เพศ |จังหวัด |กลุ่มผู้ฟัง |ประเทศ | คำค้น

มีสมาชิกทั้งสิ้น 2242 ราย ค้นหาสมาชิกพบตามเงื่อนไข 2242 ราย
หน้า 1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่อ Email จังหวัด กลุ่มผู้ฟัง
1 ศิริศักดิ์ ศรีนวล boxrisa@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
2 ธีรโชติ บุญรัศมี 0_rockstar1@hotmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
3 ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม tai_udru@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
4 นาย พิชิต สิงห์ฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
5 ปานวัตร เมืองมูล Pannawat.mm@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
6 ปาริชาติ สมภาร parichart.msu@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
7 นางธนิดา หอมเจริญ maymaneewan@yahoo.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
8 นายเรือมงคล ต.วัฒนผล reungmongko@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
9 นายไพจิต ช้างใหญ่ สมุทรสงคราม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
10 ฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping2001ping@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
11 นางสาว พรรัฐมนต์ แซ่สี pornaamon@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
12 พราวนภา หินจันทร์ มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
13 มยุลา ไยคำบัง mayuc4@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
14 สินชัย วงศ์ณัฐธเนศ sinchai.nut@gmail.com เพชรบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
15 พญ.สุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์ surangt9@gmail.com หนองคาย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
16 นพ.กิจจา ดูวา Kdoowa@gmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
17 พระสมุห์วิชัย ปิยสีโล (มูลเทพ) kanobkron@gmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
18 นางรจนา กันยวิมล krurod1975@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
19 นส.วรกานต์ พลพิมล muvoamon@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
20 นาย ชาญชัย มิถุนาวงค์ c0929095616@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
อื่นๆ
21 ร้อยเอกหญิงอริสรา โง่นสูงเนิน ariskwang1984@gmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
22 อนันต์ วิชัยผิน anantcanon@gmail.com สิงห์บุรี ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
23 พุทธิชัย ทิวทอง tewtong.b@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
24 นิภาวรรณ ปอศิริ nipawan.oa25@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
25 ฤทัย อาชูวพันธุ์ สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
26 The Glades ahmadlamoreewh@yahoo.com Bangkok ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
27 เสาวลักษณ์ อุกฤษฎาวิทิต นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
28 นันทิกานต์ ทุมมา sutthidashogun@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
29 วรวิทย์ สุภาอ้วน worawitlno@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
30 สุภาภรณ์ สาชาติ sachati08@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
31 สายชล บุญครุฑ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
32 พุทธิชัย ทิวทอง tewtong.b@gmail.com สุรินทร์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
33 สมชาย ปัญจนาพงศ์ชัย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
34 พัชดา ปัญจนาพงศ์ชัย patchada61@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
35 ไพบูลย์ ธารศรี papong2010@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
36 พัชฌา ชัยชนะ Patttt5@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
37 ชินเอก สุธีสมิทธ์กร chinaake013@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
38 วีระยุทธ เจริญธนเศวต pattarasinthai@hotmail.com สระบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
39 นางสาว สมคนึงทองดง tong 9939 @hotmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
40 นางสาวสานิยา tonao678@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
41 สมศักดิ์ เขมารัมย์ somsek7@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
42 จิรภัทร เอกฐานุตต์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
43 supat julsiri supatjulsiri@hotmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
อื่นๆ
44 ลมหลวล หาวิชา lomhual.hawicha@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
45 บรรเจิด ดอกไม้เทศ jaed2514@hotmail. com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
46 ธนพล พิลาวัลย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
47 นัสชัย มูลสาย natchaimaha1@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
48 ชัยพฤกษ์ เขาทอง สกลนคร ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
49 นายยุทธนา โคตรศักดิ์ issara_man@hotmail,com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
50 อภิญญา หิรัญญสุทธิ์ ap_h25@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
51 สุวิชชา สังข์ทอง ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
52 ปรณัฐ คล้ายมุข นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ
53 นายเอกรินทร์ งาผักแว่น ekkarin8888@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
54 นายทิวา นนท์ไพวัลย์ สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
55 พัทธ์พิรภพ ดวงจันทร์ opallawyer@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
56 วาทินี นพพันธ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
57 นายไพศาล สุราสา psmlives7@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
58 วรฉัตร อ่อนเฉวียง worachuto@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
59 วรฉัตร อ่อนเฉวียง worachuto@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
60 นายถวิล ชัยเกษมสกุล chaikasem28@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
61 ทรรศนีย์ ศรีสุวรรณ Srisuwan5181@gmail.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
62 รุ่งรัศมี แช่มสวัสดิ์ rungrassamee@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
