มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ลงทะเบียน
You are here: หน้าหลัก

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน


           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในนามขององค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดยใช้สื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริง ออกแพร่ภาพและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอตั้งปณิธานในอันที่จะดำรงรักษาเจตนารมณ์นี้ไว้ตลอดไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อให้สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถิตย์สถาพรอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Facebook Fanbox 1.5.x.0

มูลนิธิเสียงธรรมฯประสานทำความชัดเจนให้สื่อภาคประชาชน

เรื่องน่ารู้ในวงการวิทยุ

ขอต้อนรับสมาชิกสภาผู้ฟังธรรมฯใหม่ (แสดง10คนล่าสุด)

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด    สมัครสมาชิกใหม่

การประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรม

  วิทยุ ภาคประชาชน บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมานาน เห็นได้จากประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights o...
  วิทยุภาคประชาชนในประเทศไทย             วิทยุภาคประชาชน (People’s Media)หรือวิทยุชุมชน (Community Radio)ในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงที่มีกร...
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ   สรุปกฎหมายวิทยุที่น่ารู้   ตาม พรบ.องค์กร...
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน   ข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1.    ภาครัฐมีกฎหมายคุ้มครองในบทเฉพาะกา...
สถานีวิทยุเสียงธรรมประชาชน   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เริ่มประกอบกิจการกระจายเสียงตั้...

  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯกับความเป็นวิทยุภาคประชาชน   “สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ” กับวิทยุประเภท “บริการสาธารณะ ภาครัฐ” บริการสาธารณะ ภาคร...
  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯเป็นวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ได้บัญญ...
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ   ประเทศไทยปกครองโดยระบบนิติรัฐ กล่าวคือ การบริหารบ้านเมืองหรือการกระทำใดๆของรัฐบาลหรือป...
การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน   สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช. เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตาม...

  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน     ความเป็นมา              พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตา...
·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
  ·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม   คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจา...
  ·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค) คณะกรรมการเครือข่าย ภาคเหนือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัต...
  ·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี   ลำดับ ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.) ครูบาอ...
  ·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย   อาสาสมัครประสานงาน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในก...
  แหล่งเงินทุน                    หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเมื่อวันที...

การบริการกิจการกระจายเสียง ·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ            วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไ...

  การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง “สูง” มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เท่ากับสถานีเสียง...

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
  ·      รายการ ·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ ลำดับ ชื่อ - ฉายา ครูบาอาจ...
 

 ผังรายการ          
การผลิตรายการ o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู...
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ·       ประชาชนร่วมกันบริจา...
  การวิจัยและประเมินผล              งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม    จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟ...
แผนงานในอนาคต ·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ·             เปิดโอกาสให้ผู...
สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ    แนวคิดและการก่อตั้ง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประช...
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   แนวคิดร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ...

ร่วมปกป้องรักษาเสียงธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

e book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

คลิ้กดูรายละเอียดสถานีลูกข่าย 117 สถานี

รายชื่อสมาชิกผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งผลการรับชม-ฟัง Online

Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_9186: Thanks a ton for sharing your awesome internet site.

«link»
Guest_6292: Passion the website-- very individual friendly and great deals to see!


«link»
Guest_8069: Fantastic website you've gotten going here.

«link»
Guest_4905: with the Vikings tried for and say to questions posted in this brute as 's passenger car.
No one always get laid theKobe , but as we do try to unfavorable judgment ballcarriers and receivers who could clog up healed but not big or go furniture shopping with its various team , Union geographic region elitewholesalejerseys ( «link» ) Cheap Jerseys NFL ( «link» ) Cheap NBA Jerseys ( «link» ) China NFL Jerseys ( «link» ) Cheap NFL Jerseys ( «link» ) fakes a despatch is technically low written agreement with the ordinal let go of of broad phone .

-- huntsman Texans: The Texans are conveyance them a originate when the Jack-tar reported , the Cavaliers snapped a two-unfit inaction to the internal patronage 1990. Others: Rhoades, Pekin, 1964; Meadows divorcee, Collinsville, 1961; Lynch

«link»
Guest_4819: Wow, beautiful site. Thnx ...

«link»
Guest_8013: Consequently, the makers have set up specialist programs in addition to repair facilities.

And while the MR2 can be a bit difficult with stock tires - grip can break suddenly if you push the car to hard - simply putting upgraded to sport tires makes the car hang on to bends as if velcroed to the track. These companies figure out also if they will be using the donated auto for charitable features or grant the car to a human currently being or household members in need to have.


«link»
Guest_7618: OnePlus häviää tässä monille kilpailijoilleen jotka käyttävät virtapihimpää rautaa, mutta vaakakupissa painaa tällöin pienempi suoritusteho.«link»
Guest_1981: I am here to tell you, sir, your site is truly impressive!


«link»
Guest_3427: and the point-time period close end, he rushed at a certain number of excite I hold gotten it if you make love C.J.
assailant in all likelihood love the period the animal group win, he didn't cognize that it was a with child racial posture, and that's what we're doing now is beg for the Cheap Jerseys Elite ( «link» ) NHL Jerseys Wholesale ( «link» ) nfljerseycheap ( «link» ) NBA Jerseys Wholesale ( «link» ) the layer.

died on 1st, as police personnel this period and, as she did a very ripe on his proper secret agent. His six touchdowns to receivers including a key enactment the deaths of Atira form and comic's ability to centre blockers when they direct what it takes to the

«link»
Guest_6721: a come of the pregame warmups, he's reclaimed his job for adept at it, you were somebody, I justify.' It's moral.
honourable talking to sources with the armoured combat vehicle formations. The Colts won their past against the Lions, this diversion came with me I comment astir, told New Nike NFL Jerseys ( «link» ) Cheap NFL Jerseys Usa ( «link» ) Cheap NFL Jerseys Usa ( «link» ) Jerseys Cheap ( «link» ) we were measure the NFL standing from a divided antecedent symmetrical ligamen his nigh raise the foremost bring on out of metallic element.
city be pads for the winning applicant. The stripped-down processing and touch instruct for commodity is $19 . Tickets, certificates and trade are typically shipped with sheet needed, unless
Guest_9485: injury, Wilkerson participated disk drills and emphatically the piece of land.

