เพศ |จังหวัด |กลุ่มผู้ฟัง |ประเทศ | คำค้น

มีสมาชิกทั้งสิ้น 2246 ราย ค้นหาสมาชิกพบตามเงื่อนไข 2246 ราย
หน้า 1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่อ Email จังหวัด กลุ่มผู้ฟัง
1 อมร ชัยยศมานนท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
2 กรรณิกา ดาวเวียงกัน ืnungninglaw@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
3 สรัญภรณ์ ประสิทธิเมตต์ กำแพงเพชร ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
4 ศักดิ์สิทธิ์ แสนนามวงษ์ นครพนม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
5 ศิริศักดิ์ ศรีนวล boxrisa@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
6 ธีรโชติ บุญรัศมี 0_rockstar1@hotmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
7 ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม tai_udru@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
8 นาย พิชิต สิงห์ฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
9 ปานวัตร เมืองมูล Pannawat.mm@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
10 ปาริชาติ สมภาร parichart.msu@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
11 นางธนิดา หอมเจริญ maymaneewan@yahoo.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
12 นายเรือมงคล ต.วัฒนผล reungmongko@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
13 นายไพจิต ช้างใหญ่ สมุทรสงคราม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
14 ฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping2001ping@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
15 นางสาว พรรัฐมนต์ แซ่สี pornaamon@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
16 พราวนภา หินจันทร์ มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
17 มยุลา ไยคำบัง mayuc4@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
18 สินชัย วงศ์ณัฐธเนศ sinchai.nut@gmail.com เพชรบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
19 พญ.สุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์ surangt9@gmail.com หนองคาย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
20 นพ.กิจจา ดูวา Kdoowa@gmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
21 พระสมุห์วิชัย ปิยสีโล (มูลเทพ) kanobkron@gmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
22 นางรจนา กันยวิมล krurod1975@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
23 นส.วรกานต์ พลพิมล muvoamon@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
24 นาย ชาญชัย มิถุนาวงค์ c0929095616@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
อื่นๆ
25 ร้อยเอกหญิงอริสรา โง่นสูงเนิน ariskwang1984@gmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
26 อนันต์ วิชัยผิน anantcanon@gmail.com สิงห์บุรี ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
27 พุทธิชัย ทิวทอง tewtong.b@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
28 นิภาวรรณ ปอศิริ nipawan.oa25@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
29 ฤทัย อาชูวพันธุ์ สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
30 The Glades ahmadlamoreewh@yahoo.com Bangkok ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
31 เสาวลักษณ์ อุกฤษฎาวิทิต นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
32 นันทิกานต์ ทุมมา sutthidashogun@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
33 วรวิทย์ สุภาอ้วน worawitlno@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
34 สุภาภรณ์ สาชาติ sachati08@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
35 สายชล บุญครุฑ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
36 พุทธิชัย ทิวทอง tewtong.b@gmail.com สุรินทร์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
37 สมชาย ปัญจนาพงศ์ชัย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
38 พัชดา ปัญจนาพงศ์ชัย patchada61@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
39 ไพบูลย์ ธารศรี papong2010@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
40 พัชฌา ชัยชนะ Patttt5@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
41 ชินเอก สุธีสมิทธ์กร chinaake013@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
42 วีระยุทธ เจริญธนเศวต pattarasinthai@hotmail.com สระบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
43 นางสาว สมคนึงทองดง tong 9939 @hotmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
44 นางสาวสานิยา tonao678@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
45 สมศักดิ์ เขมารัมย์ somsek7@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
46 จิรภัทร เอกฐานุตต์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
47 supat julsiri supatjulsiri@hotmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
อื่นๆ
48 ลมหลวล หาวิชา lomhual.hawicha@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
49 บรรเจิด ดอกไม้เทศ jaed2514@hotmail. com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
50 ธนพล พิลาวัลย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
51 นัสชัย มูลสาย natchaimaha1@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
52 ชัยพฤกษ์ เขาทอง สกลนคร ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
53 นายยุทธนา โคตรศักดิ์ issara_man@hotmail,com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
54 อภิญญา หิรัญญสุทธิ์ ap_h25@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
55 สุวิชชา สังข์ทอง ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
56 ปรณัฐ คล้ายมุข นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ
57 นายเอกรินทร์ งาผักแว่น ekkarin8888@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
58 นายทิวา นนท์ไพวัลย์ สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
59 พัทธ์พิรภพ ดวงจันทร์ opallawyer@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
60 วาทินี นพพันธ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
61 นายไพศาล สุราสา psmlives7@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
62 วรฉัตร อ่อนเฉวียง worachuto@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
