เพศ |จังหวัด |กลุ่มผู้ฟัง |ประเทศ | คำค้น

มีสมาชิกทั้งสิ้น 2254 ราย ค้นหาสมาชิกพบตามเงื่อนไข 2254 ราย
หน้า 1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่อ Email จังหวัด กลุ่มผู้ฟัง
1 อารี ชื่นความดี อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
2 ริญญรัตน์. โชติสุริยสินสุข Rinyarutc@ymail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
3 นาง ทัศนีย์พร ปัญญา - พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
4 วิณัชชา มุขนาค winutcha218@gmail.com สุราษฎร์ธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
5 นายชาญฃัย คทาเหม chanchai278285@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
6 ประวิทย์ บุสดี ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
7 จิตรเทพ พะวงรัมย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
8 นายณัฐกิตติ์ ใจแดง เชียงใหม่ ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
9 อมร ชัยยศมานนท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
10 กรรณิกา ดาวเวียงกัน ืnungninglaw@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
11 สรัญภรณ์ ประสิทธิเมตต์ กำแพงเพชร ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
12 ศักดิ์สิทธิ์ แสนนามวงษ์ นครพนม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
13 ศิริศักดิ์ ศรีนวล boxrisa@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
14 ธีรโชติ บุญรัศมี 0_rockstar1@hotmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
15 ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม tai_udru@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
16 นาย พิชิต สิงห์ฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
17 ปานวัตร เมืองมูล Pannawat.mm@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
18 ปาริชาติ สมภาร parichart.msu@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
19 นางธนิดา หอมเจริญ maymaneewan@yahoo.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
20 นายเรือมงคล ต.วัฒนผล reungmongko@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
21 นายไพจิต ช้างใหญ่ สมุทรสงคราม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
22 ฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping2001ping@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
23 นางสาว พรรัฐมนต์ แซ่สี pornaamon@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
24 พราวนภา หินจันทร์ มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
25 มยุลา ไยคำบัง mayuc4@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
26 สินชัย วงศ์ณัฐธเนศ sinchai.nut@gmail.com เพชรบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
27 พญ.สุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์ surangt9@gmail.com หนองคาย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
28 นพ.กิจจา ดูวา Kdoowa@gmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
29 พระสมุห์วิชัย ปิยสีโล (มูลเทพ) kanobkron@gmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
30 นางรจนา กันยวิมล krurod1975@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
31 นส.วรกานต์ พลพิมล muvoamon@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
32 นาย ชาญชัย มิถุนาวงค์ c0929095616@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
อื่นๆ
33 ร้อยเอกหญิงอริสรา โง่นสูงเนิน ariskwang1984@gmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
34 อนันต์ วิชัยผิน anantcanon@gmail.com สิงห์บุรี ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
35 พุทธิชัย ทิวทอง tewtong.b@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
36 นิภาวรรณ ปอศิริ nipawan.oa25@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
37 ฤทัย อาชูวพันธุ์ สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
38 The Glades ahmadlamoreewh@yahoo.com Bangkok ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
39 เสาวลักษณ์ อุกฤษฎาวิทิต นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
40 นันทิกานต์ ทุมมา sutthidashogun@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
41 วรวิทย์ สุภาอ้วน worawitlno@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
42 สุภาภรณ์ สาชาติ sachati08@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
43 สายชล บุญครุฑ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
44 พุทธิชัย ทิวทอง tewtong.b@gmail.com สุรินทร์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
45 สมชาย ปัญจนาพงศ์ชัย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
46 พัชดา ปัญจนาพงศ์ชัย patchada61@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
47 ไพบูลย์ ธารศรี papong2010@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
48 พัชฌา ชัยชนะ Patttt5@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
49 ชินเอก สุธีสมิทธ์กร chinaake013@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
50 วีระยุทธ เจริญธนเศวต pattarasinthai@hotmail.com สระบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
51 นางสาว สมคนึงทองดง tong 9939 @hotmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
52 นางสาวสานิยา tonao678@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
53 สมศักดิ์ เขมารัมย์ somsek7@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
54 จิรภัทร เอกฐานุตต์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
55 supat julsiri supatjulsiri@hotmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
อื่นๆ
56 ลมหลวล หาวิชา lomhual.hawicha@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
57 บรรเจิด ดอกไม้เทศ jaed2514@hotmail. com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
58 ธนพล พิลาวัลย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
59 นัสชัย มูลสาย natchaimaha1@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
60 ชัยพฤกษ์ เขาทอง สกลนคร ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
61 นายยุทธนา โคตรศักดิ์ issara_man@hotmail,com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