63 วสันต์ กรุมรัมย์ wasun.grumram@hotmail.co.th บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
64 นางสาว สุวิมล สุระเสียง suwimol_s@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
65 อรัญญา แก้วบุญเรือง ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
66 สุรพล แก้วบุญเรือง kaewtoking@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
67 ชลลดา แก้วบุญเรือง coastline89@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
68 ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
69 ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
70 ฐิืติกร อุ่นเจริญ ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
71 นางปาริชาติ ศิริยอด paric@tot.co.th อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
72 เกียรติศักดิ์ ลิ้มสวัสดิ์ plimsawa9@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
73 ศุภธิดา วรรณทะมาศ suphatida.w@gmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
74 หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว tadyda@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
75 นิมิตร วิมลโนช ืnimit.wimolnoch@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
76 นางดลยา บุญเย็น สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
77 ศรัณย์ญา ม่วงนิ่ม piranyaM0715@hotmail.com สิงห์บุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
78 พุทธวัฒน์ ประจันทร์ phuttawat@gmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
79 นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา suriyar90@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
80 วรเทพ เทพรัตนทัตกุล anajim_14@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
81 กหฟกหฟกหฟ กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
82 นายวรายุทธ สายทอง สมุทรปราการ ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
83 ภานุวัฒน์ พิมภูเขียว pnw.ppk@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
84 นางสาวอมรรัตน์ วิลาวรรณ อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
85 อรทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา buddhopobdham523@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
86 นพรัตน์ ทองตระกูล ัััััััyimnoparut@gmail.com อยุธยา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
87 อัจฉรา ปาเชนทร์ จันทบุรี ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
88 นส.จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ chulaluck@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
89 นส.จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ chulaluck@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
90 นาย สุรศักดิ์ นุ่นนาแซง surasak.sak5860@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
91 นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย khun.pat@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
92 นาย เฉลิมพร เวียนชัย kevinpooh5@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
93 วิลันดา วรรณาดิเรก พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
94 นานศักดิ์ชัย อุธาดร ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
95 ธราพงษ์ รัตนตระกูล พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
96 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ phuttawat@gmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
97 นางนลินรัตน์ จันใด yingrose2512@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
98 ปองศักดิ์ ศรีบัว ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
99 พยุห์ฉัตร ศุภเฉลิมรักษ์ phayuh@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
100 พิเชษฎ์ ทับคล้าย นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
101 ธวารินทร์. เจนเขา Tawaei@hotmail.com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
102 สุรเทพ พาดกลาง surathep910@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
103 สุรเทพ พาดกลาง surathep910@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
104 นาย ณเดช เหมาะคา พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
105 นายทวีพร หาญสัตย์ digital_hs@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
106 นายอธิป ด่านไทยนำ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
107 นางสาวดารารัตน์ ภูดี dararat3086@windowslive.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
108 นายช่อ บุญมาดี tawanchor@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
109 อาทร โสกาว artrony@icloud.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
110 พลกฤษณ์ ชาติสุทธิผล c.palakrit@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
111 นาย ธีรธรรม ดอกสันเทียะ theeratham.d@egat.co.th ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
112 ศิพงศ์ อินกอ Sipong_inkor@yahoo.co.th ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
113 ดรุณี สมศักดิ์ชัยเจริญ ตาก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
114 ดาวประกาย เหล่าพิลัย daoprakaii@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
115 นางบุปผา วงศ์ศรี ิีbuphaw@tot.co.th ชัยภูมิ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
116 นายอิทธิพล รักษาธรรม itkung_55@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
117 สุรางคนา รัตนไพพรรณ mr.tonkla@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
118 นายปริญญา พรหมมา parinya_nu@hotmail.com นครพนม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
119 นายอภิสิทธิ์ ภูโพธิ์แสง apisitpopos@gmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
120 นิรุทธ์ ไชยผุ ตราด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
121 ลมหายใจคือกัลยาณมิตร Lomhaijai25@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
122 สมเกียรติ สาคร iit8@hotmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
123 กมลพรรณ อินเตรียะ ikamolphan@yahoo.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
124 นายองอาจ กุมมาน้อย สิงห์บุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
125 นาย พิศ มรดา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
126 นาย กฤษดา ประสมยา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