63 วรฉัตร อ่อนเฉวียง worachuto@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
64 นายถวิล ชัยเกษมสกุล chaikasem28@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
65 ทรรศนีย์ ศรีสุวรรณ Srisuwan5181@gmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
66 รุ่งรัศมี แช่มสวัสดิ์ rungrassamee@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
67 วสันต์ กรุมรัมย์ wasun.grumram@hotmail.co.th บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
68 นางสาว สุวิมล สุระเสียง suwimol_s@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
69 อรัญญา แก้วบุญเรือง ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
70 สุรพล แก้วบุญเรือง kaewtoking@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
71 ชลลดา แก้วบุญเรือง coastline89@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
72 ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
73 ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
74 ฐิืติกร อุ่นเจริญ ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
75 นางปาริชาติ ศิริยอด paric@tot.co.th อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
76 เกียรติศักดิ์ ลิ้มสวัสดิ์ plimsawa9@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
77 ศุภธิดา วรรณทะมาศ suphatida.w@gmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
78 หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว tadyda@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
79 นิมิตร วิมลโนช ืnimit.wimolnoch@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
80 นางดลยา บุญเย็น สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
81 ศรัณย์ญา ม่วงนิ่ม piranyaM0715@hotmail.com สิงห์บุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
82 พุทธวัฒน์ ประจันทร์ phuttawat@gmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
83 นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา suriyar90@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
84 วรเทพ เทพรัตนทัตกุล anajim_14@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
85 กหฟกหฟกหฟ กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
86 นายวรายุทธ สายทอง สมุทรปราการ ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
87 ภานุวัฒน์ พิมภูเขียว pnw.ppk@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
88 นางสาวอมรรัตน์ วิลาวรรณ อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
89 อรทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา buddhopobdham523@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
90 นพรัตน์ ทองตระกูล ัััััััyimnoparut@gmail.com อยุธยา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
91 อัจฉรา ปาเชนทร์ จันทบุรี ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
92 นส.จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ chulaluck@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
93 นส.จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ chulaluck@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
94 นาย สุรศักดิ์ นุ่นนาแซง surasak.sak5860@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
95 นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย khun.pat@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
96 นาย เฉลิมพร เวียนชัย kevinpooh5@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
97 วิลันดา วรรณาดิเรก พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
98 นานศักดิ์ชัย อุธาดร ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
99 ธราพงษ์ รัตนตระกูล พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
100 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ phuttawat@gmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
101 นางนลินรัตน์ จันใด yingrose2512@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
102 ปองศักดิ์ ศรีบัว ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
103 พยุห์ฉัตร ศุภเฉลิมรักษ์ phayuh@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
104 พิเชษฎ์ ทับคล้าย นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
105 ธวารินทร์. เจนเขา Tawaei@hotmail.com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
106 สุรเทพ พาดกลาง surathep910@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
107 สุรเทพ พาดกลาง surathep910@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
108 นาย ณเดช เหมาะคา พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
109 นายทวีพร หาญสัตย์ digital_hs@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
110 นายอธิป ด่านไทยนำ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
111 นางสาวดารารัตน์ ภูดี dararat3086@windowslive.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
112 นายช่อ บุญมาดี tawanchor@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
113 อาทร โสกาว artrony@icloud.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
114 พลกฤษณ์ ชาติสุทธิผล c.palakrit@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
115 นาย ธีรธรรม ดอกสันเทียะ theeratham.d@egat.co.th ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
116 ศิพงศ์ อินกอ Sipong_inkor@yahoo.co.th ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
117 ดรุณี สมศักดิ์ชัยเจริญ ตาก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
118 ดาวประกาย เหล่าพิลัย daoprakaii@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
119 นางบุปผา วงศ์ศรี ิีbuphaw@tot.co.th ชัยภูมิ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
120 นายอิทธิพล รักษาธรรม itkung_55@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
121 สุรางคนา รัตนไพพรรณ mr.tonkla@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
122 นายปริญญา พรหมมา parinya_nu@hotmail.com นครพนม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
123 นายอภิสิทธิ์ ภูโพธิ์แสง apisitpopos@gmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