62 อภิญญา หิรัญญสุทธิ์ ap_h25@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
63 สุวิชชา สังข์ทอง ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
64 ปรณัฐ คล้ายมุข นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ
65 นายเอกรินทร์ งาผักแว่น ekkarin8888@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
66 นายทิวา นนท์ไพวัลย์ สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
67 พัทธ์พิรภพ ดวงจันทร์ opallawyer@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
68 วาทินี นพพันธ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
69 นายไพศาล สุราสา psmlives7@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
70 วรฉัตร อ่อนเฉวียง worachuto@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
71 วรฉัตร อ่อนเฉวียง worachuto@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
72 นายถวิล ชัยเกษมสกุล chaikasem28@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
73 ทรรศนีย์ ศรีสุวรรณ Srisuwan5181@gmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
74 รุ่งรัศมี แช่มสวัสดิ์ rungrassamee@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
75 วสันต์ กรุมรัมย์ wasun.grumram@hotmail.co.th บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
76 นางสาว สุวิมล สุระเสียง suwimol_s@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
77 อรัญญา แก้วบุญเรือง ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
78 สุรพล แก้วบุญเรือง kaewtoking@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
79 ชลลดา แก้วบุญเรือง coastline89@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
80 ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
81 ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
82 ฐิืติกร อุ่นเจริญ ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
83 นางปาริชาติ ศิริยอด paric@tot.co.th อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
84 เกียรติศักดิ์ ลิ้มสวัสดิ์ plimsawa9@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
85 ศุภธิดา วรรณทะมาศ suphatida.w@gmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
86 หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว tadyda@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
87 นิมิตร วิมลโนช ืnimit.wimolnoch@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
88 นางดลยา บุญเย็น สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
89 ศรัณย์ญา ม่วงนิ่ม piranyaM0715@hotmail.com สิงห์บุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
90 พุทธวัฒน์ ประจันทร์ phuttawat@gmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
91 นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา suriyar90@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
92 วรเทพ เทพรัตนทัตกุล anajim_14@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
93 กหฟกหฟกหฟ กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
94 นายวรายุทธ สายทอง สมุทรปราการ ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
95 ภานุวัฒน์ พิมภูเขียว pnw.ppk@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
96 นางสาวอมรรัตน์ วิลาวรรณ อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
97 อรทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา buddhopobdham523@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
98 นพรัตน์ ทองตระกูล ัััััััyimnoparut@gmail.com อยุธยา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
99 อัจฉรา ปาเชนทร์ จันทบุรี ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
100 นส.จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ chulaluck@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
101 นส.จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ chulaluck@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
102 นาย สุรศักดิ์ นุ่นนาแซง surasak.sak5860@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
103 นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย khun.pat@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
104 นาย เฉลิมพร เวียนชัย kevinpooh5@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
105 วิลันดา วรรณาดิเรก พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
106 นานศักดิ์ชัย อุธาดร ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
107 ธราพงษ์ รัตนตระกูล พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
108 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ phuttawat@gmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
109 นางนลินรัตน์ จันใด yingrose2512@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
110 ปองศักดิ์ ศรีบัว ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
111 พยุห์ฉัตร ศุภเฉลิมรักษ์ phayuh@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
112 พิเชษฎ์ ทับคล้าย นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
113 ธวารินทร์. เจนเขา Tawaei@hotmail.com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
114 สุรเทพ พาดกลาง surathep910@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
115 สุรเทพ พาดกลาง surathep910@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
116 นาย ณเดช เหมาะคา พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
117 นายทวีพร หาญสัตย์ digital_hs@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
118 นายอธิป ด่านไทยนำ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
119 นางสาวดารารัตน์ ภูดี dararat3086@windowslive.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
120 นายช่อ บุญมาดี tawanchor@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
121 อาทร โสกาว artrony@icloud.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
122 พลกฤษณ์ ชาติสุทธิผล c.palakrit@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
123 นาย ธีรธรรม ดอกสันเทียะ theeratham.d@egat.co.th ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
124 ศิพงศ์ อินกอ Sipong_inkor@yahoo.co.th ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
