มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ลงทะเบียน
You are here: หน้าหลัก

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน


           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในนามขององค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดยใช้สื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริง ออกแพร่ภาพและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอตั้งปณิธานในอันที่จะดำรงรักษาเจตนารมณ์นี้ไว้ตลอดไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อให้สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถิตย์สถาพรอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Facebook Fanbox 1.5.x.0

มูลนิธิเสียงธรรมฯประสานทำความชัดเจนให้สื่อภาคประชาชน

เรื่องน่ารู้ในวงการวิทยุ

ขอต้อนรับสมาชิกสภาผู้ฟังธรรมฯใหม่ (แสดง10คนล่าสุด)

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด    สมัครสมาชิกใหม่

การประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรม

  วิทยุ ภาคประชาชน บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมานาน เห็นได้จากประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights o...
  วิทยุภาคประชาชนในประเทศไทย             วิทยุภาคประชาชน (People’s Media)หรือวิทยุชุมชน (Community Radio)ในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงที่มีกร...
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ   สรุปกฎหมายวิทยุที่น่ารู้   ตาม พรบ.องค์กร...
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน   ข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1.    ภาครัฐมีกฎหมายคุ้มครองในบทเฉพาะกา...
สถานีวิทยุเสียงธรรมประชาชน   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เริ่มประกอบกิจการกระจายเสียงตั้...

  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯกับความเป็นวิทยุภาคประชาชน   “สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ” กับวิทยุประเภท “บริการสาธารณะ ภาครัฐ” บริการสาธารณะ ภาคร...
  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯเป็นวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ได้บัญญ...
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ   ประเทศไทยปกครองโดยระบบนิติรัฐ กล่าวคือ การบริหารบ้านเมืองหรือการกระทำใดๆของรัฐบาลหรือป...
การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน   สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช. เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตาม...

  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน     ความเป็นมา              พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตา...
·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
  ·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม   คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจา...
  ·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค) คณะกรรมการเครือข่าย ภาคเหนือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัต...
  ·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี   ลำดับ ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.) ครูบาอ...
  ·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย   อาสาสมัครประสานงาน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในก...
  แหล่งเงินทุน                    หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเมื่อวันที...

การบริการกิจการกระจายเสียง ·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ            วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไ...

  การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง “สูง” มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เท่ากับสถานีเสียง...

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
  ·      รายการ ·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ ลำดับ ชื่อ - ฉายา ครูบาอาจ...
 

 ผังรายการ          
การผลิตรายการ o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู...
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ·       ประชาชนร่วมกันบริจา...
  การวิจัยและประเมินผล              งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม    จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟ...
แผนงานในอนาคต ·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ·             เปิดโอกาสให้ผู...
สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ    แนวคิดและการก่อตั้ง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประช...
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   แนวคิดร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ...

ร่วมปกป้องรักษาเสียงธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

e book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

คลิ้กดูรายละเอียดสถานีลูกข่าย 117 สถานี

รายชื่อสมาชิกผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งผลการรับชม-ฟัง Online

Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_8739: ผมคลิ๊กที่รูปแอบเปิ้ลแล้วมันไม่มีไรเกิดขึ้น ผมใช้ iphone 4s ครับ รบกวนด้วยครับ
Guest_3663: ที่จังหวัดสุรินทร์รับฟังไม่ได้สักคลื่นเลย
Guest_4424: ฟังวิทยุเสีบงธรรมผ่านระบบ android ไม่ได้เลยครับแก้ไขด้วยครับ
Guest_7122: ไอโฟนให้คลิ้กเลือจะดูทีวีหรือฟังวิทยุใต้รูปแอปเปิ้ลค่ะ ฟังได้ดูได้ค่ะคุณ8793 สาธุค่ะ
Guest_7122: ส่วนแอนดรอยก้อเหมือนกันค่ะ ให้คลิ้กรูปทีวีหรือวิทยุด้านล่าง ไอคอนด้านบนคงมีเพื่อให้ทราบว่าเป็นหมวดค่ายไหนคงปนะมานนั้นค่ะ สาธู้ ๆๆ
น้ำใจ: ช่วงนี้คงกำลังปรับปรุงด่านเทคนิคต่างๆอยู่ เราอยู่ทางกทม.เองเสียงก็ต้องห้ามขยับวิทยุเลยิเคลื่อนนิดเดียวเสียงหายค่ะ ธรรมแท้หายหน่อย แต่ก็พอฟังได้เจาค่ะ
Guest_9666: อ.แม่อายเชียงใหม่รับสัญญาณจากที่ไหนค่ะ ก่อนหน้านี้เคยได้ฟังจากคลื่น 103.25 แต่ช่วงนี้หายไปแล้วค่ะ
Guest_7618: แอนดรอยตอนนี้เปิดฟังจากgoogle chorm ไม่ได้ค่ะ ต้องเปิดจากแอปอินเตอร์เนทที่ติดมากับเครื่องเดิมจะเข้าฟังได้ปกติค่ะ ลองช่วยกันเช็คดูนะคะ
Guest_7618: «link»
Guest_9894: ฟังวิทยุเสียงธรรม ที่ 104 ไม่ได้ค่ะ ไม่ว่า ทาง วิทยุ ทาง smart phone ฟังไม่ได้มาเป็นอามิตย์แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 22 มค 57
Guest_1600: 103.75 สะเดา สงขลา ฟังได้แล้ว แต่เป็นเสียงโทรทัศน์ ไม่ใช่เสียงวิทยุ ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 27 ม.ค.57
ผู้ฟัง 1: 103.75 สะเดา สงขลา ได้ทราบสาเหตุจากสถานีบ้านตาดแล้วค่ะ ขอขอบคุณมากๆ และขออนุโมทนาด้วยจากใจจริงนะคะ
Guest_6473: วิทยุหลวงตา 104.0 MHz ที่ขอนแก่น ไม่สามารถรับฟังได้มา 2 วันอล้วครับ/สอาด 0816610014
Guest_7348: วิทยุคลื่น 104 ขอนแก่น ไม่สามารถรับฟังได้มาสามถึง สี่วันแล้วค่ะ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ่อยค่ะ รยกวนช่วยแก้ไขด้วย ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ
Guest_9444: อยู่ถนนปัญญารามอินทรา ใกล้สนามกอล์ฟปัญญา รับฟัง FM103.25 ไม่ได้ค่ะ มีคลื่นอื่นแนะนำให้ฟังมั้ยคะ ขอรบกวนด้วย ขอบพระคุณมากค่ะ :D
Guest_4695: วิทยุคลื่น104 ขอนแก่น ฟังไม่ได้ม่าหลายวันค่ะ รู้สึกว่าตั้งแต่วันเสาร์ ที่ผ่านมาค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วย ขอบพระคุณมากค่ะ
Guest_5579: คลื่น 103.75 สะเดา 105 หาดใหญ่ สงขลา รับฟังเป็นเสียงโทรทัศน์มาตั้งแต่หลังปีใหม่ เมื่อไหร่จะได้รับฟังเป็นเสียงวิทยุคะ ถามทางบ้านตาด บอกว่าเครื่องรับวิทยุเสีย
Guest_5579: ลองบอกบุญดูมั๊ยคะ ยอมรับว่าอยากฟังเสียงทางคลื่นวิทยุมาก
Guest_1446: อยากให้วิทยุหลวงตากระจายเสียงได้จริงๆอยากฟังมากกค่ะ
Guest_5871: ดูทีวีและฟังวิทยุได้ครับ
Guest_7338: 103.75 สะเดา สงขลา รับฟังไม่ได้มาหลายวันแล้ว
Guest_8957: สะเดารับฟังได้แล้ว ขอบคุณและอนุโมทนาด้วยค่ะ
Guest_1633: วิทยุคลื่น 104 ขอนแก่น ฟังไม่ได้ สอง สามวันแล้วค่ะ รบกวนท่านช่วยตรวจสอบ อนุโมทนาบุญค่ะ ขอบพระคุณ
Guest_2853: วิทยุ 104 ขอนแก่น ยังฟังไม่ได้ค่ะ แจ้งไปเมื่อสอง สามวันที่ผ่านมายังไม่ได้แก้ไข รบกวนท่านช่วยดำเนินการด้วยค่ะ ขออนุโมทนาบุญ ปล จั ขับรถไปอัุดร เมื่อว่าน 103.25 ฟังได้ไม่มีปีญหาแสดงว่าเป็นที่ ขอนแก่นเท่านั่ั้นค่ะ
Guest_4289: 103.75 สะเดา 105 หาดใหญ่ รับฟังเป็นเสียงทีวีมาตั้งแต่หลังปีใหม่ ทำไมยังรับฟังเสียงวิทยุไม่ได้คะ

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

 

www.luangta.comติดต่อทำบุญ/บริจาค

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์