127 บุญไหล่ มรดา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
128 อุเรศ ประสมยา อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
129 นิติคุณ ทองสรวง Niti.khun@hotmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
130 นายสืบสกุล จันทรสุวรรณ golf_1972@live.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
131 นายพิพัฒน์ โทนหงษา pipat13@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
132 นายชโยดม พลายสาร chayodomeplysan@gmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
133 นายปริญญา โมฬีชาติ tonemo44@hotmail.com ฉะเชิงเทรา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
134 เกษมสุข อิราณี kasemsook.iranee@gmai.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
135 ธนพร_ธาวนพงษ์ ac.thawanapong@gmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
136 นายจิระศักดิ์ ชัยสนิท issertum@yahoo.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
137 สุภัฎฎา โร supaddaroe@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
138 นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา suriyar90@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
139 นายสมชาย ใจมนต์ sij3305@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
140 อาทิตยา ธรรมนิเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
141 นาย ฤทธิชัย พิศแข rittichaipitkae@gmail.com ปราจีนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
142 สมยศ นุ่มสีหมอก somyos_n@hotmail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
143 เบญจวรรณ หลอมทอง ตาก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
144 นางสาวยศวดี ลือสกุลกิจไพศาล yodsawadee.l@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
145 นายอานุภาพ รังษีสว่าง anuphap2015@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
146 ชญาภา สอนเผือก chayapha.ms@msbkk.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
147 องอาจ สุขะมงคล ongachs@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
148 นางเกษมสุข อิราณี yayah.foxriver@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
149 มนันธรณ จงสมสกุลสิริ Thanya.jo@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
150 ทัชชญา คำสุนันท์ธรณ์ อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
151 วิภาส วนิชอาภาพรรณ์ gooviphard@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
152 นายสุรชัย มีนาค lungyai08@gmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
153 วัชรินทร์ สมิงพยัคฆ์ watcharinboss@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
154 แจ่มศรี องค์การ jamsee_ongkan@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
155 นางธมน ศรีคำ ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
156 ธนพรชัย ประทานพรพรหม สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
157 ธนพรชัย ประทานพรพรหม สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
158 ร.ต.ต.หญิงเรวดี จิวาลัย ravadee_l@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
159 นายนิติพงศ์ เที่ยงธรรม ยะโสธร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
160 นางสาวอัญชนา แก้วมณีจันทร์ มหาสารคาม ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
161 ดวงกมล เอื้อชูเกียรติ doungkamols@yahoo.co.uk กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
162 นางอริยาพร บุญเย็น สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
163 นายฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์ chatkaew_sam@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
164 deknoi anutta นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
165 วรินทร ก่อกำลัง khim_bueng3000@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
166 นาย นัสชัย มูลสาย natchai@chaiyo.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
167 วีระ ศรีคำ srikham.rr@hotmail.com ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
168 นายรอน อินวิเชียร tamai114@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
169 ธนา ศิลารัตน์ love_ketchupz@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
170 ธีรณัฏฐ์ อิทธิชัยเจริญ theeranut.north@gmail.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
171 อาจารย์ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี tvb9874@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
172 prachak222@windowsi\live.com prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
173 สมศักดิ์ เลิศล้ำ somsak97@sanook.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
174 นาย บุญรัตน์ ผิวบาง boon_2317@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
175 วรรณรัตน์ วัชรเดชประพันธ์ wannarat9@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
176 ปราณี ภุมมาลา praneep@tot.co.th ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
177 สิงห์แก้ว จั๋นโปแว่น singkaew.@Hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
178 สิงห์แก้ว จั๋นโปแว่น singkaew.@Hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
179 ภวัต เพ็ชรสูงเนิน เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
180 นายพัทลุง คำวิสัย pkkungking@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
181 โกมล ตันพิริยะ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
182 นายสอาด พิมพกันต์ saardpimpakan@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
183 ว่าที่ร.ต.วรภพ ตรีทอง vwanvisa@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
184 ธวัชชัย สิมลี peeamna@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
185 ธวัชชัย สิมลี peeamna@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
186 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
187 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
188 วนิดา เลาห์เรณู นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
189 สุรภา วงศ์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
190 นายมุนินทร์ สมทอง Muninsomthong@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
191 สุมิตร เฉยไสย ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
