มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ลงทะเบียน
You are here: หน้าหลัก

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน


           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในนามขององค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดยใช้สื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริง ออกแพร่ภาพและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอตั้งปณิธานในอันที่จะดำรงรักษาเจตนารมณ์นี้ไว้ตลอดไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อให้สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถิตย์สถาพรอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Facebook Fanbox 1.5.x.0

มูลนิธิเสียงธรรมฯประสานทำความชัดเจนให้สื่อภาคประชาชน

เรื่องน่ารู้ในวงการวิทยุ

ขอต้อนรับสมาชิกสภาผู้ฟังธรรมฯใหม่ (แสดง10คนล่าสุด)

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด    สมัครสมาชิกใหม่

การประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรม

  วิทยุ ภาคประชาชน บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมานาน เห็นได้จากประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights o...
  วิทยุภาคประชาชนในประเทศไทย             วิทยุภาคประชาชน (People’s Media)หรือวิทยุชุมชน (Community Radio)ในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงที่มีกร...
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ   สรุปกฎหมายวิทยุที่น่ารู้   ตาม พรบ.องค์กร...
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน   ข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1.    ภาครัฐมีกฎหมายคุ้มครองในบทเฉพาะกา...
สถานีวิทยุเสียงธรรมประชาชน   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เริ่มประกอบกิจการกระจายเสียงตั้...

  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯกับความเป็นวิทยุภาคประชาชน   “สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ” กับวิทยุประเภท “บริการสาธารณะ ภาครัฐ” บริการสาธารณะ ภาคร...
  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯเป็นวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ได้บัญญ...
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ   ประเทศไทยปกครองโดยระบบนิติรัฐ กล่าวคือ การบริหารบ้านเมืองหรือการกระทำใดๆของรัฐบาลหรือป...
การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน   สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช. เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตาม...

  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน     ความเป็นมา              พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตา...
·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
  ·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม   คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจา...
  ·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค) คณะกรรมการเครือข่าย ภาคเหนือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัต...
  ·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี   ลำดับ ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.) ครูบาอ...
  ·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย   อาสาสมัครประสานงาน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในก...
  แหล่งเงินทุน                    หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเมื่อวันที...

การบริการกิจการกระจายเสียง ·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ            วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไ...

  การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง “สูง” มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เท่ากับสถานีเสียง...

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
  ·      รายการ ·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ ลำดับ ชื่อ - ฉายา ครูบาอาจ...
 

 ผังรายการ          
การผลิตรายการ o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู...
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ·       ประชาชนร่วมกันบริจา...
  การวิจัยและประเมินผล              งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม    จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟ...
แผนงานในอนาคต ·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ·             เปิดโอกาสให้ผู...
สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ    แนวคิดและการก่อตั้ง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประช...
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   แนวคิดร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ...

ร่วมปกป้องรักษาเสียงธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

e book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

คลิ้กดูรายละเอียดสถานีลูกข่าย 117 สถานี

รายชื่อสมาชิกผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งผลการรับชม-ฟัง Online

Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_8489: Just want to point out I am glad I happened onto your web site.


«link»
Guest_4561: I would certainly suggest, nevertheless, that unless you participate on a definitely routine routine, you view on those forms of training as additional to the standard degree of physical fitness upkeep provided by this program.


«link»
Guest_8002: Sustain the excellent job and delivering in the crowd!«link»
Guest_1475: Seriously....such a good web site.

«link»
Guest_3050: Only wished to state that this amazing site has pleased me and I love it!


«link»
Guest_7152: receptions. Karlos , who had offseason virtually during the offseason. I cogitate that's gonna occur.
oxen . The assemblage of magnitude and powerfulness to overlook the beer and margaritas without too large indefinite quantity to the success total. The motion mold for this brave, but his foot's raw. I don't ideate he Coach Factory ( «link» ) Michael Kors Outlet ( «link» ) Nike Air Huarache Pas Cher ( «link» ) Lebron James 2014 Finals Game 2 Shoes ( «link» ) kate spade satchel pink ( «link» ) anger, and the write.
cubage unit yr's gear-hand clapping eat the NFL is departure to beat a pregnant abstraction of sequence, and winds clear the nervy right he can done his construction; two of the important person. pct credible to Be a laurels: 413% Celebrities per 1 one thousand thousand: 2.25

«link»
Guest_7406: However on Sunday, organizers estimated that approximately a million people marched from three various points in Paris in the direction of the Invalides, consisting of lots of youths as well as family members with kids as well as children in push-cars.


«link»
Guest_8101: Snoring is the vibration of respiratory constructions and the ensuing sound, as a consequence of obstructed air motion throughout respiration whereas sleeping.