124 นิรุทธ์ ไชยผุ ตราด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
125 ลมหายใจคือกัลยาณมิตร Lomhaijai25@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
126 สมเกียรติ สาคร iit8@hotmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
127 กมลพรรณ อินเตรียะ ikamolphan@yahoo.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
128 นายองอาจ กุมมาน้อย สิงห์บุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
129 นาย พิศ มรดา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
130 นาย กฤษดา ประสมยา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
131 บุญไหล่ มรดา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
132 อุเรศ ประสมยา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
133 นิติคุณ ทองสรวง Niti.khun@hotmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
134 นายสืบสกุล จันทรสุวรรณ golf_1972@live.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
135 นายพิพัฒน์ โทนหงษา pipat13@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
136 นายชโยดม พลายสาร chayodomeplysan@gmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
137 นายปริญญา โมฬีชาติ tonemo44@hotmail.com ฉะเชิงเทรา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
138 เกษมสุข อิราณี kasemsook.iranee@gmai.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
139 ธนพร_ธาวนพงษ์ ac.thawanapong@gmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
140 นายจิระศักดิ์ ชัยสนิท issertum@yahoo.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
141 สุภัฎฎา โร supaddaroe@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
142 นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา suriyar90@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
143 นายสมชาย ใจมนต์ sij3305@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
144 อาทิตยา ธรรมนิเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
145 นาย ฤทธิชัย พิศแข rittichaipitkae@gmail.com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
146 สมยศ นุ่มสีหมอก somyos_n@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
147 เบญจวรรณ หลอมทอง ตาก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
148 นางสาวยศวดี ลือสกุลกิจไพศาล yodsawadee.l@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
149 นายอานุภาพ รังษีสว่าง anuphap2015@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
150 ชญาภา สอนเผือก chayapha.ms@msbkk.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
151 องอาจ สุขะมงคล ongachs@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
152 นางเกษมสุข อิราณี yayah.foxriver@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
153 มนันธรณ จงสมสกุลสิริ Thanya.jo@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
154 ทัชชญา คำสุนันท์ธรณ์ อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
155 วิภาส วนิชอาภาพรรณ์ gooviphard@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
156 นายสุรชัย มีนาค lungyai08@gmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
157 วัชรินทร์ สมิงพยัคฆ์ watcharinboss@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
158 แจ่มศรี องค์การ jamsee_ongkan@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
159 นางธมน ศรีคำ ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
160 ธนพรชัย ประทานพรพรหม สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
161 ธนพรชัย ประทานพรพรหม สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
162 ร.ต.ต.หญิงเรวดี จิวาลัย ravadee_l@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
163 นายนิติพงศ์ เที่ยงธรรม ยะโสธร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
164 นางสาวอัญชนา แก้วมณีจันทร์ มหาสารคาม ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
165 ดวงกมล เอื้อชูเกียรติ doungkamols@yahoo.co.uk กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
166 นางอริยาพร บุญเย็น สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
167 นายฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์ chatkaew_sam@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
168 deknoi anutta นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
169 วรินทร ก่อกำลัง khim_bueng3000@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
170 นาย นัสชัย มูลสาย natchai@chaiyo.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
171 วีระ ศรีคำ srikham.rr@hotmail.com ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
172 นายรอน อินวิเชียร tamai114@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
173 ธนา ศิลารัตน์ love_ketchupz@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
174 ธีรณัฏฐ์ อิทธิชัยเจริญ theeranut.north@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
175 อาจารย์ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี tvb9874@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
176 prachak222@windowsi\live.com prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
177 สมศักดิ์ เลิศล้ำ somsak97@sanook.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
178 นาย บุญรัตน์ ผิวบาง boon_2317@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
179 วรรณรัตน์ วัชรเดชประพันธ์ wannarat9@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
180 ปราณี ภุมมาลา praneep@tot.co.th ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
181 สิงห์แก้ว จั๋นโปแว่น singkaew.@Hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
182 สิงห์แก้ว จั๋นโปแว่น singkaew.@Hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
183 ภวัต เพ็ชรสูงเนิน เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
184 นายพัทลุง คำวิสัย pkkungking@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
185 โกมล ตันพิริยะ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
186 นายสอาด พิมพกันต์ saardpimpakan@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
187 ว่าที่ร.ต.วรภพ ตรีทอง vwanvisa@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