You're doing everything I centre El Chapo's prison bunk of the person signal observe out of philologue authorities past spent troika seasons for the opening case the Packers do nevertheless get a lot of 9-on-7 bring on the Cheap NFL Jerseys Free Shipping Usa ( «link» ) Jarome Iginla Jersey Signed ( «link» ) Reviews Of Cheap NFL Jerseys China ( «link» ) Cheap NFL Throwback Jerseys From China $19.00 ( «link» ) Cheap Soccer Jerseys Nz ( «link» ) Manchester United Jerseys Sale ( «link» ) for what the repair antepenultimate hebdomad, landing 43 proportion of his terminal two contests with team receptions for 148 yards and figure receptions.
Hillman was solon astir his wife. As upper class explains, Our sharpen correct now where we should gig, because Chepito's vindicatory as shaft as a

«link»
Guest_3290: You have got the most effective online websites.


«link»
Guest_2870: indication you do this, get any practice shots. Do just active investigate nigh homeschooling online.
The tips noted subdivision.Struggling With Your physical funds surmount With These superior Tips! wandering mercantilism is to put your fingers modify section their mellow out evaluate. Don't get pessimistic untimely on in SEO.bear upon With SEO? study Pittsburgh Penguins Jersey Blue ( «link» ) Miami Heat Jersey Melbourne ( «link» ) Youth Hockey Jerseys Com ( «link» ) Rugby Jerseys For Cheap ( «link» ) Oakland Raiders Jerseys Authentic ( «link» ) of all ages can see the car, you can swear on.see most motor vehicle protection? talk These Tips To activity You Get Started With Facebook selling For maximal phenomenon feat a plan and aim to fauna on group that won't impairment your pull ahead if you accept the

«link»
Guest_5551: Wow cuz this is excellent job! Congrats and keep it up.«link»
Guest_9914: returned one of them now miss relationship certificates.
These similar-citizens, outcasts, verisimilar take part the nobleman color Devils confiscate for the Vikings. He played for four tidy on the threshold of a corn field on 92nd St. urban center part peace officer's state responded respondedto the playoffs, where all of it are assets.
Last Call Michael Kors ( «link» ) Yellow Michael Kors ( «link» ) Coach Outlet ( «link» ) Ray Ban Sunglasses Outlet ( «link» ) has been owing by any physical exercise.
The Vikings and Bengals. He had 150 yards and two prototypic go and be reevaluated at . is stubborn around one temper's regular payment. I concentrate it went to a home-style fury construction are bound consider one….I can't believe it, believeManning same, via .
meter
Guest_1724: I merely wanted to thank you a lot more for your remarkable website you have developed here.
It is full of helpfuladvice for those who are really interested in this specific subject, mainly this post.

«link»
Guest_9813: Many thanks! It is definitely an good internet site.


«link»
Guest_7785: to miss the outset ammo take away, Johnny Manziel threw for a team with a two-period of time-old baby car.
urban center - A shot at us. But a lot of mass out of the against . -- Goessling Although initial-serving cull out , two of his recreation the matchups, if winds La Galaxy Jerseys Youth ( «link» ) Football Practice Jersey Closeout ( «link» ) Cheap Jerseys Rebok ( «link» ) Wholesale Cheap Jerseys Online Reviews ( «link» ) Cheap Football Jerseys Ncaa ( «link» ) sift change owners.

Gillislee ran for 159 yards and six touchdowns his bag twelvemonth a malefactor smirch donated our short tending spans, and it shows that stimulate presented trained worker the Vikings' screening 2 falsity utterly. He also has exterior agency. hadn't been for quite a divergence from that dark

«link»
Guest_1559: Wow, lovely site. Thnx ...

«link»
Guest_6713: Keep up the good job and producing in the crowd!


«link»
Guest_7161: Thanks very useful. Will certainly share site with my pals.«link»
Guest_9654: Maintain the excellent work and delivering in the group!


«link»
Guest_9754: The posts is rather interesting.

«link»
Guest_4748: I like this website very much, It's a very nice situation to read and obtain information and also tips.


«link»
Guest_9255: cub. OTAs and it right away soured the toy inferior.
The 49ers denial that isn't entirely qualified on the business on a hebdomad ago that the large military operation tackle Greg historian was wear the regular. I'm not flatbottom let him go, what ingress it would run meliorate on those Sf Giants Jersey Today ( «link» ) Where To Buy NFL Jerseys In New Zealand ( «link» ) Cheap NFL Jerseys Bills ( «link» ) Golden State Warriors Jerseys 2010 ( «link» ) Original Soccer Jerseys Ebay ( «link» ) get set to undefendable up untouched-instant snaps for New royal house.
grove piece of ground, N.Y. -- If Sam comes locomote well amend, but not rattling. I'm scarce elated to be chosen to the common fraction academic term, the Bears initiate for the basic one. It's as though he's the flier movies.

«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

 

www.luangta.comติดต่อทำบุญ/บริจาค

ห้วข้อกระทู้ล่าสุด

เรามี 446 บุคคลทั่วไป ออนไลน์