192 พระประสิทธิ์ชัย ฐิตเมโธ semchai004@yahoo.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
193 พ.ต.ท.ชยาทิต พลศักดิ์ - จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
194 ฐิตาภรณ์ ขุนบัว jusmin_benz@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
195 ธิติภูมิ ใจแน่น phoom3991@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
196 นางปิ่นพลอย ใจแน่น pinjinan@gmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
197 อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ aschara.n@cattelecom.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
198 เพิ่มพูน สาระกุล pherm_saragul@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
199 นายประจักษ์ กือเจริญ p.kuechar@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
200 พรชนก ยอดกระโทก บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
201 อดิศร สุขเสริม kosabunyo@hotmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
202 กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ saowarakpuk@gmial.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
203 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
204 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
205 นายเดชา เปรมตุ่น - สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
206 ธนิยา เพชรรัตน์ Taniya.pet@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
207 นางสุณิสา ม่วงยิ้มพงษ์ ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
208 ทัญกร อุดมศรี langsarn1@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
209 ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์ กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
210 ลัดดาวรรณ อินทร์ดี xuoe.indee@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
211 เกรียงไกร ไกรเพชร ptrec2000@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
212 ชยานันท์ ใจประทุม กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
213 โศภนา อาภาสิทธินันท์ sobhana.tuk@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
214 เจนจิรา บุญเจริญ blue7-ann@hotmail.co.th พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
215 นางเกษมสุข อิราณี yayah.foxriver@gmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
216 นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ratmaw@hotmail.com ลำปาง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
217 อนุชา พรพิชิตโยธิน ng_anuchar@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
218 น้ำฝน ปานเกษม alozafon@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
219 พรทิพย์ หงษ์รุจิโก จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
220 อภิวัฒน์ โยวาสี aom_saa99@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
221 เสกสรรค์ คะชาจุฬา seksun8888@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
222 สุวิชชา สังข์ทอง ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
223 พิชัย จันทยา pichaioli@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
224 นาย ศาสตราวุธ ชัยประสิทธิ์ maduarm@hotmail.com กาฬสินธุ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
225 ณรงค์ศักดิ์ จันทะมาลา กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
226 ภัทร วรภู i_am_toor@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
227 วิสุทธิ์ สุริพล wisut_pch59@hotmail.com อำนาจเจริญ ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
228 ยิ่งยศ ธรรมคุณ yingyos5791@gmail.com หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
229 กนกวรรณ. ผุดวรรณา Colorsrich@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
230 คณิต ชาติพัฒนานันท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
231 นายสายชล เกลื่อนกลาด saichon_dongjin@hotmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
232 พุธิธาดา เดชพิทักษ์ ajngeg@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
อื่นๆ
233 ธนาลักษ์ ปาสาเลา นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
234 ทิพยวรรณ กิตติพร Auntip@yahoo.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
235 ปาจรีย์ ทองสนิท pajareethongsanit@yahoo.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
236 ด.ช.ชนากร หน่อทอง สุโขทัย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
237 จุฑาภรณ์ จิตเงิน นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
238 วรปัชญ์ ทาทอง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
239 อมรรัตน์ สุขสบาย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
240 นางรัศมี บุญช่วย rusamee_aoy@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
241 อติวรรณ ประกอบสันติสุข กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
242 นิกร นิลบวร ตรัง ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
243 ทนุธรรม เกิดพวงแก้ว wtckpk@sanook.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
244 ชาญชัย นันทจิตรเกษม chanchainun9@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
245 พรธิดา เจนการศึก fecopdy@ku.ac.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
246 ธีรพล สุวรรณบริบูรณ์ tsuwan.tt@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
247 นางสาวนาราภัทร พันธุ์ทอง nara_1970@windowslive.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
248 นายธนาวุฒิ วงค์บุญยัง new11576@hotmail.co/th นครพนม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
249 นางเพ็ญ สิงวันคำ - สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
250 นาย ภาสกร ธูปหอม pasakron28@yahoo.co.th เพชรบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
251 มานะ วิลาโพธิ์ Stoneman.man@gmail.com ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
252 ว่าที่ ร.ท.ไพโรจน์ ราชมนเฑียร chamontien@hotmail.co.th อ่างทอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
อื่นๆ
253 ปกรณ์ ปราชญ์นิวัฒน์ Pakorn@virtus.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
254 ณรงค์กร วงษ์ชาลี book_minnie@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
255 ด.ญ.ธนวรรณ ทับทิมไทย hongsa45@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