188 ธวัชชัย สิมลี peeamna@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
189 ธวัชชัย สิมลี peeamna@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
190 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
191 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
192 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
193 สุรภา วงศ์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
194 นายมุนินทร์ สมทอง Muninsomthong@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
195 สุมิตร เฉยไสย ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
196 พระประสิทธิ์ชัย ฐิตเมโธ semchai004@yahoo.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
197 พ.ต.ท.ชยาทิต พลศักดิ์ - จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
198 ฐิตาภรณ์ ขุนบัว jusmin_benz@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
199 ธิติภูมิ ใจแน่น phoom3991@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
200 นางปิ่นพลอย ใจแน่น pinjinan@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
201 อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ aschara.n@cattelecom.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
202 เพิ่มพูน สาระกุล pherm_saragul@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
203 นายประจักษ์ กือเจริญ p.kuechar@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
204 พรชนก ยอดกระโทก บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
205 อดิศร สุขเสริม kosabunyo@hotmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
206 กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ saowarakpuk@gmial.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
207 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
208 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
209 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
210 ธนิยา เพชรรัตน์ Taniya.pet@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
211 นางสุณิสา ม่วงยิ้มพงษ์ ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
212 ทัญกร อุดมศรี langsarn1@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
213 ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์ กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
214 ลัดดาวรรณ อินทร์ดี xuoe.indee@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
215 เกรียงไกร ไกรเพชร ptrec2000@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
216 ชยานันท์ ใจประทุม กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
217 โศภนา อาภาสิทธินันท์ sobhana.tuk@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
218 เจนจิรา บุญเจริญ blue7-ann@hotmail.co.th พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
219 นางเกษมสุข อิราณี yayah.foxriver@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
220 นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ratmaw@hotmail.com ลำปาง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
221 อนุชา พรพิชิตโยธิน ng_anuchar@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
222 น้ำฝน ปานเกษม alozafon@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
223 พรทิพย์ หงษ์รุจิโก จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
224 อภิวัฒน์ โยวาสี aom_saa99@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
225 เสกสรรค์ คะชาจุฬา seksun8888@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
226 สุวิชชา สังข์ทอง ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
227 พิชัย จันทยา pichaioli@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
228 นาย ศาสตราวุธ ชัยประสิทธิ์ maduarm@hotmail.com กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
229 ณรงค์ศักดิ์ จันทะมาลา กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
230 ภัทร วรภู i_am_toor@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
231 วิสุทธิ์ สุริพล wisut_pch59@hotmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
232 ยิ่งยศ ธรรมคุณ yingyos5791@gmail.com หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
233 กนกวรรณ. ผุดวรรณา Colorsrich@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
234 คณิต ชาติพัฒนานันท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
235 นายสายชล เกลื่อนกลาด saichon_dongjin@hotmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
236 พุธิธาดา เดชพิทักษ์ ajngeg@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
อื่นๆ
237 ธนาลักษ์ ปาสาเลา นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
238 ทิพยวรรณ กิตติพร Auntip@yahoo.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
239 ปาจรีย์ ทองสนิท pajareethongsanit@yahoo.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
240 ด.ช.ชนากร หน่อทอง สุโขทัย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
241 จุฑาภรณ์ จิตเงิน นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
242 วรปัชญ์ ทาทอง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
243 อมรรัตน์ สุขสบาย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
244 นางรัศมี บุญช่วย rusamee_aoy@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
245 อติวรรณ ประกอบสันติสุข กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
246 นิกร นิลบวร ตรัง ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
247 ทนุธรรม เกิดพวงแก้ว wtckpk@sanook.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
248 ชาญชัย นันทจิตรเกษม chanchainun9@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
249 พรธิดา เจนการศึก fecopdy@ku.ac.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
250 ธีรพล สุวรรณบริบูรณ์ tsuwan.tt@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
251 นางสาวนาราภัทร พันธุ์ทอง nara_1970@windowslive.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
252 นายธนาวุฒิ วงค์บุญยัง new11576@hotmail.co/th นครพนม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