125 ดรุณี สมศักดิ์ชัยเจริญ ตาก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
126 ดาวประกาย เหล่าพิลัย daoprakaii@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
127 นางบุปผา วงศ์ศรี ิีbuphaw@tot.co.th ชัยภูมิ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
128 นายอิทธิพล รักษาธรรม itkung_55@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
129 สุรางคนา รัตนไพพรรณ mr.tonkla@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
130 นายปริญญา พรหมมา parinya_nu@hotmail.com นครพนม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
131 นายอภิสิทธิ์ ภูโพธิ์แสง apisitpopos@gmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
132 นิรุทธ์ ไชยผุ ตราด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
133 ลมหายใจคือกัลยาณมิตร Lomhaijai25@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
134 สมเกียรติ สาคร iit8@hotmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
135 กมลพรรณ อินเตรียะ ikamolphan@yahoo.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
136 นายองอาจ กุมมาน้อย สิงห์บุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
137 นาย พิศ มรดา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
138 นาย กฤษดา ประสมยา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
139 บุญไหล่ มรดา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
140 อุเรศ ประสมยา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
141 นิติคุณ ทองสรวง Niti.khun@hotmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
142 นายสืบสกุล จันทรสุวรรณ golf_1972@live.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
143 นายพิพัฒน์ โทนหงษา pipat13@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
144 นายชโยดม พลายสาร chayodomeplysan@gmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
145 นายปริญญา โมฬีชาติ tonemo44@hotmail.com ฉะเชิงเทรา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
146 เกษมสุข อิราณี kasemsook.iranee@gmai.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
147 ธนพร_ธาวนพงษ์ ac.thawanapong@gmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
148 นายจิระศักดิ์ ชัยสนิท issertum@yahoo.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
149 สุภัฎฎา โร supaddaroe@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
150 นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา suriyar90@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
151 นายสมชาย ใจมนต์ sij3305@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
152 อาทิตยา ธรรมนิเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
153 นาย ฤทธิชัย พิศแข rittichaipitkae@gmail.com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
154 สมยศ นุ่มสีหมอก somyos_n@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
155 เบญจวรรณ หลอมทอง ตาก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
156 นางสาวยศวดี ลือสกุลกิจไพศาล yodsawadee.l@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
157 นายอานุภาพ รังษีสว่าง anuphap2015@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
158 ชญาภา สอนเผือก chayapha.ms@msbkk.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
159 องอาจ สุขะมงคล ongachs@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
160 นางเกษมสุข อิราณี yayah.foxriver@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
161 มนันธรณ จงสมสกุลสิริ Thanya.jo@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
162 ทัชชญา คำสุนันท์ธรณ์ อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
163 วิภาส วนิชอาภาพรรณ์ gooviphard@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
164 นายสุรชัย มีนาค lungyai08@gmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
165 วัชรินทร์ สมิงพยัคฆ์ watcharinboss@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
166 แจ่มศรี องค์การ jamsee_ongkan@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
167 นางธมน ศรีคำ ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
168 ธนพรชัย ประทานพรพรหม สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
169 ธนพรชัย ประทานพรพรหม สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
170 ร.ต.ต.หญิงเรวดี จิวาลัย ravadee_l@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
171 นายนิติพงศ์ เที่ยงธรรม ยะโสธร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
172 นางสาวอัญชนา แก้วมณีจันทร์ มหาสารคาม ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
173 ดวงกมล เอื้อชูเกียรติ doungkamols@yahoo.co.uk กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
174 นางอริยาพร บุญเย็น สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
175 นายฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์ chatkaew_sam@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
176 deknoi anutta นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
177 วรินทร ก่อกำลัง khim_bueng3000@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
178 นาย นัสชัย มูลสาย natchai@chaiyo.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
179 วีระ ศรีคำ srikham.rr@hotmail.com ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
180 นายรอน อินวิเชียร tamai114@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
181 ธนา ศิลารัตน์ love_ketchupz@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
182 ธีรณัฏฐ์ อิทธิชัยเจริญ theeranut.north@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
183 อาจารย์ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี tvb9874@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
184 prachak222@windowsi\live.com prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
185 สมศักดิ์ เลิศล้ำ somsak97@sanook.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
186 นาย บุญรัตน์ ผิวบาง boon_2317@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
187 วรรณรัตน์ วัชรเดชประพันธ์ wannarat9@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
