มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ลงทะเบียน
You are here: หน้าหลัก

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน


           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในนามขององค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดยใช้สื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริง ออกแพร่ภาพและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอตั้งปณิธานในอันที่จะดำรงรักษาเจตนารมณ์นี้ไว้ตลอดไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อให้สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถิตย์สถาพรอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Facebook Fanbox 1.5.x.0

มูลนิธิเสียงธรรมฯประสานทำความชัดเจนให้สื่อภาคประชาชน

เรื่องน่ารู้ในวงการวิทยุ

ขอต้อนรับสมาชิกสภาผู้ฟังธรรมฯใหม่ (แสดง10คนล่าสุด)

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด    สมัครสมาชิกใหม่

การประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรม

  วิทยุ ภาคประชาชน บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมานาน เห็นได้จากประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights o...
  วิทยุภาคประชาชนในประเทศไทย             วิทยุภาคประชาชน (People’s Media)หรือวิทยุชุมชน (Community Radio)ในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงที่มีกร...
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ   สรุปกฎหมายวิทยุที่น่ารู้   ตาม พรบ.องค์กร...
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน   ข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1.    ภาครัฐมีกฎหมายคุ้มครองในบทเฉพาะกา...
สถานีวิทยุเสียงธรรมประชาชน   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เริ่มประกอบกิจการกระจายเสียงตั้...

  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯกับความเป็นวิทยุภาคประชาชน   “สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ” กับวิทยุประเภท “บริการสาธารณะ ภาครัฐ” บริการสาธารณะ ภาคร...
  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯเป็นวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ได้บัญญ...
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ   ประเทศไทยปกครองโดยระบบนิติรัฐ กล่าวคือ การบริหารบ้านเมืองหรือการกระทำใดๆของรัฐบาลหรือป...
การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน   สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช. เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตาม...

  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน     ความเป็นมา              พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตา...
·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
  ·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม   คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจา...
  ·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค) คณะกรรมการเครือข่าย ภาคเหนือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัต...
  ·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี   ลำดับ ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.) ครูบาอ...
  ·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย   อาสาสมัครประสานงาน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในก...
  แหล่งเงินทุน                    หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเมื่อวันที...

การบริการกิจการกระจายเสียง ·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ            วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไ...

  การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง “สูง” มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เท่ากับสถานีเสียง...

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
  ·      รายการ ·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ ลำดับ ชื่อ - ฉายา ครูบาอาจ...
 

 ผังรายการ          
การผลิตรายการ o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู...
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ·       ประชาชนร่วมกันบริจา...
  การวิจัยและประเมินผล              งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม    จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟ...
แผนงานในอนาคต ·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ·             เปิดโอกาสให้ผู...
สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ    แนวคิดและการก่อตั้ง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประช...
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   แนวคิดร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ...

ร่วมปกป้องรักษาเสียงธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

e book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

คลิ้กดูรายละเอียดสถานีลูกข่าย 117 สถานี

รายชื่อสมาชิกผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งผลการรับชม-ฟัง Online

Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_5183: กสทข. เคยฟังคลื่นธรรมะสักสถานีไหมหนอ ทำไมถึงทำร้ายและกีดกันพระพุทธศาสนาชาวพุทธหนักนัก
Guest_7326: สวัสดีครับ
Guest_7326: ผมพยามค้น video ที่หลวงตาได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 แต่หาไม่เจอ ท่านใดพอจะมีลิ้งค์ หรือมีวีดีโออยู่ ผมขอความเมตตาช่วยลงใน youtube ให้ด้วยครับ จะเอาไปเปิดให้ผู้มาปฏิบัติธรรมในวันพระที่จะถึงนี้ได้ฟังครับ
Guest_8285: จ.ประจวบฯ ก็ยังฟังไม่ได้เลย เปิดหาคลื่นที่เคยฟังแต่ไม่ติด
Guest_2577: ขอนแก่นฟังไม่ได้เลย โดยเฉพาะชนบท
Guest_2639: สถานีหลวงตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 104 MHz เสียงเบามากๆ แต่คลื่น SCan รับได้ปรกติ ขอให้เร่งเสียงที่ Modulate เข้าด้วยครับ ไม่ได้ยินเลย
Guest_9130: หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เสียงชัดเจนมาก
Guest_8014: ท่ายาง เพชรบุรีฟังไม่ได้เกือบทุกสถานี
Guest_8014: ตั้งแต่ คสช. มาบริหารประเทศ ช่องธรรมะของหลวงตารับไม่ได้ เพชรบุรี ท่ายาง ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ใครรู้ช่วยตอบด้วย
Guest_5426: สะเดา สงขลา 103.75 ฟังหลวงตาได้แล้วยังคะ อยู่คลองหอยโข่งยังฟังไม่ได้ หรือคลื่นไม่ถึง ใครบ้านอยู่สะเดาช่วยแจ้งมาหน่อยค่ะ ว่ารับฟังได้แล้วหรือยัง
Guest_9686: 104.00 ที่ขอนแก่นชัดดี แต่เสียงเบามาก
Guest_1764: 103.75สะเดา สงขลา ประกาศว่ารับฟังได้แล้ว ตกลงรับฟังได้หรือยังคะ เพราที่บ้านยังรับฟังไม่ได้เลย / 6 พ.ย.57
Guest_6990: ขอให้คนฟังที่ขอนแก่น Guest_2639 ส่งเบอร์โทรติดต่อมาที่ siangdhampcp@gmail.com ด้วย เพื่อจนท.สถานีจะได้ประสานความช่วยเหลือ
Guest_4105: 103.75 สะเดา สงขลา รับฟังได้แล้วหรือยังคะ เห็นประกาศตั้งแต่ 27ส.ค.57 หรือว่าที่บ้านจะรับสัญญาณไม่ถึง ใครก็ได้ช่วยด้วย 14พ.ย.57
Guest_1649: สุขุมวิท 101 รับฟังไม่ได้เลย มีคลื่นเพลงลูกทุ่งขายสมุนไพร โกเรจินส์ แทรกตลอด ลองโทรไปเค้าบอกว่าเค้าคือ FM 103.25 ผมเลยงงไปเลย นี่เล่นกันอย่างนี้เลยนะครับ 24 พ.ย.57 :(
Guest_2411: ชมภาพ ตักบาตรทำบุญ วันที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ที่ไหนคะ :) :D :)
Guest_2711: เรียน ผู้รับผิดชอบมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
Guest_2711: เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิฯ
Guest_2945: สถานีทั้ง 13 สถานีที่ถูกปิด และเปิดได้อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
สามารถ : มองดู ที.วี.ทีไร คิดถึง ติดตรึง การปฏิบัติทั้งวาจา และปฏิปทาขององค์ท่านหลวงตา เป็นธรรมมาก ดูศิษย์องค์ท่านปฏิบัติตน ก็ไม่ได้เหมือนดั่งครูบาอาจารย์เลย คิดถึงองค์ท่านจริง ๆ ท่าจะหมดกันปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน
Guest_5772: อยู่แบบโลกๆก็แสนจะวุ่นวาย ทุกข์ท่วมท้น ได้ฟังธรรมะขององค์หลวงตา เหมือนน้ำฉ่ำเย็นราดรดใจพอให้ใจได้สงบร่มเย็นไม่รุ่มร้อน กสทช.จะเข้าใจคนแบบโลกๆอย่างเราบ้างไหมหนอ
Guest_8654: สิ้นองค์หลวงตาแล้ว วัตถุมงคลเริ่มไหลออกจากวัดลูกศิษย์หลวงตา วัตถุมงคลเริ่มมีบทบาทมากกว่าคำสอนและปฏิปทาเหมือนดั่งวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Guest_1358: ตอนนี้วิทยุหลวงตาออนไลน์มีปัญหาอยู่หรือเปล่าครับ กดเปิดแล้วมันก็ buffer ไม่หยุด แล้วก็ไม่เล่น ช่วยเช็คด้วยครับ
Guest_2593: ลองฟังวิทยุหลวงตาออนไลน์จาก «link» ดูครับ
Guest_9963: อำเภอภูเรือจ.เลยประมาณต้นเดืีอนมีนาคมยังฟังหลวงตาที่คลื่น98.5ติดสถานีเดียวแต่ตอนนี้ไม่ติดเลยจูนยังไงก็ไม่เจอขอความเมตตาด้วยเถอะค่ะธรรมะหลวงตาเข้าถึงใจฟังแล้วลึกซึ้งมากช่วยให้คนภูเรือได้ฟังธรรมะหลวงตาด้วยค่ะ

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

 

www.luangta.comติดต่อทำบุญ/บริจาค

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์