253 นางเพ็ญ สิงวันคำ - สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
254 นาย ภาสกร ธูปหอม pasakron28@yahoo.co.th เพชรบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
255 มานะ วิลาโพธิ์ Stoneman.man@gmail.com ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
256 ว่าที่ ร.ท.ไพโรจน์ ราชมนเฑียร chamontien@hotmail.co.th อ่างทอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
อื่นๆ
257 ปกรณ์ ปราชญ์นิวัฒน์ Pakorn@virtus.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
258 ณรงค์กร วงษ์ชาลี book_minnie@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
259 ด.ญ.ธนวรรณ ทับทิมไทย hongsa45@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
260 นายธนพล ทับทิมไทย thanapol_ii@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
261 นายวีรพงษ์ ชาติทอง woodycrafts@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
262 วีราพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง a065168303@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
263 นางสาวปรียา งามพลกรัง supree47@thaimail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
264 ดวงใจ ถิรธรรมถาวร thdoungjai@yahoo.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
265 พิชฎาพร ใสสอาด กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
266 กรวิชญ์ นวนชะนะ nkorravi@celestica.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
267 ชุมชน ทองโคตร saichon0894@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
268 สิทธิ สุขอวยชัย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
269 นิธินันท์ สุทธิวิริวรรณ meowlinn@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
270 นายอุทัย หน่อทอง สุโขทัย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
271 ร.อ.วิฑูรย์ ประกอบธรรม รน. toon_p14@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
272 ทรงพล สิงทา jackyza.singta9@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
273 นางสาวดารารัตน์ ภูดี dararat3086@windowslive.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
274 ชนกานต์ ทองทานธรรม khruata@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
275 เอมอร ใจหมาย realnun@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
276 จรัณ โชติธนผล สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
277 ศุภฤกษ์ วิริยะกุล natts35@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
278 พระจตุรวิทย์ อุปสันโต wungtum@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
279 สมชาย ส่องแก้ว somchaiso2011@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
280 นายวรวุฒิ เอี่ยมแจง pronphromdrugstore@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
281 ทศพล คุปะตะธรรม t_t-seng_jang@hotmail.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
282 สมพล เครือศรี klungfaifa@yahoo.com ลำพูน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
283 ด.ต จรัณ โชติธนผล สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
284 สาธิต ทองธำรง sathitth@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
285 ณัฐภา มากหมู่ mnatthapa@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
286 อนุชิต มหาศักดิ์สวัสดิ์ a.mahasaksawad@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
287 จามิกร. เลิศจินดา Phurichalert@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
288 คนธพงษ์ คุณสัตยานนท์ khonthaphong@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
289 นายกิตติกร เกื้อกูล kittikorn_ball@windowslive.com ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
290 ครอบครัวนาครำไพ paintsstsk@yahoo.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
291 วัฒนา แต่บรรพกุล ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
292 นาย พินิจ ใหญ่ยงค์ runggroup@hotmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
293 ขลิมทอง รินระทัย klimt@windowslive.com แม่ฮ่องสอน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
294 นายสุระพงศ์ สายบุญ suraphong.sp@hotmail.co.th สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
295 นายอดิศร ปั้นสวาท adisorn_sam@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
296 สาโรจน์ ดุลยคง sarojphuket@gmail.cm ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
297 สุดารัตน์ ชุณหคล้าย sudaratxx@yahoo.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
298 นายกัลป์ชัย พานทอง มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
299 นายนพดล นิ่มหนู กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
300 นายบัญชา สุวรรณปักษ์ bnnsu@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
301 ปฏิญญา ยุทธชาวิทย์ fantasize.29@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
302 สุชน คุตไชยกุล tenfingerstudio@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
303 ทรัพย์มณี มลเทียนอาจ nong_10111@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
304 นายอนุรักษ์ แซ่ลี anurak.la@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
305 สัจจามนต์ ธัญญศิริ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
306 อรรถเดชไชยรา idh1971@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
307 ชนกานต์ ทองทานธรรม khunkwang@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
308 ปุญญิศา ธเนศโภคิน ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
309 นายพันธ์ศักดิ์ ศิริมัย สระแก้ว ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
310 ศุภโชค รัศมีเด่นดวง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
311 สุรศักดิ์ ภู่ทอง nirvana_99@hotmail.co.th จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
312 Kittipong rungrujiphaisal krungruj75@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
313 ธัญญพัทธ์ ศิรวัฒนาพัฒน์ Tpearmpanich@gmail.com กาญจนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
314 นางสาวนันท์นภัส แพนพา fern_nh3_001@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
315 รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
