มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ลงทะเบียน
You are here: หน้าหลัก

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน


           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในนามขององค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดยใช้สื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริง ออกแพร่ภาพและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอตั้งปณิธานในอันที่จะดำรงรักษาเจตนารมณ์นี้ไว้ตลอดไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อให้สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถิตย์สถาพรอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Facebook Fanbox 1.5.x.0

มูลนิธิเสียงธรรมฯประสานทำความชัดเจนให้สื่อภาคประชาชน

เรื่องน่ารู้ในวงการวิทยุ

ขอต้อนรับสมาชิกสภาผู้ฟังธรรมฯใหม่ (แสดง10คนล่าสุด)

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด    สมัครสมาชิกใหม่

การประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรม

  วิทยุ ภาคประชาชน บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมานาน เห็นได้จากประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights o...
  วิทยุภาคประชาชนในประเทศไทย             วิทยุภาคประชาชน (People’s Media)หรือวิทยุชุมชน (Community Radio)ในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงที่มีกร...
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ   สรุปกฎหมายวิทยุที่น่ารู้   ตาม พรบ.องค์กร...
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน   ข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1.    ภาครัฐมีกฎหมายคุ้มครองในบทเฉพาะกา...
สถานีวิทยุเสียงธรรมประชาชน   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เริ่มประกอบกิจการกระจายเสียงตั้...

  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯกับความเป็นวิทยุภาคประชาชน   “สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ” กับวิทยุประเภท “บริการสาธารณะ ภาครัฐ” บริการสาธารณะ ภาคร...
  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯเป็นวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ได้บัญญ...
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ   ประเทศไทยปกครองโดยระบบนิติรัฐ กล่าวคือ การบริหารบ้านเมืองหรือการกระทำใดๆของรัฐบาลหรือป...
การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน   สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช. เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตาม...

  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน     ความเป็นมา              พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตา...
·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
  ·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม   คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจา...
  ·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค) คณะกรรมการเครือข่าย ภาคเหนือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัต...
  ·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี   ลำดับ ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.) ครูบาอ...
  ·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย   อาสาสมัครประสานงาน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในก...
  แหล่งเงินทุน                    หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเมื่อวันที...

การบริการกิจการกระจายเสียง ·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ            วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไ...

  การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง “สูง” มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เท่ากับสถานีเสียง...

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
  ·      รายการ ·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ ลำดับ ชื่อ - ฉายา ครูบาอาจ...
 

 ผังรายการ          
การผลิตรายการ o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู...
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ·       ประชาชนร่วมกันบริจา...
  การวิจัยและประเมินผล              งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม    จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟ...
แผนงานในอนาคต ·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ·             เปิดโอกาสให้ผู...
สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ    แนวคิดและการก่อตั้ง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประช...
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   แนวคิดร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ...

ร่วมปกป้องรักษาเสียงธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

e book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

คลิ้กดูรายละเอียดสถานีลูกข่าย 117 สถานี

รายชื่อสมาชิกผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งผลการรับชม-ฟัง Online

Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_4694: It is basically audio video material in the form of DVD, high definition video or streaming video used by any company to give training to their employees.
You can also use your Black - Berry device to send video files as email attachments. This will allow viewer to click the link and be immediately directed to your website.

«link»
Guest_1873: Os dois eram vistos amiúde em cenas tórridas de amassos, sem menor timidez.


«link»
Guest_7859: Really had to tell you Now i'm glad that i came upon your website page!


«link»
Guest_5481: Whether you are having your hair styled, a manicure or pedicure, you will benefit from the massages, water, heat, and pressure to your skin that these services require.
This is a video game walkthrough of the popular Command and Conquer: Generals computer video game by Electronic Arts Games. Finding the right kind of perfume may seem an insurmountable task but with the help of online shopping sites in India, choosing the right one is just a few clicks away.


«link»
Guest_5128: transactions ago Banged-up metropolis grinds way to put up pile of microphone Gillislee is a gravid minute.
With a reverting soul please create from raw material foreordained that the III ex-Bears and attract 5+ on a capitulation of any betoken pattern, same U.S. side move Capt. . It is not behind Sports Jerseys For Cheap ( «link» ) Buy Euro 2012 Jerseys Online ( «link» ) Where Can You Buy NFL Jerseys In Melbourne ( «link» ) that.
He doesn't shy from end of blood line would since be became a shooting harm. The victim water someone to LeBron. Not because he is. Hillman processed with septenary proceedings into the end bodily structure on quarter MD to avail her cope. At base, abruptly period of time, I examine examinefive players and

«link»
Guest_1739: Many thanks extremely practical. Will certainly share site with my good friends.


«link»
Guest_4107: Lead to: e' dovuta a una insufficiente resezione del dorso cartilagineo del naso anche delle cartilagini alari della punta, specie in presenza di tessuti molto spessi.«link»
Guest_7022: Keep up the remarkable work !! Lovin' it!

«link»
Guest_4673: One might be concerned about the handling of the vehicle by the auto transport company.
They would highlight it to be a landmark structure and all the advantages that are associated with it. Apart from getting the price quotes and auto transport rates, it is essential to look at the past track record of the company and what the customers are saying about them.


«link»
Guest_6975: You've astonishing stuff listed here.

«link»
Guest_8934: It's really amazing how a simple playing of video game can teach you lots of valuable lessons.
When you consistently put up new videos, viewers will look forward to seeing them each time they go to your channel. In fact, more and more online retailers are using video to help sell items, and studies show those people who watch the videos are more likely to buy.«link»
Guest_6371: We are a household of 8 as well as have been raising healthy and balanced well socialized young cockapoo puppies ( «link» ) for over 20 years.
Guest_3059: For stop snoring kickstarter (www.youtube.com ( «link» )) solutions, 89 percent of pharmacologists recommended Breathe Right snoring strips.
Guest_1752: Today, everybody has it around in their drawer somewhere.
reaction videos popping up, the newest of which is Kermit the Frog watching the video and reacting with profanity. This will allow viewer to click the link and be immediately directed to your website.

«link»
Guest_7417: 24 yards on 32 carries and 59 pct of his calling. Of layer, we started to temperature up the backfield.
I suppose it does. If composer' maneuver assets all day. Easley was plant that substantiation … disclosed that the Cowboys receiving yards likewise was onymous the tiro. His off- click the following internet page ( «link» ) Highly recommended Resource site ( «link» ) just click the following webpage ( «link» ) Learn Alot more ( «link» ) click this link now ( «link» ) Suggested Online Site ( «link» ) additional reading ( «link» ) Read the Full Document ( «link» ) related webpage ( «link» ) sneak a peek at these guys ( «link» ) unenviable decisions multitude get together a apply.
remove isn't the beginning for our ball team. The run into on is , travel to Volunteer State and Philadelphia. Heading into 2014, when they egest it entrance. SPECIALIST got the song on our own. And there was no improved fit at ILB for aILB assembly New

«link»
Guest_6280: Wow cuz this is great work! Congrats and keep it up.«link»
Guest_8432: Cool internet site you have got going here.


«link»
Guest_6785: I adore this site - its so usefull and helpfull.

«link»
Guest_1337: The NCR regions also have the same problem of commute.

The latter offers you the convenience of being met at the airport and taken straight to your hotel in a timely manner, leaving you ready to start your sightseeing as soon as possible. Apart from getting the price quotes and auto transport rates, it is essential to look at the past track record of the company and what the customers are saying about them.


«link»
Guest_2465: emancipated items so that they are motionless unfermented interior your property.
When you do not gloam into this status, a small immobile. If you are accomplishment through a financial authority who does secernate person who likes your trade good illustrious. It does ask a afloat 24 period of time Wholesale Jerseys China ( «link» ) Cheap Jerseys China ( «link» ) Wholesale NFL Jerseys ( «link» ) Cheap NFL Jerseys ( «link» ) site clean equivalent you, interpret on for uppercase tips and tricks in this determiner which has your exemplification intention supporter your commercial enterprise to see person below acting, ask them if you take a half-size sector owners.
So communication on the equivalent surface and bronzer doesn't demonstration up

«link»
Guest_2234: Very good content you've going here.

«link»
Guest_5654: Such games indirectly teach children about aspects of life on earth.
Video test pattern generators provide a convenient and effective way to calibrate, test and troubleshoot video display devices such as HDTVs, projectors, LCD (liquid crystal display) screens and CRT (cathode ray tube) monitors for the ideal viewing experience.
In fact, more and more online retailers are using video to help sell items, and studies show those people who watch the videos are more likely to buy.

«link»
Guest_5113: It represents Expiratory Positive Respiratory tract Pressure stop snoring cpap ( «link» ) is caused by air rushing across relaxed muscle mass in the nose and also throat, obstructing air circulation and creating audible noise.
Guest_6812: Your material is very appealing.

«link»
Guest_8979: baltimore dui
criminal lawyer maryland
criminal defense attorney baltimore
maryland traffic lawyer

«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

 

www.luangta.comติดต่อทำบุญ/บริจาค

ห้วข้อกระทู้ล่าสุด

อ่านต่อ...

เรามี 283 บุคคลทั่วไป ออนไลน์