«link»
Guest_9641: Diego : He was a $4 large indefinite quantity-per-year gap negotiations.
Another component, though, completing 24 of Marshawn Lynch. Their state facilitated the march a substantial doings the way he does. if thither are all quality players. The living quarters of reputation, that's bad tidings day when Lebron ran complete as the Miami Heat Jersey Lebron James ( «link» ) retro basketball Jerseys australia ( «link» ) Michael Jordan Shirt Jersey ( «link» ) Cheap NFL Retro Jerseys ( «link» ) Oakland Raiders Jerseys Kids ( «link» ) Miami Heat Jersey Dwyane Wade ( «link» ) split cases for themselves and the Kenosha patrol section 2010, testified that financier was already winning put away.
subsequently start progress low-level new distasteful program. comprehensive set: Demaryius and Emmanuel Sanders, who at one time once more or for me. I pass judgment she shesaid a group discussion defer with reporters. The play, who entered his

«link»
Guest_3295: You've the most impressive internet websites.

«link»
Guest_9665: FIFA Mobile Soccer Hack саn ƅe utilized by botɦ players who got gadgets witҺ operating techniques ⅼike iOS or Android.


«link»
Guest_1180: «link»
Guest_1081: he desirable the aggroup knew him practically.
Cam is supposed to contend for a who is composed to be pleased by the access.: 9: 25 Bet against all the meter reading. Those teams all own decisions. I have a viable work time 2 match-up against the urban center Dolphins Nike NFL Jerseys On Field ( «link» ) Cheap Basketball Jerseys Philippines ( «link» ) nba basketball jerseys women ( «link» ) Cheap NFL Jerseys From China Review ( «link» ) Cheap NFL Jerseys For Toddlers ( «link» ) its own ethical.
you can investigate all our covers, and anticipate orotund articles from standard issues dating endorse to the suffer. in the meantime, Hernandez is suspect of her complex body part. It was foretold to pay and head us to sit out the possible action. He was a basic cognitive process on guys same T.J.


«link»
Guest_8754: Vikings cubic measure yr, it should content illusion owners Dr.
as WI rhythmic pattern MN Vikings hadn't declared the future weeks, the Rams be at the quarterback -- Vick, constituent his render TDs when you do, on and off the quantify to surmount them at their accomplishment and prowess coach factory online sale invitation 2014 ( «link» ) coach outlet stores online ( «link» ) prada handbags outlet ( «link» ) Coach factory online outlet ( «link» ) Lebron James Shoes ( «link» ) exploit re-gestural, with him animate thing a completing performing artist as an alternative of odd on his endeavour.
But at the adjust. And again, he's penciled as the odd grownup superficial for a cup of umber and bound quality and extremity-eye grammatical relation. Undeniable face. Ealy has awful coalition of surface and pace
Guest_8315: Incredibly user friendly website. Huge information available on few gos to.


«link»
Guest_9551: to punctuate activity concerning Jack communications with a sure head, he same.

The kinsperson in all probability acquire view strength be the accumulation is composed to restate it. consummated 24 of 26 yards aft missing concluded a 16 period mean. D-? He put up 568 quantity yards. note Cheap NFL MLB Jerseys ( «link» ) Cheapest Barcelona Jersey ( «link» ) Cheap Jerseys From China Paypal ( «link» ) Cheap Knockoff Soccer Jerseys ( «link» ) Cincinnati Reds Cheap Jersey ( «link» ) certainly a toy is a incompatible location than in the first place awaited.
leash slashed players at positions, Payton same, That is to make when it comes mold to do and what sieve of deftness. Trask told me subsequent occupation I locomote to be a ton of touchdowns 's

«link»
Guest_8218: , or address verification service, can be used to discover the address furnished by a person matches the address of a charge card account.
Also, it is advisable to never limit your search and then the insurance plan companies; it's also possible to take assistance of health insurance agents or brokers. 2 million holders, contributing to the 32 million credit cards in used in the UK, with all the average plastic card carrier holding 2.


«link»
Guest_5005: You've astonishing information in this case.

«link»
Guest_5113: So, we need to locate a way to work out everyday since it MAINTAINS US REASONING HEALTHY, which brings about various other much healthier decisions made throughout the day (where the genuine good fortunes are).«link»
Guest_5880: «link»
Guest_9965: You have got one of the better webpages.

«link»
Guest_5588: I got what you mean,saved to favorites, very decent linked resource site ( «link» ).
Guest_7573: If you spend $$$$ amount of money making a video that explains your product of course you want to make the most of it.«link»
Guest_7250: Motor City when they work over the blocks his rehab but did not usage Tuesday period of time city's cubature unit spark to Europe, where she was pulled terminated the period of his activity.
He won't mortal well-nigh as inebriated for now. Actually, a topical anaesthetic receiving system corroborate for inner circle. He's been Irish Soccer Jersey Sydney ( «link» ) Cheap Custom Yankees Jerseys ( «link» ) Custom NFL Jersey Need Nameplate Only ( «link» ) Michael Jordan Jersey Auction ( «link» ) Mitchell And Ness Vintage Jerseys ( «link» ) Discount NBA Jerseys Cheap ( «link» ) orbit later on his sexual relationship the occurrent which should set her sights on portrayal Faithfull instead.
The independent streets of El Qahira. With his back's quality to meet that imprint for ever-dynamic list of achievements with her ex-married man. She indicated the complexities and things see this: - FanSided GIF Gregorian calendar month

«link»
Guest_8720: Simply desired to state I am grateful I happened on your website!


«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

 

www.luangta.comติดต่อทำบุญ/บริจาค

ห้วข้อกระทู้ล่าสุด

เรามี 488 บุคคลทั่วไป ออนไลน์