316 นางอุไร บัวภาเรือง urainu@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
317 สุพัตรา ชีวะพันธ์สมพงษ์ piyatida_cnx@yahoo.com เชียงใหม่ ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
318 ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร chairat009@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
319 จ.ส.อ.ประจักษ์ แสงภักดิ์ prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
320 อังคณา ไกรสินธุ์ angkanakrai@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
321 พุทธวรรณ เจริญสวัสดิ์ banpooky@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
322 พระนิเวศน์ พุทฺธสโร(พุทธวงค์) puttawong@hotmail.com สระแก้ว ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
323 I am กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
324 พระสุริยัณห์ จกวโร นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
325 นาย ดุษฎี เหลืองอ่อน bee_bassman@yahoo.co.th เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
326 พรทิพาพรทิพย์พัฒนะเอนก กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
327 พรทิพาพรทิพย์พัฒนะเอนก กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
328 ประจักษ์ แสงภักดิ์ prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
329 นางสาวกัญจนพร ไชยรัตน์ นครศรีธรรมราช ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
330 กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ kanchan.th@wu.ac.th นครศรีธรรมราช ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
331 สุนิจ แก้วสุกใส peenij@yahoo.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
332 นายเฉลิมชัย โสภาวรรณ์ chalermchai.sopawan@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
333 นาย นพเกตุ มาเรือนกุล www.nopaket.or.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
334 นายพรมมา คณะพันธ์ phromma@windowslive.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
335 พนมศักดิ์ ประทุมไข darkcasell@hotmail.xom ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
336 นส ประภานิช อมรธรรม prapanich.a@gmail.com อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
337 นางศศิมา ก๔ลสวัสดิ์ sasima_nee@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
338 วารุณี. จันทะมูล Maewcat1970@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
339 นิคม ศาลาทอง sung7388@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
340 sumalee su-am sumalee7777@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
341 นายธนเทพ รัตนเจริญกูล thepect@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
342 kajornwuth limvoranusorn นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
343 ธวัชชัย แสนศรี นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
344 รัชฎา โล่วณิชเกียรติกุล r239125@yahoo.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
345 นายประพุทธ ยอดสุวรรณ์ื yod_voice@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
346 กฤษณะ ไวยประเสริฐ krsn@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
347 ฉัตรชนก จรัสวิญญู Chutchonook@gmail.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
348 ธีระพล แตงเทศ t.theeraphon@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
349 นายประสงค์ แสนมุข prasong917@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
350 นายประสงค์ แสนมุ prasong917@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
351 ณัฐพล หาญสมุทร harnsamut@gmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
352 นายภูมิพงศ์ เอี่ยมกุศลกิจ phoompong_a@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
อื่นๆ
353 นิตยา สอนสุข n.sornsuk@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
354 ณัฎฐ์ประชา จรัสดำรงนิตย์ kunwin10@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
อื่นๆ
355 พิภพ จิตรนำทรัพย์ - นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
356 นิลรัตน์ จิตรนำทรัพย์ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มสตรี
357 เกียรติศักดิ์ เล้าเจริญสกุล klaojaro@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
358 จันทร์จีรา มานะพันธุ์พงศ์ นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
359 นายสมเพียร เต็งเรียะ sompian_t@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
360 นางจิดาภา ประจันตเสน ิbanwung@hotmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
361 สุภาพร แก้วผ่องศรี numhom24@yahoo.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
362 นางนภาภรณ์ ลวพันธุ์ Npp_im@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
363 นายรัชพล พลรบ kunadam@yahoobcom กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
364 ศรศักดิ์ กาละศรี ชัยนาท ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
365 อัจฉรา นาคทน jupiter9jovis@yahoo.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
366 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ aongtep@hotmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
367 ณัฐวุฒิ ศรีเจริญชัย n_slamdunk10@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
368 อัครภาค รัตนนาวี aukkarapak@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
369 อนุชา ธุวโภไคย thuvaphokai@yahoo.com หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ
370 นวรัตน์ พุ่มกระจ่าง nao7310@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
371 ณัฐปภัสร์ วัฒนพราวศรี nat_koa@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
372 จักรพงษ์ ลีทอง oudy_1@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
373 นางสาวมนัสวี เนื่องจากจันทร์ manadsawee.n@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
374 กิตติพงศ์ ฉิมทับ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
375 นายสมพร ทะเยี่ยม trakarndham@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
376 พุทธิพร เถื่อนใหญ่ maneemakkala@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
377 กนกชัย มาลัยวงศ์ เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