188 ปราณี ภุมมาลา praneep@tot.co.th ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
189 สิงห์แก้ว จั๋นโปแว่น singkaew.@Hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
190 สิงห์แก้ว จั๋นโปแว่น singkaew.@Hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
191 ภวัต เพ็ชรสูงเนิน เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
192 นายพัทลุง คำวิสัย pkkungking@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
193 โกมล ตันพิริยะ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
194 นายสอาด พิมพกันต์ saardpimpakan@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
195 ว่าที่ร.ต.วรภพ ตรีทอง vwanvisa@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
196 ธวัชชัย สิมลี peeamna@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
197 ธวัชชัย สิมลี peeamna@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
198 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
199 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
200 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
201 สุรภา วงศ์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
202 นายมุนินทร์ สมทอง Muninsomthong@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
203 สุมิตร เฉยไสย ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
204 พระประสิทธิ์ชัย ฐิตเมโธ semchai004@yahoo.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
205 พ.ต.ท.ชยาทิต พลศักดิ์ - จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
206 ฐิตาภรณ์ ขุนบัว jusmin_benz@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
207 ธิติภูมิ ใจแน่น phoom3991@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
208 นางปิ่นพลอย ใจแน่น pinjinan@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
209 อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ aschara.n@cattelecom.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
210 เพิ่มพูน สาระกุล pherm_saragul@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
211 นายประจักษ์ กือเจริญ p.kuechar@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
212 พรชนก ยอดกระโทก บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
213 อดิศร สุขเสริม kosabunyo@hotmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
214 กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ saowarakpuk@gmial.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
215 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
216 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
217 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
218 ธนิยา เพชรรัตน์ Taniya.pet@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
219 นางสุณิสา ม่วงยิ้มพงษ์ ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
220 ทัญกร อุดมศรี langsarn1@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
221 ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์ กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
222 ลัดดาวรรณ อินทร์ดี xuoe.indee@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
223 เกรียงไกร ไกรเพชร ptrec2000@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
224 ชยานันท์ ใจประทุม กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
225 โศภนา อาภาสิทธินันท์ sobhana.tuk@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
226 เจนจิรา บุญเจริญ blue7-ann@hotmail.co.th พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
227 นางเกษมสุข อิราณี yayah.foxriver@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
228 นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ratmaw@hotmail.com ลำปาง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
229 อนุชา พรพิชิตโยธิน ng_anuchar@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
230 น้ำฝน ปานเกษม alozafon@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
231 พรทิพย์ หงษ์รุจิโก จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
232 อภิวัฒน์ โยวาสี aom_saa99@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
233 เสกสรรค์ คะชาจุฬา seksun8888@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
234 สุวิชชา สังข์ทอง ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
235 พิชัย จันทยา pichaioli@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
236 นาย ศาสตราวุธ ชัยประสิทธิ์ maduarm@hotmail.com กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
237 ณรงค์ศักดิ์ จันทะมาลา กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
238 ภัทร วรภู i_am_toor@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
239 วิสุทธิ์ สุริพล wisut_pch59@hotmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
240 ยิ่งยศ ธรรมคุณ yingyos5791@gmail.com หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
241 กนกวรรณ. ผุดวรรณา Colorsrich@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
242 คณิต ชาติพัฒนานันท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
243 นายสายชล เกลื่อนกลาด saichon_dongjin@hotmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
244 พุธิธาดา เดชพิทักษ์ ajngeg@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
อื่นๆ
245 ธนาลักษ์ ปาสาเลา นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
246 ทิพยวรรณ กิตติพร Auntip@yahoo.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
247 ปาจรีย์ ทองสนิท pajareethongsanit@yahoo.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
248 ด.ช.ชนากร หน่อทอง สุโขทัย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
249 จุฑาภรณ์ จิตเงิน นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
250 วรปัชญ์ ทาทอง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
251 อมรรัตน์ สุขสบาย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
252 นางรัศมี บุญช่วย rusamee_aoy@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
253 อติวรรณ ประกอบสันติสุข กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
254 นิกร นิลบวร ตรัง ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
255 ทนุธรรม เกิดพวงแก้ว wtckpk@sanook.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
256 ชาญชัย นันทจิตรเกษม chanchainun9@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
257 พรธิดา เจนการศึก fecopdy@ku.ac.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
258 ธีรพล สุวรรณบริบูรณ์ tsuwan.tt@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
259 นางสาวนาราภัทร พันธุ์ทอง nara_1970@windowslive.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
260 นายธนาวุฒิ วงค์บุญยัง new11576@hotmail.co/th นครพนม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
261 นางเพ็ญ สิงวันคำ - สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
262 นาย ภาสกร ธูปหอม pasakron28@yahoo.co.th เพชรบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
263 มานะ วิลาโพธิ์ Stoneman.man@gmail.com ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
264 ว่าที่ ร.ท.ไพโรจน์ ราชมนเฑียร chamontien@hotmail.co.th อ่างทอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
อื่นๆ
265 ปกรณ์ ปราชญ์นิวัฒน์ Pakorn@virtus.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
266 ณรงค์กร วงษ์ชาลี book_minnie@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
267 ด.ญ.ธนวรรณ ทับทิมไทย hongsa45@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
268 นายธนพล ทับทิมไทย thanapol_ii@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
269 นายวีรพงษ์ ชาติทอง woodycrafts@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
270 วีราพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง a065168303@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
271 นางสาวปรียา งามพลกรัง supree47@thaimail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
272 ดวงใจ ถิรธรรมถาวร thdoungjai@yahoo.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
273 พิชฎาพร ใสสอาด กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
274 กรวิชญ์ นวนชะนะ nkorravi@celestica.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
275 ชุมชน ทองโคตร saichon0894@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
276 สิทธิ สุขอวยชัย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
277 นิธินันท์ สุทธิวิริวรรณ meowlinn@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
278 นายอุทัย หน่อทอง สุโขทัย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
279 ร.อ.วิฑูรย์ ประกอบธรรม รน. toon_p14@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
280 ทรงพล สิงทา jackyza.singta9@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
281 นางสาวดารารัตน์ ภูดี dararat3086@windowslive.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
282 ชนกานต์ ทองทานธรรม khruata@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
283 เอมอร ใจหมาย realnun@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
284 จรัณ โชติธนผล สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
285 ศุภฤกษ์ วิริยะกุล natts35@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
286 พระจตุรวิทย์ อุปสันโต wungtum@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
287 สมชาย ส่องแก้ว somchaiso2011@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
288 นายวรวุฒิ เอี่ยมแจง pronphromdrugstore@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
289 ทศพล คุปะตะธรรม t_t-seng_jang@hotmail.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
290 สมพล เครือศรี klungfaifa@yahoo.com ลำพูน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
291 ด.ต จรัณ โชติธนผล สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
292 สาธิต ทองธำรง sathitth@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
293 ณัฐภา มากหมู่ mnatthapa@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
294 อนุชิต มหาศักดิ์สวัสดิ์ a.mahasaksawad@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
295 จามิกร. เลิศจินดา Phurichalert@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
296 คนธพงษ์ คุณสัตยานนท์ khonthaphong@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
297 นายกิตติกร เกื้อกูล kittikorn_ball@windowslive.com ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
298 ครอบครัวนาครำไพ paintsstsk@yahoo.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
299 วัฒนา แต่บรรพกุล ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
300 นาย พินิจ ใหญ่ยงค์ runggroup@hotmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
301 ขลิมทอง รินระทัย klimt@windowslive.com แม่ฮ่องสอน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
302 นายสุระพงศ์ สายบุญ suraphong.sp@hotmail.co.th สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
303 นายอดิศร ปั้นสวาท adisorn_sam@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
304 สาโรจน์ ดุลยคง sarojphuket@gmail.cm ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
305 สุดารัตน์ ชุณหคล้าย sudaratxx@yahoo.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
306 นายกัลป์ชัย พานทอง มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
307 นายนพดล นิ่มหนู กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
308 นายบัญชา สุวรรณปักษ์ bnnsu@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
309 ปฏิญญา ยุทธชาวิทย์ fantasize.29@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
310 สุชน คุตไชยกุล tenfingerstudio@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
311 ทรัพย์มณี มลเทียนอาจ nong_10111@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
312 นายอนุรักษ์ แซ่ลี anurak.la@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
313 สัจจามนต์ ธัญญศิริ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
314 อรรถเดชไชยรา idh1971@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
315 ชนกานต์ ทองทานธรรม khunkwang@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
316 ปุญญิศา ธเนศโภคิน ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
317 นายพันธ์ศักดิ์ ศิริมัย สระแก้ว ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
318 ศุภโชค รัศมีเด่นดวง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
319 สุรศักดิ์ ภู่ทอง nirvana_99@hotmail.co.th จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
320 Kittipong rungrujiphaisal krungruj75@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
321 ธัญญพัทธ์ ศิรวัฒนาพัฒน์ Tpearmpanich@gmail.com กาญจนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
322 นางสาวนันท์นภัส แพนพา fern_nh3_001@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
323 รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
324 นางอุไร บัวภาเรือง urainu@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
325 สุพัตรา ชีวะพันธ์สมพงษ์ piyatida_cnx@yahoo.com เชียงใหม่ ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
326 ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร chairat009@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
327 จ.ส.อ.ประจักษ์ แสงภักดิ์ prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
328 อังคณา ไกรสินธุ์ angkanakrai@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
329 พุทธวรรณ เจริญสวัสดิ์ banpooky@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
330 พระนิเวศน์ พุทฺธสโร(พุทธวงค์) puttawong@hotmail.com สระแก้ว ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
331 I am กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
332 พระสุริยัณห์ จกวโร นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
333 นาย ดุษฎี เหลืองอ่อน bee_bassman@yahoo.co.th เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
334 พรทิพาพรทิพย์พัฒนะเอนก กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
335 พรทิพาพรทิพย์พัฒนะเอนก กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
336 ประจักษ์ แสงภักดิ์ prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
337 นางสาวกัญจนพร ไชยรัตน์ นครศรีธรรมราช ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
338 กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ kanchan.th@wu.ac.th นครศรีธรรมราช ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
339 สุนิจ แก้วสุกใส peenij@yahoo.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
340 นายเฉลิมชัย โสภาวรรณ์ chalermchai.sopawan@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
341 นาย นพเกตุ มาเรือนกุล www.nopaket.or.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
342 นายพรมมา คณะพันธ์ phromma@windowslive.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
343 พนมศักดิ์ ประทุมไข darkcasell@hotmail.xom ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
344 นส ประภานิช อมรธรรม prapanich.a@gmail.com อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
345 นางศศิมา ก๔ลสวัสดิ์ sasima_nee@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
346 วารุณี. จันทะมูล Maewcat1970@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
347 นิคม ศาลาทอง sung7388@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
348 sumalee su-am sumalee7777@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
349 นายธนเทพ รัตนเจริญกูล thepect@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
350 kajornwuth limvoranusorn นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
351 ธวัชชัย แสนศรี นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
352 รัชฎา โล่วณิชเกียรติกุล r239125@yahoo.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
353 นายประพุทธ ยอดสุวรรณ์ื yod_voice@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
354 กฤษณะ ไวยประเสริฐ krsn@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
355 ฉัตรชนก จรัสวิญญู Chutchonook@gmail.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
356 ธีระพล แตงเทศ t.theeraphon@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
357 นายประสงค์ แสนมุข prasong917@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
358 นายประสงค์ แสนมุ prasong917@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
359 ณัฐพล หาญสมุทร harnsamut@gmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
360 นายภูมิพงศ์ เอี่ยมกุศลกิจ phoompong_a@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
อื่นๆ
361 นิตยา สอนสุข n.sornsuk@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
362 ณัฎฐ์ประชา จรัสดำรงนิตย์ kunwin10@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
อื่นๆ
363 พิภพ จิตรนำทรัพย์ - นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
364 นิลรัตน์ จิตรนำทรัพย์ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มสตรี
365 เกียรติศักดิ์ เล้าเจริญสกุล klaojaro@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
366 จันทร์จีรา มานะพันธุ์พงศ์ นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
367 นายสมเพียร เต็งเรียะ sompian_t@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
368 นางจิดาภา ประจันตเสน ิbanwung@hotmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
369 สุภาพร แก้วผ่องศรี numhom24@yahoo.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
370 นางนภาภรณ์ ลวพันธุ์ Npp_im@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
371 นายรัชพล พลรบ kunadam@yahoobcom กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
372 ศรศักดิ์ กาละศรี ชัยนาท ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
373 อัจฉรา นาคทน jupiter9jovis@yahoo.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
374 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ aongtep@hotmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
375 ณัฐวุฒิ ศรีเจริญชัย n_slamdunk10@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
376 อัครภาค รัตนนาวี aukkarapak@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
377 อนุชา ธุวโภไคย thuvaphokai@yahoo.com หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ
378 นวรัตน์ พุ่มกระจ่าง nao7310@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
379 ณัฐปภัสร์ วัฒนพราวศรี nat_koa@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
380 จักรพงษ์ ลีทอง oudy_1@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
381 นางสาวมนัสวี เนื่องจากจันทร์ manadsawee.n@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
382 กิตติพงศ์ ฉิมทับ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
383 นายสมพร ทะเยี่ยม trakarndham@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
384 พุทธิพร เถื่อนใหญ่ maneemakkala@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
385 กนกชัย มาลัยวงศ์ เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
386 พัณณภัค วิศุทธิเมธ mink_w@hotmail.com ยะลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
387 พัณณภัค วิศุทธิเมธ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
388 น.ส.มนภัทร แสงทองสี - สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
389 นายศิริภพ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา dhammaphob@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
390 ดารณี สิทธิผลกุล daraneeta@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
391 ทิวาพร พลพานิช tponpanich2002@hotmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
392 นายสมเดช บุญส่ง somdejj@hotmail.com แพร่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
393 นายโชคเกษม ขุลีดี มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
394 นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ lovemelovemydog777@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
395 สัตยา ไชยเสริฐ sattayavios3539@hotmail.com มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
396 นางพรพิมล ไวทยางกูร pornpimon2496@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
397 ราชัน ศรีสุรัตน์ rashan.srisurat@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
398 นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน somsayfon@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
399 นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน somsayfon@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
400 ปิยวรรณ สัณฐิติเจริญวงศ์ onepiyawans@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
401 นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping-ping.2010@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
402 กฤชวัฏ อภัยปรปักษ์ Kritchavat@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
403 กฤชวัฏ อภัยปรปักษ์ ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
404 นาย อนุสรณ์ อิงไธสง wefake@hotmail.co.th บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
405 นายศิริวัฒน์ ทิพย์มี - พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
406 สุ คำพระบุรี suwara12@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
407 surapol wangpusit surapolwang@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
408 aa ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
409 กนกวรรณ นกน้อย knok_n@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มสตรี
410 พูลสุข โสภณ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
411 พูลสุข โสภณ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
412 นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
413 ณัฏฐ์ โคระดา กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
414 ปิยะ รุ่งเรืองเสาวภาคย์ piya@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
415 prasuert kunsuk prasuert@kunsuk.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
416 เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ medusa2527@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
417 สุริยันต์ ปัญหาราช drsuriyan@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
418 เอมอร มนตรี khun_m1112@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
419 แม่ชี ปัญญาภรณ์. แสงคำ watpanontong@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
420 รัชพล พลรบ kunadam@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
421 นาย สุรชัย มีนาค Lungyai_@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
422 พัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์ punchita2011@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
423 นายสราวุธ เลือดชัยพฤกษ์ sarawut_l@kect.th.com ลำพูน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
424 ดวงพร ขุนทองกุล ninmanee682516@gmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
425 พิรียพงศ์ หวังรังสิมากุล สุราษฎร์ธานี ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
426 ภัควดี จูฑะจันทร์ tickky12@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
427 ภััควดี จูฑะจันทร์ tickky12@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
428 นายพรมมา คณะพันธ์ phromma@windowslive.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
429 นายอนันต์ ลากุล หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
430 อรณิช ฉายสิว on2323@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
431 สาธิต นนท์ณัฐชญา lekmulti@yahoo.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
432 อัญมณี สมบูรณ์ทรัพย์ดี mugenzora@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
433 ยุพดี จักรศรีพร pook1711@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
434 นาย กิตติศักดิ์ สวงโท k_suangto@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
435 นาย ญาณกร นันทดิลก yan_nantha@yahoo.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
436 นางสาวอุบลวรรณ ถาวรวรรณ์ dutchanoo_koy@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
437 ปุญญาภา พรพิบูลย์ mitalife@hotmail.com อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
438 น.ส.วรรณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์ wootisawad@hotmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
439 พระครูสุนทรจันทโรภาส watpakdong@Gmail.com สุพรรณบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
440 กมลพร เซี่ยงฉิน i_vanilla501@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
441 นางนภาพร พรมราช ning@thaimail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
442 กนกวรรณ คัชมาต nok6518@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
443 ฤทธิไกร ปัตตานี top_hotline28@hotmail.com มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
444 สมยศ เมี่ยงชม somyoth2006@yahoo.co.th ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
445 นายธนเดช ชมจันทร์ sidluangta999@hotmail.co.th ชัยนาท ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
446 ศรีวิไล สวัสดิ์พันธ์ sri_cute@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
447 อรอุมา กิฟท์ onumagift@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
448 กนกพร บุญศิริชัย sampashano@aim.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
449 เอกศิลป์ บุญญาจันทร์ aekkasilp.boon@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
450 samphan boonpluem samphan384@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
451 นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping-ping.2010@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
452 นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ urawansa01@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
453 นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา suwanpansopa@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
454 นวนุช พันธุ์ณรงค์ กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
455 นายชัยยุทธ คลื่นแก้ว udssj01@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
456 นายธนกร เตมียบุตร กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
457 กนกวรรณ คนซื่อ sikko@mahidol.ac.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
458 ณิชาภัทร ศุขเขษม nicha_022@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
459 พวกเราชาวพะเยา taweekanthakieo@hotmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
460 Anatta anatta.pan@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
461 จิรายุ คูณพันธ์ j.khoonpan@yahoo.com ราชบุรี ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
462 ทรงศักดิ์ นามวงศ์ songsak-namwong@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
463 สุรนาท คำหงษา suranat.k@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
464 ทรงศักดิ์ นามวงศ์ songsak-namwong@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
465 นาย พิชัย สินธุเดชากุล pichaiar@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
466 วีระพล พันธ์สุวรรณ socos_20@hotmail.com ยะโสธร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
467 สิริวัลล์ แขโส kai_noy@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
468 ปราณ ธาระไวย์ อยุธยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
469 สริตา บัวแก้ว mympplayer@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
470 อดิศร พงษ์สุวรรณศิริ adisorn_8837@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
471 นายประเสริฐ จันทร์ตะกอง maetang@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
472 พรปริญญา สุขวัฒนา n_oi_p@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
473 รัตนา เกษชุมพล กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
474 samphan boonpluem toy384@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
475 นายอัมพล ศุภสิน amphons@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
476 อุดมทรัพย์ สุรพล tum4733@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
477 เพ็ญนภา ไชยเต็ม jumunited@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
478 พรทิพย์ ษมาวัตร j_samavat@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
479 ณิชชา ภิวัฒสัตยา bighug2516@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
480 นายธีระพัฒน์ วิไลศิลป์ teerapat95@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
481 ธริศรา จูวัฒนสำราญ obsibian_13@hotmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
482 บุญญรักษา อรรถพันธ์ sudawa2000@yahoo.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
483 นางรุ่งนภา สีดาคุณ roongnapa_s@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
484 supaluck viruhpintu ens377@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
485 นายกฤษฎี แก้วมาตย์ krissadk@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
486 นงนุช บุญคุ้มอยู่ kik-2507@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
487 Kunatip Sukprasert plumblueboy@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
488 ปิยะนาฏ ไชยบุตร alliance111@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
489 อินทิรา เงินเกิด ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
490 Sureerat นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
491 นายประเสริฐ คุรสุข prasuert@kunsuk.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
492 ปราโมทย์ ฤกษ์ประทุมรัตน์ Pramote11898@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
493 วรรณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์ wootisawad@hotmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
494 ณัฐรดา คำสุรีย์ godgijang@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
495 พงศกร อินทร์ภูวา macnano_01@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
496 ปนัดดา คิโนชิตะ straycat@nice-tv.jp นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
497 พรพิมล พงษ์ไทย tum_pimon@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
498 นายธีรวุธ นรชาติ vuta44@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
499 นส.จารึก เรืองเจริญ Pao-venicehome@hotmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
500 พัชญินทร์ วงศ์วิริยะ เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์