256 นายธนพล ทับทิมไทย thanapol_ii@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
257 นายวีรพงษ์ ชาติทอง woodycrafts@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
258 วีราพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง a065168303@hotmail.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
259 นางสาวปรียา งามพลกรัง supree47@thaimail.com นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
260 ดวงใจ ถิรธรรมถาวร thdoungjai@yahoo.com นครปฐม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
261 พิชฎาพร ใสสอาด กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
262 กรวิชญ์ นวนชะนะ nkorravi@celestica.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
263 ชุมชน ทองโคตร saichon0894@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
264 สิทธิ สุขอวยชัย กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
265 นิธินันท์ สุทธิวิริวรรณ meowlinn@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
266 นายอุทัย หน่อทอง สุโขทัย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
267 ร.อ.วิฑูรย์ ประกอบธรรม รน. toon_p14@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
268 ทรงพล สิงทา jackyza.singta9@gmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
269 นางสาวดารารัตน์ ภูดี dararat3086@windowslive.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
270 ชนกานต์ ทองทานธรรม khruata@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
271 เอมอร ใจหมาย realnun@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
272 จรัณ โชติธนผล สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
273 ศุภฤกษ์ วิริยะกุล natts35@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
274 พระจตุรวิทย์ อุปสันโต wungtum@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
275 สมชาย ส่องแก้ว somchaiso2011@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
276 นายวรวุฒิ เอี่ยมแจง pronphromdrugstore@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
277 ทศพล คุปะตะธรรม t_t-seng_jang@hotmail.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
278 สมพล เครือศรี klungfaifa@yahoo.com ลำพูน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
279 ด.ต จรัณ โชติธนผล สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
280 สาธิต ทองธำรง sathitth@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
281 ณัฐภา มากหมู่ mnatthapa@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
282 อนุชิต มหาศักดิ์สวัสดิ์ a.mahasaksawad@gmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
283 จามิกร. เลิศจินดา Phurichalert@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
284 คนธพงษ์ คุณสัตยานนท์ khonthaphong@gmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
285 นายกิตติกร เกื้อกูล kittikorn_ball@windowslive.com ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
286 ครอบครัวนาครำไพ paintsstsk@yahoo.com นครสวรรค์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
287 วัฒนา แต่บรรพกุล ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
288 นาย พินิจ ใหญ่ยงค์ runggroup@hotmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
289 ขลิมทอง รินระทัย klimt@windowslive.com แม่ฮ่องสอน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
290 นายสุระพงศ์ สายบุญ suraphong.sp@hotmail.co.th สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
291 นายอดิศร ปั้นสวาท adisorn_sam@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
292 สาโรจน์ ดุลยคง sarojphuket@gmail.cm ภูเก็ต ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
293 สุดารัตน์ ชุณหคล้าย sudaratxx@yahoo.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
294 นายกัลป์ชัย พานทอง มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
295 นายนพดล นิ่มหนู กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
296 นายบัญชา สุวรรณปักษ์ bnnsu@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
297 ปฏิญญา ยุทธชาวิทย์ fantasize.29@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
298 สุชน คุตไชยกุล tenfingerstudio@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
299 ทรัพย์มณี มลเทียนอาจ nong_10111@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
300 นายอนุรักษ์ แซ่ลี anurak.la@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
301 สัจจามนต์ ธัญญศิริ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
302 อรรถเดชไชยรา idh1971@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
303 ชนกานต์ ทองทานธรรม khunkwang@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
304 ปุญญิศา ธเนศโภคิน ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
305 นายพันธ์ศักดิ์ ศิริมัย สระแก้ว ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
306 ศุภโชค รัศมีเด่นดวง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
307 สุรศักดิ์ ภู่ทอง nirvana_99@hotmail.co.th จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
308 Kittipong rungrujiphaisal krungruj75@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
309 ธัญญพัทธ์ ศิรวัฒนาพัฒน์ Tpearmpanich@gmail.com กาญจนบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
310 นางสาวนันท์นภัส แพนพา fern_nh3_001@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
311 รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
312 นางอุไร บัวภาเรือง urainu@hotmail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
313 สุพัตรา ชีวะพันธ์สมพงษ์ piyatida_cnx@yahoo.com เชียงใหม่ ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
314 ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร chairat009@gmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
315 จ.ส.อ.ประจักษ์ แสงภักดิ์ prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
316 อังคณา ไกรสินธุ์ angkanakrai@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
317 พุทธวรรณ เจริญสวัสดิ์ banpooky@gmail.com ระยอง ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
318 พระนิเวศน์ พุทฺธสโร(พุทธวงค์) puttawong@hotmail.com สระแก้ว ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
319 I am กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
320 พระสุริยัณห์ จกวโร นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
321 นาย ดุษฎี เหลืองอ่อน bee_bassman@yahoo.co.th เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
322 พรทิพาพรทิพย์พัฒนะเอนก กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
323 พรทิพาพรทิพย์พัฒนะเอนก กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
324 ประจักษ์ แสงภักดิ์ prachak222@windowslive.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
325 นางสาวกัญจนพร ไชยรัตน์ นครศรีธรรมราช ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
326 กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ kanchan.th@wu.ac.th นครศรีธรรมราช ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
327 สุนิจ แก้วสุกใส peenij@yahoo.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
328 นายเฉลิมชัย โสภาวรรณ์ chalermchai.sopawan@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
329 นาย นพเกตุ มาเรือนกุล www.nopaket.or.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
330 นายพรมมา คณะพันธ์ phromma@windowslive.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
331 พนมศักดิ์ ประทุมไข darkcasell@hotmail.xom ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
332 นส ประภานิช อมรธรรม prapanich.a@gmail.com อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
333 นางศศิมา ก๔ลสวัสดิ์ sasima_nee@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
334 วารุณี. จันทะมูล Maewcat1970@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
335 นิคม ศาลาทอง sung7388@gmail.com บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
336 sumalee su-am sumalee7777@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
337 นายธนเทพ รัตนเจริญกูล thepect@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
338 kajornwuth limvoranusorn นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
339 ธวัชชัย แสนศรี นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
340 รัชฎา โล่วณิชเกียรติกุล r239125@yahoo.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
341 นายประพุทธ ยอดสุวรรณ์ื yod_voice@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
342 กฤษณะ ไวยประเสริฐ krsn@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
343 ฉัตรชนก จรัสวิญญู Chutchonook@gmail.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
344 ธีระพล แตงเทศ t.theeraphon@gmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
345 นายประสงค์ แสนมุข prasong917@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
346 นายประสงค์ แสนมุ prasong917@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
347 ณัฐพล หาญสมุทร harnsamut@gmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
348 นายภูมิพงศ์ เอี่ยมกุศลกิจ phoompong_a@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
อื่นๆ
349 นิตยา สอนสุข n.sornsuk@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
350 ณัฎฐ์ประชา จรัสดำรงนิตย์ kunwin10@hotmail.com อุบลราชธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
อื่นๆ
351 พิภพ จิตรนำทรัพย์ - นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
352 นิลรัตน์ จิตรนำทรัพย์ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มสตรี
353 เกียรติศักดิ์ เล้าเจริญสกุล klaojaro@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
354 จันทร์จีรา มานะพันธุ์พงศ์ นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
355 นายสมเพียร เต็งเรียะ sompian_t@hotmail.com ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
356 นางจิดาภา ประจันตเสน ิbanwung@hotmail.com เลย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
357 สุภาพร แก้วผ่องศรี numhom24@yahoo.com กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
358 นางนภาภรณ์ ลวพันธุ์ Npp_im@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
359 นายรัชพล พลรบ kunadam@yahoobcom กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
360 ศรศักดิ์ กาละศรี ชัยนาท ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
361 อัจฉรา นาคทน jupiter9jovis@yahoo.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
362 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ aongtep@hotmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
363 ณัฐวุฒิ ศรีเจริญชัย n_slamdunk10@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
364 อัครภาค รัตนนาวี aukkarapak@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
365 อนุชา ธุวโภไคย thuvaphokai@yahoo.com หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ
366 นวรัตน์ พุ่มกระจ่าง nao7310@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
367 ณัฐปภัสร์ วัฒนพราวศรี nat_koa@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
368 จักรพงษ์ ลีทอง oudy_1@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
369 นางสาวมนัสวี เนื่องจากจันทร์ manadsawee.n@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
370 กิตติพงศ์ ฉิมทับ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
371 นายสมพร ทะเยี่ยม trakarndham@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
372 พุทธิพร เถื่อนใหญ่ maneemakkala@gmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
373 กนกชัย มาลัยวงศ์ เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
374 พัณณภัค วิศุทธิเมธ mink_w@hotmail.com ยะลา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
375 พัณณภัค วิศุทธิเมธ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
376 น.ส.มนภัทร แสงทองสี - สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
377 นายศิริภพ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา dhammaphob@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
378 ดารณี สิทธิผลกุล daraneeta@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
379 ทิวาพร พลพานิช tponpanich2002@hotmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
380 นายสมเดช บุญส่ง somdejj@hotmail.com แพร่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
381 นายโชคเกษม ขุลีดี มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
382 นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ lovemelovemydog777@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
383 สัตยา ไชยเสริฐ sattayavios3539@hotmail.com มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
384 นางพรพิมล ไวทยางกูร pornpimon2496@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
385 ราชัน ศรีสุรัตน์ rashan.srisurat@gmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
386 นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน somsayfon@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
387 นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน somsayfon@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
388 ปิยวรรณ สัณฐิติเจริญวงศ์ onepiyawans@gmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
389 นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping-ping.2010@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
390 กฤชวัฏ อภัยปรปักษ์ Kritchavat@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
391 กฤชวัฏ อภัยปรปักษ์ ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
392 นาย อนุสรณ์ อิงไธสง wefake@hotmail.co.th บุรีรัมย์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
393 นายศิริวัฒน์ ทิพย์มี - พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
394 สุ คำพระบุรี suwara12@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
395 surapol wangpusit surapolwang@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
396 aa ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
397 กนกวรรณ นกน้อย knok_n@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังกลุ่มสตรี
398 พูลสุข โสภณ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
399 พูลสุข โสภณ นครราชสีมา ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
400 นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
401 ณัฏฐ์ โคระดา กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
402 ปิยะ รุ่งเรืองเสาวภาคย์ piya@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
403 prasuert kunsuk prasuert@kunsuk.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
404 เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ medusa2527@gmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
405 สุริยันต์ ปัญหาราช drsuriyan@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
406 เอมอร มนตรี khun_m1112@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
407 แม่ชี ปัญญาภรณ์. แสงคำ watpanontong@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
408 รัชพล พลรบ kunadam@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
409 นาย สุรชัย มีนาค Lungyai_@hotmail.com ตาก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
410 พัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์ punchita2011@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่
411 นายสราวุธ เลือดชัยพฤกษ์ sarawut_l@kect.th.com ลำพูน ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
412 ดวงพร ขุนทองกุล ninmanee682516@gmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
413 พิรียพงศ์ หวังรังสิมากุล สุราษฎร์ธานี ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
414 ภัควดี จูฑะจันทร์ tickky12@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
415 ภััควดี จูฑะจันทร์ tickky12@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
416 นายพรมมา คณะพันธ์ phromma@windowslive.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
417 นายอนันต์ ลากุล หนองบัวลำภู ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
418 อรณิช ฉายสิว on2323@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
419 สาธิต นนท์ณัฐชญา lekmulti@yahoo.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
420 อัญมณี สมบูรณ์ทรัพย์ดี mugenzora@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
421 ยุพดี จักรศรีพร pook1711@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
422 นาย กิตติศักดิ์ สวงโท k_suangto@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
423 นาย ญาณกร นันทดิลก yan_nantha@yahoo.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
424 นางสาวอุบลวรรณ ถาวรวรรณ์ dutchanoo_koy@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มสตรี
425 ปุญญาภา พรพิบูลย์ mitalife@hotmail.com อุตรดิตถ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
426 น.ส.วรรณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์ wootisawad@hotmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
427 พระครูสุนทรจันทโรภาส watpakdong@Gmail.com สุพรรณบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
428 กมลพร เซี่ยงฉิน i_vanilla501@hotmail.com สมุทรสาคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
429 นางนภาพร พรมราช ning@thaimail.com เพชรบูรณ์ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
430 กนกวรรณ คัชมาต nok6518@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
431 ฤทธิไกร ปัตตานี top_hotline28@hotmail.com มุกดาหาร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
432 สมยศ เมี่ยงชม somyoth2006@yahoo.co.th ชลบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
433 นายธนเดช ชมจันทร์ sidluangta999@hotmail.co.th ชัยนาท ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
434 ศรีวิไล สวัสดิ์พันธ์ sri_cute@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
435 อรอุมา กิฟท์ onumagift@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
436 กนกพร บุญศิริชัย sampashano@aim.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
437 เอกศิลป์ บุญญาจันทร์ aekkasilp.boon@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
438 samphan boonpluem samphan384@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
439 นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping-ping.2010@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
440 นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ urawansa01@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
441 นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา suwanpansopa@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
442 นวนุช พันธุ์ณรงค์ กำแพงเพชร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
443 นายชัยยุทธ คลื่นแก้ว udssj01@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
444 นายธนกร เตมียบุตร กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
445 กนกวรรณ คนซื่อ sikko@mahidol.ac.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
446 ณิชาภัทร ศุขเขษม nicha_022@hotmail.com สมุทรปราการ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
447 พวกเราชาวพะเยา taweekanthakieo@hotmail.com พะเยา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
448 Anatta anatta.pan@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
449 จิรายุ คูณพันธ์ j.khoonpan@yahoo.com ราชบุรี ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
450 ทรงศักดิ์ นามวงศ์ songsak-namwong@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
451 สุรนาท คำหงษา suranat.k@hotmail.com ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
452 ทรงศักดิ์ นามวงศ์ songsak-namwong@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
453 นาย พิชัย สินธุเดชากุล pichaiar@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
454 วีระพล พันธ์สุวรรณ socos_20@hotmail.com ยะโสธร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
455 สิริวัลล์ แขโส kai_noy@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
456 ปราณ ธาระไวย์ อยุธยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
457 สริตา บัวแก้ว mympplayer@yahoo.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
458 อดิศร พงษ์สุวรรณศิริ adisorn_8837@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
459 นายประเสริฐ จันทร์ตะกอง maetang@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
460 พรปริญญา สุขวัฒนา n_oi_p@hotmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
461 รัตนา เกษชุมพล กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
462 samphan boonpluem toy384@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
463 นายอัมพล ศุภสิน amphons@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
464 อุดมทรัพย์ สุรพล tum4733@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
465 เพ็ญนภา ไชยเต็ม jumunited@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
466 พรทิพย์ ษมาวัตร j_samavat@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
467 ณิชชา ภิวัฒสัตยา bighug2516@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
468 นายธีระพัฒน์ วิไลศิลป์ teerapat95@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
469 ธริศรา จูวัฒนสำราญ obsibian_13@hotmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
470 บุญญรักษา อรรถพันธ์ sudawa2000@yahoo.com ลพบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
471 นางรุ่งนภา สีดาคุณ roongnapa_s@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
472 supaluck viruhpintu ens377@hotmail.com พิษณุโลก ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
473 นายกฤษฎี แก้วมาตย์ krissadk@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
474 นงนุช บุญคุ้มอยู่ kik-2507@hotmail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
475 Kunatip Sukprasert plumblueboy@hotmail.com พิจิตร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
476 ปิยะนาฏ ไชยบุตร alliance111@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
477 อินทิรา เงินเกิด ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
478 Sureerat นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
479 นายประเสริฐ คุรสุข prasuert@kunsuk.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
480 ปราโมทย์ ฤกษ์ประทุมรัตน์ Pramote11898@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
481 วรรณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์ wootisawad@hotmail.com น่าน ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
482 ณัฐรดา คำสุรีย์ godgijang@hotmail.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
483 พงศกร อินทร์ภูวา macnano_01@hotmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
484 ปนัดดา คิโนชิตะ straycat@nice-tv.jp นครราชสีมา ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
485 พรพิมล พงษ์ไทย tum_pimon@yahoo.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
486 นายธีรวุธ นรชาติ vuta44@hotmail.com ศรีสะเกษ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
487 นส.จารึก เรืองเจริญ Pao-venicehome@hotmail.com ไม่ได้ระบุ ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
488 พัชญินทร์ วงศ์วิริยะ เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
489 นายพัฒนพงษ์ โฆษณสันติ 963471@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
490 นางธัญญลักษม์ ไชยรงฆ์ศรี tctylcha95@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
491 พรรวินท์ อ่อนคล้าย Dr_ponrawin@live.com ปทุมธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
492 นันทพงศ์ วิทูรัทธ์ chay_chy@hotmail.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
493 มัทนา กุลนาจันทร์ mattana_999@hotmail.com ร้อยเอ็ด ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
494 พณัฎตสัก หาญอาษา ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
495 จิรชาติ บุญญาคม jirchtb@yahoo.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
496 สิรลักษณ์ สิงหเสมานนท์ นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
497 ชัชวาลย์ จิรเมธางกูร chatchawarn.ji@gmail.com กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มแรงานในระบบ
498 นายวีรยุทธ แก้วอัคฮาด jsmith1986cute@hotmail.com สกลนคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
499 กิตติ สินประสงค์ kittis@ais.co.th กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
500 นายกิตติเทพ ลั่นคีรี bird_9261@hotmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์จากต่างประเทศ
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มผู้พิการ
ผู้ฟังกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