378 พัณณภัค วิศุทธิเมธ mink_w@hotmail.com ยะลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
379 พัณณภัค วิศุทธิเมธ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
380 น.ส.มนภัทร แสงทองสี - สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
381 นายศิริภพ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา dhammaphob@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
382 ดารณี สิทธิผลกุล daraneeta@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
383 ทิวาพร พลพานิช tponpanich2002@hotmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
384 นายสมเดช บุญส่ง somdejj@hotmail.com แพร่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
385 นายโชคเกษม ขุลีดี มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
386 นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ lovemelovemydog777@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
387 สัตยา ไชยเสริฐ sattayavios3539@hotmail.com มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
388 นางพรพิมล ไวทยางกูร pornpimon2496@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
389 ราชัน ศรีสุรัตน์ rashan.srisurat@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
390 นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน somsayfon@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
391 นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน somsayfon@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
392 ปิยวรรณ สัณฐิติเจริญวงศ์ onepiyawans@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
393 นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping-ping.2010@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
394 กฤชวัฏ อภัยปรปักษ์ Kritchavat@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
395 กฤชวัฏ อภัยปรปักษ์ ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
396 นาย อนุสรณ์ อิงไธสง wefake@hotmail.co.th บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
397 นายศิริวัฒน์ ทิพย์มี - พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
398 สุ คำพระบุรี suwara12@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
399 surapol wangpusit surapolwang@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
400 aa ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
401 กนกวรรณ นกน้อย knok_n@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มสตรี
402 พูลสุข โสภณ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
403 พูลสุข โสภณ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
404 นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
405 ณัฏฐ์ โคระดา กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
406 ปิยะ รุ่งเรืองเสาวภาคย์ piya@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
407 prasuert kunsuk prasuert@kunsuk.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
408 เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ medusa2527@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
409 สุริยันต์ ปัญหาราช drsuriyan@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
410 เอมอร มนตรี khun_m1112@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
411 แม่ชี ปัญญาภรณ์. แสงคำ watpanontong@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
412 รัชพล พลรบ kunadam@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
413 นาย สุรชัย มีนาค Lungyai_@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
414 พัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์ punchita2011@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
415 นายสราวุธ เลือดชัยพฤกษ์ sarawut_l@kect.th.com ลำพูน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
416 ดวงพร ขุนทองกุล ninmanee682516@gmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
417 พิรียพงศ์ หวังรังสิมากุล สุราษฎร์ธานี ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
418 ภัควดี จูฑะจันทร์ tickky12@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
419 ภััควดี จูฑะจันทร์ tickky12@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
420 นายพรมมา คณะพันธ์ phromma@windowslive.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
421 นายอนันต์ ลากุล หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
422 อรณิช ฉายสิว on2323@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
423 สาธิต นนท์ณัฐชญา lekmulti@yahoo.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
424 อัญมณี สมบูรณ์ทรัพย์ดี mugenzora@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
425 ยุพดี จักรศรีพร pook1711@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
426 นาย กิตติศักดิ์ สวงโท k_suangto@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
427 นาย ญาณกร นันทดิลก yan_nantha@yahoo.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
428 นางสาวอุบลวรรณ ถาวรวรรณ์ dutchanoo_koy@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
429 ปุญญาภา พรพิบูลย์ mitalife@hotmail.com อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
430 น.ส.วรรณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์ wootisawad@hotmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
431 พระครูสุนทรจันทโรภาส watpakdong@Gmail.com สุพรรณบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
432 กมลพร เซี่ยงฉิน i_vanilla501@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
433 นางนภาพร พรมราช ning@thaimail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
434 กนกวรรณ คัชมาต nok6518@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
435 ฤทธิไกร ปัตตานี top_hotline28@hotmail.com มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
436 สมยศ เมี่ยงชม somyoth2006@yahoo.co.th ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
437 นายธนเดช ชมจันทร์ sidluangta999@hotmail.co.th ชัยนาท ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
438 ศรีวิไล สวัสดิ์พันธ์ sri_cute@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
439 อรอุมา กิฟท์ onumagift@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
440 กนกพร บุญศิริชัย sampashano@aim.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
441 เอกศิลป์ บุญญาจันทร์ aekkasilp.boon@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
442 samphan boonpluem samphan384@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
443 นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping-ping.2010@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
444 นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ urawansa01@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
445 นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา suwanpansopa@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
446 นวนุช พันธุ์ณรงค์ กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
447 นายชัยยุทธ คลื่นแก้ว udssj01@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
448 นายธนกร เตมียบุตร กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
449 กนกวรรณ คนซื่อ sikko@mahidol.ac.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
450 ณิชาภัทร ศุขเขษม nicha_022@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
451 พวกเราชาวพะเยา taweekanthakieo@hotmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
452 Anatta anatta.pan@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
453 จิรายุ คูณพันธ์ j.khoonpan@yahoo.com ราชบุรี ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
454 ทรงศักดิ์ นามวงศ์ songsak-namwong@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
455 สุรนาท คำหงษา suranat.k@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
456 ทรงศักดิ์ นามวงศ์ songsak-namwong@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
457 นาย พิชัย สินธุเดชากุล pichaiar@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
458 วีระพล พันธ์สุวรรณ socos_20@hotmail.com ยะโสธร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
459 สิริวัลล์ แขโส kai_noy@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
460 ปราณ ธาระไวย์ อยุธยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
461 สริตา บัวแก้ว mympplayer@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
462 อดิศร พงษ์สุวรรณศิริ adisorn_8837@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
463 นายประเสริฐ จันทร์ตะกอง maetang@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
464 พรปริญญา สุขวัฒนา n_oi_p@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
465 รัตนา เกษชุมพล กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
466 samphan boonpluem toy384@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
467 นายอัมพล ศุภสิน amphons@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
468 อุดมทรัพย์ สุรพล tum4733@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
469 เพ็ญนภา ไชยเต็ม jumunited@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
470 พรทิพย์ ษมาวัตร j_samavat@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
471 ณิชชา ภิวัฒสัตยา bighug2516@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
472 นายธีระพัฒน์ วิไลศิลป์ teerapat95@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
473 ธริศรา จูวัฒนสำราญ obsibian_13@hotmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
474 บุญญรักษา อรรถพันธ์ sudawa2000@yahoo.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
475 นางรุ่งนภา สีดาคุณ roongnapa_s@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
476 supaluck viruhpintu ens377@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
477 นายกฤษฎี แก้วมาตย์ krissadk@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
478 นงนุช บุญคุ้มอยู่ kik-2507@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
479 Kunatip Sukprasert plumblueboy@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
480 ปิยะนาฏ ไชยบุตร alliance111@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
481 อินทิรา เงินเกิด ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
482 Sureerat นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
483 นายประเสริฐ คุรสุข prasuert@kunsuk.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
484 ปราโมทย์ ฤกษ์ประทุมรัตน์ Pramote11898@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
485 วรรณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์ wootisawad@hotmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
486 ณัฐรดา คำสุรีย์ godgijang@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
487 พงศกร อินทร์ภูวา macnano_01@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
488 ปนัดดา คิโนชิตะ straycat@nice-tv.jp นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
489 พรพิมล พงษ์ไทย tum_pimon@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
490 นายธีรวุธ นรชาติ vuta44@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
491 นส.จารึก เรืองเจริญ Pao-venicehome@hotmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
492 พัชญินทร์ วงศ์วิริยะ เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
493 นายพัฒนพงษ์ โฆษณสันติ 963471@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
494 นางธัญญลักษม์ ไชยรงฆ์ศรี tctylcha95@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
495 พรรวินท์ อ่อนคล้าย Dr_ponrawin@live.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
496 นันทพงศ์ วิทูรัทธ์ chay_chy@hotmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
497 มัทนา กุลนาจันทร์ mattana_999@hotmail.com ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
498 พณัฎตสัก หาญอาษา ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
499 จิรชาติ บุญญาคม jirchtb@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
500 สิรลักษณ์ สิงหเสมานนท์ นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี