กรุณา login
|จังหวัด |ตำแหน่ง |สถานี | คำค้น

มีสมาชิกทั้งสิ้น 1324 ราย ค้นหาสมาชิกพบตามเงื่อนไข 1294 ราย
หน้า 1 2 3
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ Email จังหวัด สถานี
1 นายสุวิทย์ สืบสารคาม เจ้าหน้าที่เทคนิค มอดินแดง
2 นายสุวิทย์ สืบสารคาม กรรมการ มอดินแดง
3 นางรัชนี ขามช่วง กรรมการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
4 นางจันทา อินอื่น กรรมการ บ้านห้วยขึม
5 นายสมโชค ภิรมย์รัตน์ เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่าเขาน้อย
6 นายเสน่ห์ ฝุ่นตะคุ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 086-257-3849 วัดป่าเขาน้อย
7 นายเทียนชัย พิพัฒน์ภานุกูล เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าเขาน้อย
8 นางชญาดา ทองเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานี โทร : 044-613-843 มือถือ : 089-717-4797 บุรีรัมย์ วัดป่าเขาน้อย
9 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ ที่ปรึกษา มือถือ : 081-321-4136 วัดป่าเขาน้อย
10 นายสมบูรณ์ สาลำ ที่ปรึกษา โทร : 044-611-079, 044-611-472 มือถือ : 081-660-9322 วัดป่าเขาน้อย
11 นายประชิด สุวรรณกาญจน์ ที่ปรึกษา โทร : 044-611-079, 044-611-472 มือถือ : 081-718-0105 วัดป่าเขาน้อย
12 นายเฉลิม ทองเพ็ชร ที่ปรึกษา มือถือ : 081-999-3018 วัดป่าเขาน้อย
13 นายศุภชีพ วงศ์สัมพันธ์ชัย กรรมการ มือถือ : - วัดป่าเขาน้อย
14 นางชญาดา ทองเพ็ชร กรรมการ มือถือ : 089-717-4797 วัดป่าเขาน้อย
15 นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ กรรมการ มือถือ : 084-952-0099 วัดป่าเขาน้อย
16 นายดีอเนก โอฬารวณิช กรรมการ มือถือ : 081-966-3656 วัดป่าเขาน้อย
17 นายบุญจันทร์ แสงใจ ที่ปรึกษาสถานี วัดป่าเขาใหญ่
18 นายทองจันท์ รัตนโนภาพ ที่ปรึกษาสถานี วัดป่าเขาใหญ่
19 นายบรรชา คำดี ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 085-232-8089 วัดป่าเขาใหญ่
20 นายยุทธนา พลประเสริฐ เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่านาคูณ
21 นางสุปราณี อาภรณ์ศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่านาคูณ
22 นางสาวดวงตา พลประเสริฐ เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่านาคูณ
23 นางสุปราณี อาภรณ์ศิริพงษ์ กรรมการ วัดป่านาคูณ
24 นางสาววรรณภา ทองคำบรรจง กรรมการ วัดป่านาคูณ
25 นายทนันชัย ตรังคานุกูลกิจ กรรมการ วัดป่านาคูณ
26 พระอาจารย์สาน กนฺตสีโล กรรมการ วัดป่านาคูณ
27 พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร กรรมการ วัดป่านาคูณ
28 พระอาจารย์คูณ สุเมโธ รองประธานกรรมการ วัดป่านาคูณ
29 พระอาจารย์บุญมี ปริปุณโณ ประธานกรรมการ วัดป่านาคูณ
30 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้วใส กรรมการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
31 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้วใส กรรมการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
32 พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข ที่ปรึกษา วัดป่าอุดมรัตนาราม
33 นายสวรรค์ อุปมา เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่าอุดมรัตนาราม
34 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้วใส เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
35 นางภัณฑิรา ณ นคร เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-825-9855 panpira_nan@hotmail.com วัดป่าอุดมรัตนาราม
36 นายไสว ณ นคร ผู้อำนวยการสถานี กรุงเทพมหานคร วัดป่าอุดมรัตนาราม
37 พระอาจารย์สุลาน ปภัสสโร ที่ปรึกษา วัดป่าอุดมรัตนาราม
38 พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข ที่ปรึกษา วัดป่าอุดมรัตนาราม
39 นายสมศักดิ์ ไทสงรุ่งเรืองผล กรรมการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
40 นายชื่น อัศวภูมิ กรรมการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
41 นายสวรรค์ อุปมา กรรมการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
42 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้วใส กรรมการ วัดป่าอุดมรัตนาราม
43 พระศิริชัย มารชิโน ประธานกรรมการ มือถือ : 087-104-1281 วัดป่าอุดมรัตนาราม
44 นายวีรชล บุพศิริ ผู้ติดต่อ มือถือ : 085-099-1235 w.bamboo@hotmail.com วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
45 พระสรรวัศ ปภัสสโร รองประธานกรรมการ สวนแสงธรรม
46 นางสาวเมทินี กุลธยา กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 089-4806636 วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)
47 นางจิตต์จุฑา รักแต่งาม กรรมการ มือถือ : 081-6930789 วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)
48 นางนวลจันทร์ จันทโรทัย กรรมการ มือถือ : 081-7873484 วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)
49 นายสุริยา เหลือละมัย กรรมการ มือถือ : 081-9785280 วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)
50 พระอาจารย์จำรัส จันฺทโชโต ประธานกรรมการ มือถือ : 086-0136998 วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)
51 นายเผย ศรีเมือง เจ้าหน้าที่เทคนิค บ้านหนองฮี
52 นางรุณี สาริยา เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 085-753-4567 บ้านหนองฮี
53 นายวิเชียร ทองโสด เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 089-617-5483 บ้านหนองฮี
54 นางวรรธะนะวรรณ ไชยเอีย ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 089-478-1111 เลย บ้านหนองฮี
55 นายพิชิต สุรีย์ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 087-211-5692 บ้านหนองฮี
56 นายทรัพย์ วรรณชัย ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 087-002-9197 บ้านหนองฮี
57 นายไพบูลย์ พลหงษ์ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 087-064-7314 บ้านหนองฮี
58 นายเผย ศรีเมือง กรรมการ บ้านหนองฮี
59 นายประกาศิต พลซา กรรมการ บ้านหนองฮี
60 นายภูริชา ศรีเมือง กรรมการ มือถือ : 086-080-0573 บ้านหนองฮี
61 นายณรงค์ จิตราช กรรมการ มือถือ : 089-422-2223 บ้านหนองฮี
62 นายขัตติยา ไชยเอีย ประธานกรรมการ มือถือ : 089-478-1111,081-285-7777 บ้านหนองฮี
63 นายเมธี� ไกรการ� เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 084-7928889 โรงสีบัวสมหมาย
64 น.ส.พิราพร� สมทรัพย์� เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 084-7928989 โรงสีบัวสมหมาย
65 นายเมธี� ไกรการ� เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 084-7928889 โรงสีบัวสมหมาย
66 นางศรีสมจิตต์� พฤกษานุศักดิ์���� ผู้อำนวยการสถานี โทร : (043)515082-5� ร้อยเอ็ด โรงสีบัวสมหมาย
67 น.ส.ปรียา� สมทรัพย์ ที่ปรึกษาสถานี โรงสีบัวสมหมาย
68 น.ส.ปจารีย์� สมทรัพย์ ที่ปรึกษาสถานี โรงสีบัวสมหมาย
69 นายนันทวัฒน์� สมทรัพย์ ที่ปรึกษาสถานี โรงสีบัวสมหมาย
70 นางสาวเทียนทอง ดวงรัตใต้ กรรมการ โรงสีบัวสมหมาย
71 นายเมธี ไกรการ กรรมการ โรงสีบัวสมหมาย
72 นางศรีสมจิตต์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการ โรงสีบัวสมหมาย
73 นางปราณี� สมทรัพย์ กรรมการ โรงสีบัวสมหมาย
74 นายสมหมาย�� สมทรัพย์ ประธานกรรมการ โรงสีบัวสมหมาย
75 นายประดิษฐ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่าพระธาตุฝุ่น
76 นางออน คำแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่าพระธาตุฝุ่น
77 นางสีหา คำแสง เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าพระธาตุฝุ่น
78 นางวิไล ตุ้ยศักดา ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 087-3784855 ยโสธร วัดป่าพระธาตุฝุ่น
79 พระจิรพงษ์ จิรสุโภ กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 081-0 0423 วัดป่าพระธาตุฝุ่น
80 นางวิไล ตุ้ยศักดิ์ดา กรรมการ มือถือ : 087-3784855 วัดป่าพระธาตุฝุ่น
81 พระอุธาน ฐิตวโร กรรมการ มือถือ : 081-7550029 วัดป่าพระธาตุฝุ่น
82 พระพลชัย สุพลชโย กรรมการ มือถือ : 087-9640379 วัดป่าพระธาตุฝุ่น
83 พระบัวชุม วิสุทธสีโล ประธานกรรมการ มือถือ : 085-3077 9 วัดป่าพระธาตุฝุ่น
84 นายสมนึก จันดาวงค์ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 087-9940314 วัดป่าคำสร้อย
85 นางนวลศรี เนตรวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-4094289 วัดป่าคำสร้อย
86 นางบรรณลุน ดวงรัตน์ เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าคำสร้อย
87 นายอนุชิต ขาวเผือก ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 089-9427488 มุกดาหาร วัดป่าคำสร้อย
88 นายประธาน คนซื่อ กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 084-4034289 วัดป่าคำสร้อย
89 นางศรีประไพร นาโสก กรรมการ วัดป่าคำสร้อย
90 นายพุฒ ป้องปิด กรรมการ มือถือ : 081-3697681 วัดป่าคำสร้อย
91 นายอนุชิต ขาวเผือก กรรมการ วัดป่าคำสร้อย
92 พระครูพิทักษ์ธรรมโกศล ประธานกรรมการ มือถือ : 086-7167481 วัดป่าคำสร้อย
93 นายประเสริฐ ลำยอง เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
94 นางสาวรังสินี เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-6704147 วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
95 นางวิริยา ชากิจดี เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 085-6484571 วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
96 นายประเสริฐ ลำยอง ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 084-4022219 มุกดาหาร วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
97 นายชุมพล ทวีโคตร กรรมการ มือถือ : 081-2614516 วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
98 นายวีระยุทธ ไชยเพชร กรรมการ มือถือ : 081-7686988 วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
99 พระกิตติชัย ธัมมสาโร กรรมการ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
100 พระนิคม พุทธธัมโม กรรมการ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
101 พระพล ยโสธโร กรรมการ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม
102 นายนัฐพล� จันทร์ศร� เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 089-626-3939 วัดป่าภูผาผึ้ง
103 น.ส.สุจิตรา� ภัววเรศร์� เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-925-6357 วัดป่าภูผาผึ้ง
104 นายปรีติ� ตงศิริ� เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-380-0112 วัดป่าภูผาผึ้ง
105 นายวิโรจน์� ชาญอุตสาห์� ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 089-810-3193 กรุงเทพมหานคร วัดป่าภูผาผึ้ง
106 น.ส.วาสนา� รังรส กรรมการและเลขานุการ วัดป่าภูผาผึ้ง
107 นายถนอม� ชาวดง กรรมการ วัดป่าภูผาผึ้ง
108 นายไพโรจน์� สังฆะวัน กรรมการ วัดป่าภูผาผึ้ง
109 พระผดุงพงศ์� พุทธวังโส กรรมการ วัดป่าภูผาผึ้ง
110 พระอธิการอ้ม� สุขกาโม ประธานกรรมการ มือถือ : 085-008-9371,087-220-3777 วัดป่าภูผาผึ้ง
111 นายวัฒนา พันธิบุญ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 087-2215017 ม. ราชภัฏมหาสารคาม
112 นางสาวกชพรรณ สุวรรณภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-6616451 ม. ราชภัฏมหาสารคาม
113 นางประทวน บุญปก เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 086-8512895 ม. ราชภัฏมหาสารคาม
114 นางสาวสถาพร พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสถานี โทร : 043-711191 มหาสารคาม ม. ราชภัฏมหาสารคาม
115 นายวัฒนา พันธิบุญ กรรมการและเลขานุการ ม. ราชภัฏมหาสารคาม
116 นางสาวกชพรรณ สุวรรณภักดี กรรมการ ม. ราชภัฏมหาสารคาม
117 นางประทวน บุญปก กรรมการ ม. ราชภัฏมหาสารคาม
118 นายบุญธรรม หวานอารมณ์ กรรมการ ม. ราชภัฏมหาสารคาม
119 นางสาวสถาพร พันธุ์มณี ประธานกรรมการ ม. ราชภัฏมหาสารคาม
120 นายสมบูรณ์ หัวนะราษฎร์ เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดน้ำพุ
121 นายสำเริง วันแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-167-1166 วัดน้ำพุ
122 นายดี ธิสัก เจ้าหน้าที่รายการ โทร : 053-584-619 วัดน้ำพุ
123 นายสุพจน์ ลาพิงค์ ผู้อำนวยการสถานี ลำพูน วัดน้ำพุ
124 นายบุญช่วย ลาพิงค์ ที่ปรึกษาสถานี วัดน้ำพุ
125 นายณรงค์ จันต๊ะเวียง ที่ปรึกษาสถานี วัดน้ำพุ
126 นายอุดร จอมสัก ที่ปรึกษาสถานี วัดน้ำพุ
127 นายอิ่นแก้ว นาเทพศักดิ์ กรรมการ วัดน้ำพุ
128 นายจำรัส ตุงคะนคร กรรมการ วัดน้ำพุ
129 นายอุดร จอมสัก กรรมการ วัดน้ำพุ
130 นายณรงค์ ตุงคนาคร กรรมการ วัดน้ำพุ
131 พระอาจารย์อดุลย์ มุตตจิตโต ประธานกรรมการ วัดน้ำพุ
132 คุณกิตติพงศ์ ดอกจา เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 086-8887535 วัดถ้ำพระสบาย
133 คุณธิดา สายวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดถ้ำพระสบาย
134 คุณอุทัย เขนย เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-4732315 วัดถ้ำพระสบาย
135 คุณอรทัย ภูวเศรษฐ ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 817241441 ลำปาง วัดถ้ำพระสบาย
136 คุณกิตติพงษ์ สายพรม กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 086-9174346 วัดถ้ำพระสบาย
137 คุณทองอยู่ ตารังษี กรรมการ วัดถ้ำพระสบาย
138 คุณอภิญญา รามจักร กรรมการ วัดถ้ำพระสบาย
139 คุณไหล สายวงศ์เปี้ย กรรมการ มือถือ : 081-0334678 วัดถ้ำพระสบาย
140 คุณอรทัย ภูวเศรษฐ กรรมการ มือถือ : 817241441 วัดถ้ำพระสบาย
141 พระศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก ประธานกรรมการ มือถือ : 080-6717013 วัดถ้ำพระสบาย
142 คุณทิวาพร พลพานิช เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 081-706-9297 บ้านข่อย
143 คุณเรณู สุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-485-9275 บ้านข่อย
144 นางสาวแสงเดือน ปณิธิกุล เจ้าหน้าที่รายการ บ้านข่อย
145 นางคำแปง สุภา ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 081-366-3934. ลำปาง บ้านข่อย
146 นายไผทเทพ ตุทานนท์ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 085-864-3977 บ้านข่อย
147 นางพรเพ็ญ วรรณลักษณ์ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-522-3699 บ้านข่อย
148 นางสมศรี ตุทานนท์ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-731-0365 บ้านข่อย
149 นางพรรณ อัศววิจิตรนาม กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 086-522-3699 บ้านข่อย
150 นายถวิล ฉัตรแก้ว กรรมการ โทร : 054-365-383 บ้านข่อย
151 นายประเสริฐ อิ่มใจ กรรมการ บ้านข่อย
152 นางผิน เรือนเงิน กรรมการ บ้านข่อย
153 นางคำแปง สุภา ประธานกรรมการ มือถือ : 081-366-3934 บ้านข่อย
154 นายชาตรี เอกกำลังกุล เจ้าหน้าที่เทคนิค โทร : 053-699104 วัดป่าเมืองปาย
155 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่าเมืองปาย
156 นายณรงค์ศักดิ์ วินจะ เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าเมืองปาย
157 นางเบญจพร สุขโชติ ผู้อำนวยการสถานี แม่ฮ่องสอน วัดป่าเมืองปาย
158 พระวีรชัย ยั่งยืนเมตตา กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 892090041 วัดป่าเมืองปาย
159 พระสมบูรณ์ กันตปัญโญ กรรมการ วัดป่าเมืองปาย
160 พระพยอม พัธธโชโต กรรมการ มือถือ : 859281096 วัดป่าเมืองปาย
161 พระมานะ โชติปัญโญ กรรมการ มือถือ : 089-7023909 วัดป่าเมืองปาย
162 พระบุญรอด ทีฆายุโก ประธานกรรมการ มือถือ : 081-0328142 วัดป่าเมืองปาย
163 นายอุทัย สระเทียนทอง เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 089-5617774 วัดบ้านใหม่
164 น.ส.อำไพ คำผง เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 089-8518201 วัดบ้านใหม่
165 นายอุทัย สระเทียนทอง เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 089-5617774 วัดบ้านใหม่
166 นายต่วน บัวเขียน ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 082-1926077 แม่ฮ่องสอน วัดบ้านใหม่
167 นายพิทักษ์ ทองสิทธิ์ ที่ปรึกษาสถานี วัดบ้านใหม่
168 นายดวงคำ จันทราภรณ์ กรรมการ วัดบ้านใหม่
169 นายต่วน บัวเขียน กรรมการ มือถือ : 082-1926077 วัดบ้านใหม่
170 พระสาธิต ทันตจิตโต กรรมการ มือถือ : 089-2535574 วัดบ้านใหม่
171 พระเชื้อ ภูริวัฑฒโน กรรมการ มือถือ : 084-8056808 วัดบ้านใหม่
172 พระมิตรนิยม มิตตปิโย กรรมการ วัดบ้านใหม่
173 พระครูปัญญาศีลวัฒน์ ประธานกรรมการ โทร : 053-612937(18.00-19.00) มือถือ : 080-1250091 วัดบ้านใหม่
174 นายศิริ วีระรัศมี เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดธรรมสถิต
175 นายมนตรี กิตติกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดธรรมสถิต
176 นายปรีชา เรืองเดช เจ้าหน้าที่รายการ วัดธรรมสถิต
177 นายเดชณรงค์ ฤทธิ์ระบือ ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 086-109-8745 ระยอง วัดธรรมสถิต
178 นางสาวพิสมัย พ่อสีชา ที่ปรึกษาสถานี โทร : 042-513564-70 มือถือ : 089-7281389 โรงแรมวิวโขง
179 นายรัศมี ศรีมันตะ เจ้าหน้าที่เทคนิค โทร : 042-513564-70 โรงแรมวิวโขง
180 นายณรงค์ฤทธิ์ วะชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงแรมวิวโขง
181 นายประวิทย์ บุญเต็ม เจ้าหน้าที่รายการ โทร : 042-513564-70 โรงแรมวิวโขง
182 นายอิทธิพัทธ์ ตั้งตรงจิตรธนโชติ ผู้อำนวยการสถานี โทร : 042-513564-70 มือถือ : 081-3205969 นครพนม โรงแรมวิวโขง
183 นายอิทธิพัทธ์ ตั้งตรงจิตรธนโชติ กรรมการและเลขานุการ โรงแรมวิวโขง
184 นางสาวณัตวัน ตั้งตรงจิตร กรรมการ โรงแรมวิวโขง
185 นายณรงค์ฤทธิ์ วะชุม กรรมการ โรงแรมวิวโขง
186 นายมงคล ตันสุวรรณ กรรมการ มือถือ : 081-6018123 โรงแรมวิวโขง
187 นายสุเทพ อติวรรณกุล ประธานกรรมการ มือถือ : 089-8331111 โรงแรมวิวโขง
188 นายพีรพงศ์ เลิศพงศ์ชัย ที่ปรึกษาสถานี วัดกิตติพรพุทธาราม
189 นายณัฐพล จันทร์สอน ที่ปรึกษาสถานี วัดกิตติพรพุทธาราม
190 นายวิเชียร โคตรตาแสง ที่ปรึกษาสถานี วัดกิตติพรพุทธาราม
191 นายแผน แสนสุริวงค์ เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดกิตติพรพุทธาราม
192 นายพรพิทักษ์ กอมสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดกิตติพรพุทธาราม
193 นายราชันย์ จันทะคูณ เจ้าหน้าที่รายการ วัดกิตติพรพุทธาราม
194 นายพรพิทักษ์ กอมสิน ผู้อำนวยการสถานี โทร : 042-527286 มือถือ : 081-8716267 นครพนม วัดกิตติพรพุทธาราม
195 นายพรพิทักษ์ กอมสิน กรรมการและเลขานุการ วัดกิตติพรพุทธาราม
196 นายแผน แสนสุริวงค์ กรรมการ วัดกิตติพรพุทธาราม
197 พระสมยงค์ จิรธัมโม กรรมการ วัดกิตติพรพุทธาราม
198 พระเฉวต จันทวโร กรรมการ โทร : 042-527286 มือถือ : 081-8716267 วัดกิตติพรพุทธาราม
199 พระครูสามารถกิตติคุณ ประธานกรรมการ มือถือ : 081-8722647 วัดกิตติพรพุทธาราม
200 นายพยุงศักดิ์ พาลึก เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 085-1391066 วัดบ้านโนนแพง
201 นางไพรัตน์ แก้วชัยลี เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 087-7787207 วัดบ้านโนนแพง
202 นายพยุงศักดิ์ พาลึก เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 085-1391066 วัดบ้านโนนแพง
203 นายอดิสรณ์ ภาโสม ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 087-9484838 นครพนม วัดบ้านโนนแพง
204 นายพยุงศักดิ์ พาลึก กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 087-9484838 วัดบ้านโนนแพง
205 พระศุภกร ทินวโร กรรมการ มือถือ : 087-2162433 วัดบ้านโนนแพง
206 พระนิพนธ์ วิจิตโต กรรมการ มือถือ : 081-7392891 วัดบ้านโนนแพง
207 พระครูไพศาลธรรมมงคล (พระบุญอุ้ม อาภัสสโร) กรรมการ โทร : 042-591669 วัดบ้านโนนแพง
208 พระครูมงคลธรรมสาธก (พระชูศักดิ์ จัตตสัลโล) ประธานกรรมการ มือถือ : 087-227341,081-8752009 วัดบ้านโนนแพง
209 นายไชยา สุธรรม เจ้าหน้าที่เทคนิค โทร : 042–056417 วัดป่าคำสะอาด
210 นางสนอง ชายกวด เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 089-8622997 วัดป่าคำสะอาด
211 นางเทวา สุธรรม เจ้าหน้าที่รายการ โทร : 042–056417 วัดป่าคำสะอาด
212 นายบุญชู สุธรรม ผู้อำนวยการสถานี โทร : 042–056417 นครพนม วัดป่าคำสะอาด
213 นายไชยา สุธรรม กรรมการและเลขานุการ โทร : 042–056417 วัดป่าคำสะอาด
214 นางสนอง ชายกวด กรรมการ มือถือ : 089-8622997 วัดป่าคำสะอาด
215 นางเทวา สุธรรม กรรมการ โทร : 042-056417 วัดป่าคำสะอาด
216 นายบุญชู สุธรรม กรรมการ มือถือ : 086-2337760 วัดป่าคำสะอาด
217 พระแอม อารยธัมโม ประธานกรรมการ มือถือ : 085-4640075 วัดป่าคำสะอาด
218 นางสาวทัศนียา ทิพย์ธเนศวร เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 081-7901042 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
219 ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 086-8722275 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
220 นางสาวทัศนียา ทิพย์ธเนศวร เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-7901042 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
221 ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 086-8722275 นครราชสีมา วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
222 ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม กรรมการและเลขานุการ มือถือ : 086-8722275 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
223 นายอนุสรณ์ โรจน์กิตติคุณ กรรมการ วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
224 นางสาวทัศนียา ทิพย์ธเนศวร กรรมการ มือถือ : 081-7901042 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
225 พระครูปลัดสมนึก ปสันโน กรรมการ มือถือ : 081-7302664 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
226 พระครูวชิรปัญญานุยุต ประธานกรรมการ มือถือ : 081-2826187 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)
227 นายนพพร� นิยม เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่าภูผาสูง
228 น.ส.รัชณู� ปึงสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่าภูผาสูง
229 นางพรทิพย์� คำพิมูล เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าภูผาสูง
230 นายสุวรรณ� งามสะพรั่ง ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 081-265-9193 นครราชสีมา วัดป่าภูผาสูง
231 นางวิยะดา� งามสะพรั่ง กรรมการ วัดป่าภูผาสูง
232 นายทรงศักดิ์� งามสะพรั่ง กรรมการ วัดป่าภูผาสูง
233 นายสุขเกษม� งามสะพรั่ง กรรมการ วัดป่าภูผาสูง
234 นางอุไร� งามสะพรั่ง กรรมการ วัดป่าภูผาสูง
235 นายสุวรรณ� งามสะพรั่ง ประธานกรรมการ วัดป่าภูผาสูง
236 นายแปลก โกนจอหอ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 086-2552828 วัดป่าพิมาย
237 นางทองรักษ์ พากเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 080-1692052 วัดป่าพิมาย
238 นางบังอร รุ่งหัวไผ่ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 087-9937641 วัดป่าพิมาย
239 นายบุญส่ง มนพิมาย ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 081-062-4464 นครราชสีมา วัดป่าพิมาย
240 นางสิริญวัจน์ จอมพุดซา กรรมการ มือถือ : 087-2452522 วัดป่าพิมาย
241 นางมติมนต์ ว่องวัฒนากูล กรรมการ มือถือ : 089-8468568 วัดป่าพิมาย
242 นายธนวัฒน์ เฮงเจริญเพิ่มพูน กรรมการ มือถือ : 081-7308894 วัดป่าพิมาย
243 พระอาจารย์ประกอบ ยุตตธัมโม กรรมการ วัดป่าพิมาย
244 พระพล.อ.ดร.สมศักดิ์ ธัมมสัตติโก ประธานกรรมการ วัดป่าพิมาย
245 นายวันชัย ขำปั้น เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 084-4575-39 วัดคลองสมอ
246 นางสมจิตร เพชรคง เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดคลองสมอ
247 นายอริยะ ยศอ่อน เจ้าหน้าที่รายการ วัดคลองสมอ
248 นายกรุ่น แย้มโหมด ผู้อำนวยการสถานี นครสวรรค์ วัดคลองสมอ
249 นายคณิต บุญอินทร์ กรรมการ วัดคลองสมอ
250 นางบุญเรือน อู่อินทร์ กรรมการ วัดคลองสมอ
251 นายสวิท อุตะมะ กรรมการ มือถือ : 084-895-6673 วัดคลองสมอ
252 พระครูใบฎีกายงยุทธ กรรมการ มือถือ : 085-734-4082 วัดคลองสมอ
253 พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์ ประธานกรรมการ มือถือ : 089-959-4165 วัดคลองสมอ
254 น.ส.เพียรพร โขอนันต์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
255 นายสาคร ธีรชัยสกุล เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 846962214 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
256 นางอัจฉรา เหลืองภากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 819724636 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
257 นายไพบูลย์ อัศวรัตน์ เจ้าหน้าที่รายการ ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
258 นายบุญเลื่อน เหล่าฤชุพงศ์ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 840 4279 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
259 น.ส.จันทร์เพ็ญ มธุรสสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถานี โทร : 56226638 นครสวรรค์ ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
260 น.ส.ประภา คุณจักร กรรมการ มือถือ : 813246770 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
261 นางณรรฐวรรณ์ ธนะสูตร กรรมการ โทร : 56226638 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
262 นายยงกิจ ฉัตราภรณ์พิพัฒน์ กรรมการ โทร : 56226638 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
263 นางจิราพร แซ่ฉั่ว กรรมการ โทร : 56226638 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
264 น.ส.จันทร์เพ็ญ มธุรสสกุลวงศ์ ประธานกรรมการ โทร : 56226638 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช
265 นายสมคิด ทิวงค์ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 086-2079747 วัดถ้ำอินทนิน
266 นายปัญญา ธัญญนิภัทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-887 57 วัดถ้ำอินทนิน
267 นางสาวศิรินธร ตันตา เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 086-2079747 วัดถ้ำอินทนิน
268 นายสุริยา เนรภัณฐีสกุล ผู้อำนวยการสถานี โทร : 055-531103,055-563748 ตาก วัดถ้ำอินทนิน
269 นางจินตนา รัตนธัมม์ กรรมการ วัดถ้ำอินทนิน
270 นายบุญช่วย ต๊ะสุ กรรมการ วัดถ้ำอินทนิน
271 นายฉลอง อบอวน กรรมการ วัดถ้ำอินทนิน
272 นายอินแก้ว ตันตา กรรมการ วัดถ้ำอินทนิน
273 พระครูภาวนาปุญโญภาส ประธานกรรมการ มือถือ : 081-0365958 วัดถ้ำอินทนิน
274 นายอาคม ภาผล ผู้ติดต่อ โทร : 055-5812291 มือถือ : 089-8596201 วัดป่าขะเนจื้อ
275 นายสุรศักดิ์� อุทัยเสน ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-2424429 วัดป่าขะเนจื้อ
276 นายบรรยัด� ใจแสน ที่ปรึกษาสถานี โทร : 055-581509 วัดป่าขะเนจื้อ
277 นายอาคม พาพล ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 089-8596201 วัดป่าขะเนจื้อ
278 นายวิเชียร� เรือนปัญญา ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 081-2819774 วัดป่าขะเนจื้อ
279 นายเทวัญ� ไพศาลธรรมโชติ ที่ปรึกษาสถานี วัดป่าขะเนจื้อ
280 นายชูศักดิ์� การเร็ว�� ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-4482809 วัดป่าขะเนจื้อ
281 นายบุญส่ง� คีลีรักษา ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-1748019 วัดป่าขะเนจื้อ
282 นายศักดิ์สิทธิ์ พรมวิหาร เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 085-6068281 วัดป่าขะเนจื้อ
283 นางนุชนารถ กุลาสะทึง เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 085-6049496 วัดป่าขะเนจื้อ
284 นางกัญญนา ทัศนา เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-7860226 วัดป่าขะเนจื้อ
285 นายสุรเชษฎ์ ทัศนา ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 08-4895-8488 ตาก วัดป่าขะเนจื้อ
286 นายสมเกียรติ กุลาสะทึง กรรมการ วัดป่าขะเนจื้อ
287 นางบัวลอย ภาผล กรรมการ มือถือ : 089-8596201 akara5315@hotmail.com วัดป่าขะเนจื้อ
288 นายบัญญัติ ใจแสน กรรมการ มือถือ : 089-8596201 วัดป่าขะเนจื้อ
289 พระประยูร รัตนวัณโณ กรรมการ วัดป่าขะเนจื้อ
290 พระครูถาวรวุฒิกิจ(วุฒิกรณ์� ถาวโร) ประธานกรรมการ มือถือ : 081-0467651 วัดป่าขะเนจื้อ
291 นายพิทักษ์ กุลสุวรรณ เจ้าหน้าที่เทคนิค สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
292 นางอารียา สังศรีสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
293 นายกิติศักดิ์ อุตะทูล เจ้าหน้าที่รายการ สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
294 นางสุวิมล อังสุภานิช ผู้อำนวยการสถานี โทร : 073-551-647 มือถือ : 087-969-3264 นครสวรรค์ สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
295 นางอำนวย ทะขลุ่ย กรรมการ สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
296 นางสำเภา โคกสีนอก กรรมการ มือถือ : 081-276-9917 สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
297 นายสมพงษ์ ปรัชญา กรรมการ มือถือ : 082-824-3533 สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
298 พระสุริยัน กิตติสัมปันโน กรรมการ มือถือ : 089-733-3136 สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
299 พระครูสมุห์พันยศ จันทโก ประธานกรรมการ มือถือ : 086-962-9352 สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง
300 นายจรัส มารินทร์ เจ้าหน้าที่เทคนิค โทร : 054-772893 วัดเขาน้อยเทสรังสี
301 นางสาวชูจิต รักษี เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-530-9748 วัดเขาน้อยเทสรังสี
302 นายฐานุพงศ์� โชคมงคลวริษฐ์ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-603-6010 วัดเขาน้อยเทสรังสี
303 นางพรพิมล มะโน ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 086-420-0178,089-227-5087 น่าน วัดเขาน้อยเทสรังสี
304 นายจรัส มารินทร์ กรรมการ โทร : 054-772893 วัดเขาน้อยเทสรังสี
305 นายฐานุพงศ์� โชคมงคลวริษฐ์ กรรมการ มือถือ : 081-603-6010 วัดเขาน้อยเทสรังสี
306 นางพรพิมล� มะโน กรรมการ มือถือ : 086-420-0178,089-227-5087 วัดเขาน้อยเทสรังสี
307 นางสาวชูจิต รักษี กรรมการ มือถือ : 081-530-9748 วัดเขาน้อยเทสรังสี
308 พระครูวรธรรมสิริ ประธานกรรมการ มือถือ : 089-227-5087 วัดเขาน้อยเทสรังสี
309 คุณพิชญา คูนศรีรัตน์ ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
310 คุณเล็ก เพชรช่วย ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
311 คุณปภัสมนต์ จันทวี ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 081-8230878 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
312 คุณณิชาภา อิสระธรรม ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086- 14661 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
313 คุณกนกวรรณ หิรัญโณ ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
314 คุณสุเชาว์ เสนพงศ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค โทร : 074-411415 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
315 นายตฤณกร เสนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
316 คุณศรุติพงษ์ ภูวัชร์วรานนท์ เจ้าหน้าที่รายการ เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
317 คุณรวีวรรณ ภูวัชร์วรานนท์ ผู้อำนวยการสถานี โทร : 074-411415 สงขลา เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
318 คุณศรุติพงษ์ ภูวัชร์วรานนท์ กรรมการ เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
319 คุณสุเชาว์ เสนพงศ์ กรรมการ เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
320 นางรวีวรรณ ภูวัชร์วรานนท์ กรรมการ เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
321 นายตฤณกร เสนพงศ์ กรรมการ เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
322 คุณเครือวัลย์ เสนพงศ์ ประธานกรรมการ โทร : 074-411415 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์
323 คุณสุเชาว์ เสนพงศ์ ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 โรงเรียนเสนพงศ์
324 คุณพิชญา คูนศรีรัตน์ ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 โรงเรียนเสนพงศ์
325 คุณเล็ก เพชรช่วย ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 โรงเรียนเสนพงศ์
326 คุณณิชาภา อิสระธรรม ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086- 14661 โรงเรียนเสนพงศ์
327 คุณปภัสมนต์ จันทวี ที่ปรึกษาสถานี โทร : 074-411415 โรงเรียนเสนพงศ์
328 นายศรุติพงษ์ ภูวัชร์วรานนท์ เจ้าหน้าที่เทคนิค โรงเรียนเสนพงศ์
329 คุณเฉลิมเดช เตชะโต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเสนพงศ์
330 คุณวิริช์ เตชะโต เจ้าหน้าที่รายการ โรงเรียนเสนพงศ์
331 คุณกนกวรรณ หิรัญโณ ผู้อำนวยการสถานี โทร : 074-411415 สงชลา โรงเรียนเสนพงศ์
332 นายศรุติพงษ์ ภูวัชร์วรานนท์ กรรมการ โรงเรียนเสนพงศ์
333 คุณเฉลิมเดช เตชะโต กรรมการ โรงเรียนเสนพงศ์
334 คุณวิริช์ เตชะโต กรรมการ มือถือ : 086- 14661 โรงเรียนเสนพงศ์
335 นางสาวกนกวรรณ หิรัญโณ กรรมการ โรงเรียนเสนพงศ์
336 นายตฤณกร เสนพงศ์ ประธานกรรมการ มือถือ : 086- 14669 สงขลา โรงเรียนเสนพงศ์
337 นายสมชาย มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค สำนักสงฆ์สระเสด็จ
338 นางชิวเตียง มุ่งสันติ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
339 นางสะอิ้ง อินทรนุช เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
340 นางฐิติพร สว่างวงศ์อนันต์ เจ้าหน้าที่รายการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
341 นายบุญประสิทธิ์ สว่างวงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการสถานี สุรินทร์ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
342 นายวิโรจน์ เอิบอิ่ม กรรมการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
343 นายบุญประสิทธิ์ สว่างวงศ์อนันต์ กรรมการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
344 นางพรสวรรค์ มณีวงษ์ กรรมการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
345 นางอุษา สกุลไทย กรรมการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
346 พระประยุทธ จิตตทโม ประธานกรรมการ สำนักสงฆ์สระเสด็จ
347 นายประภาส มะลิเลิศ เจ้าหน้าที่เทคนิค บ้านสระแก้ว
348 น.ส.วราภรณ์ แสนลิ้นฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านสระแก้ว
349 นายวรวุฒิ บุบผามาลา เจ้าหน้าที่รายการ บ้านสระแก้ว
350 นายสถิต ชูตั้งถาวร ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 089-846-4779 สุรินทร์ บ้านสระแก้ว
351 น.ส.วราภรณ์ แสนลิ้นฟ้า กรรมการ มือถือ : 087-2519332 บ้านสระแก้ว
352 น.ส.วัจนา ชัญถาวร กรรมการ มือถือ : 080-1611445 บ้านสระแก้ว
353 นายถนัด ชูตั้งถาวร กรรมการ มือถือ : 089-8444411 บ้านสระแก้ว
354 นายสถิต ชูตั้งถาวร กรรมการ มือถือ : 089-8464779 บ้านสระแก้ว
355 นางอารีย์ ชูตั้งถาวร ประธานกรรมการ บ้านสระแก้ว
356 นายศราวุธ เอกพงศ์ธร เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 081-547237 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
357 คุณทาริณี แซ่โค้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-0706598 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
358 นายถนอม หล่อโสภิษฐ์ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 086-4087512 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
359 คุณศราวุธ เอกพงศ์ธร ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 081-547237 สุรินทร์ บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
360 นายสุวิจารณ์ เอกพงศ์ธร กรรมการ มือถือ : 081-547237 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
361 น.ส. กันยากร นันท์ธราธร กรรมการ บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
362 นายดนู กุลกิตติยานนท์ กรรมการ มือถือ : 086-4087512 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
363 นายวรวุฒิ เอกพงศ์ธร กรรมการ มือถือ : 081-0706598 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
364 นายศราวุธ เอกพงศ์ธร ประธานกรรมการ มือถือ : 081-6002329 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง
365 น.ส.นุชรี กะการดี ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 081-7186483 ร้านนำชัย
366 นายวชิรวิชญ์ ตระกูลโศภิษฐ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 081-9660430 ร้านนำชัย
367 นางทองยุ่น แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 085-3034279 ร้านนำชัย
368 นางคะนึงจิตร ปัญญาเอก เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-6005674 ร้านนำชัย
369 นายจักรกฤช ปัญญาเอก ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 081-9677923 สุรินทร์ ร้านนำชัย
370 นางสุพิศ ฮุยพรมมา กรรมการ มือถือ : 084-8322698 ร้านนำชัย
371 นางสาวธาริณี แซ่โค้ว กรรมการ มือถือ : 081-0706598 ร้านนำชัย
372 นางสำอาง กระโจมทอง กรรมการ มือถือ : 044-145312 ร้านนำชัย
373 นายประภาส ฮุยพรมมา กรรมการ มือถือ : 084-8322698 ร้านนำชัย
374 นางทองยุ่น แก้วดี ประธานกรรมการ มือถือ : 085-3034279 ร้านนำชัย
375 นายประมง สุขชิน ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 083-3389132 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
376 นายประยูร หวานอ่อน ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 089-2741573 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
377 นายประนมเนตร มุลฑา ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 081-9546964 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
378 นายสมานมิตร ทองนู เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 085-7581532 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
379 นายคูณ แสงลี เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 085-7555024 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
380 นายสมาน ตาระบัตร เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 087-2624602 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
381 นายบรรทม แสงลี ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 081-0518982 สกลนคร วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
382 พระอาจารย์บรรพต ชินวโร กรรมการ มือถือ : 086-2332337 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
383 พระอาจารย์เสือ กันตสีโล กรรมการ มือถือ : 087-1182288 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
384 พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ (พระอาจารย์เติมศักดิ์) กรรมการ มือถือ : 087-2368707 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
385 พระครูวรกิจธรรมโกศล กรรมการ มือถือ : 084-8968122 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
386 พระครูอุดมญาณโสภณ (หลวงพ่อหลอ นาถกโร) ประธานกรรมการ มือถือ : 087-8534467 สกลนคร วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
387 นายณัฐพล จันทร์สอน เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 08–7220–3777 วัดป่าถ้ำโพรง
388 นายดำรงณ์ อนันตวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่าถ้ำโพรง
389 นายชนะ พิทักษ์วงศ์จินดา เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าถ้ำโพรง
390 นายพงษ์พัฒน์ ศักดิ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 08-9711-7895 สกลนคร วัดป่าถ้ำโพรง
391 นายวิทยา ศรีมนตรี กรรมการ วัดป่าถ้ำโพรง
392 นายนิวัติ คำสุจริต กรรมการ วัดป่าถ้ำโพรง
393 นายประดุงศักดิ์ แก้วจุฬาศรี กรรมการ มือถือ : 08-8316-4699 วัดป่าถ้ำโพรง
394 พระราชัน ญาณสัมปันโน กรรมการ วัดป่าถ้ำโพรง
395 พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ประธานกรรมการ วัดป่าถ้ำโพรง
396 พระ อัญชนะ ชยานนฺโท ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-2487607 วัดป่าศรีจำปาชนบท
397 พระ กุลศักดิ์ ปมุตโต ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 082-8357319 วัดป่าศรีจำปาชนบท
398 พระอาจารย์จำรัส จันทโชโต ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 086-0136998 วัดป่าศรีจำปาชนบท
399 นายอุทัย นรสาร เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดป่าศรีจำปาชนบท
400 นายภิญโญ พลข้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดป่าศรีจำปาชนบท
401 นายอดุลย์ ชาติชำนิ เจ้าหน้าที่รายการ วัดป่าศรีจำปาชนบท
402 นายภิญโญ พลข้อ ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 084-0376844 สกลนคร วัดป่าศรีจำปาชนบท
403 นายเมธี อภิวัฒน์ชัชวาลย์ กรรมการ มือถือ : 081-9648908 วัดป่าศรีจำปาชนบท
404 นายอดุลย์ ชาติชำนิ กรรมการ มือถือ : 080-0061085 วัดป่าศรีจำปาชนบท
405 นายอุทัย นรสาร กรรมการ มือถือ : 089-7143955 วัดป่าศรีจำปาชนบท
406 นายภิญโญ พลข้อ กรรมการ มือถือ : 084-0376844 วัดป่าศรีจำปาชนบท
407 พระอาจารย์วัฒนา ชยวฑฺโฒ ประธานกรรมการ มือถือ : 087-2358691 สกลนคร วัดป่าศรีจำปาชนบท
408 นายณัฐพล จันทร์สอน เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 08–7220–3777 บ้านกกส้มโฮง
409 นายสุรเชษฐ์ เทเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านกกส้มโฮง
410 นายนเรศ แก้วก่า เจ้าหน้าที่รายการ บ้านกกส้มโฮง
411 นายวินันชัย พรมมืด ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 08–1260–4468 สกลนคร บ้านกกส้มโฮง
412 นายจักรพงศ์ แก้วนำ กรรมการ บ้านกกส้มโฮง
413 นายไขแสง อินธิกาย กรรมการ บ้านกกส้มโฮง
414 นายประภาส แสงสุกวาว กรรมการ มือถือ : 08–1954-2281 บ้านกกส้มโฮง
415 นายจรัญ ฤาไชยสา กรรมการ มือถือ : 08–9840-1744 บ้านกกส้มโฮง
416 นายพงษ์ศักดิ์ บุญใหญ่ ประธานกรรมการ มือถือ : 08–9863–1160 สกลนคร บ้านกกส้มโฮง
417 นายชาญวิทย์ วิระชะนัง เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 081-7826053 วัดโนนป่าว่าน
418 นางสาวนงเยาว์ ถาวรชน เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 084-3606419 วัดโนนป่าว่าน
419 นายบุญศรี อุปจันทร์ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 084-3606419,086-1526302 วัดโนนป่าว่าน
420 นายนุกูล ปิ่นผักแว่น ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 082-4750085 สระแก้ว วัดโนนป่าว่าน
421 นางพิมพ์ใจ สามัคคีนิชย์ กรรมการ มือถือ : 081-8011876 วัดโนนป่าว่าน
422 นางสาวยุพิน สุขสถิตย์ กรรมการ มือถือ : 081-8391087 วัดโนนป่าว่าน
423 นายจักรพันธ์ สามัคคีนิชย์ กรรมการ มือถือ : 081-8011876 วัดโนนป่าว่าน
424 พระสาธิต ปภาโส กรรมการ มือถือ : 089-5988736 วัดโนนป่าว่าน
425 พระสัมฤทธ์ เขมวโร ประธานกรรมการ มือถือ : 089-8191675 สระแก้ว วัดโนนป่าว่าน
426 นายธีรพัฒน์ สิเรียม เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดร้อยไร่
427 นายประสงค์ ด้วงวิสุทธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดร้อยไร่
428 นายมิตรชัย ขันแก้ว เจ้าหน้าที่รายการ วัดร้อยไร่
429 นายมิตรชัย ขันแก้ว ผู้อำนวยการสถานี วัดร้อยไร่
430 นายสุพรรณ สินปรุ กรรมการ วัดร้อยไร่
431 นายประกิด พุทธรักษา กรรมการ วัดร้อยไร่
432 นายวินัย แจ้จู กรรมการ วัดร้อยไร่
433 นายสรศักดิ์ ด้วงวิสุทธิ์ กรรมการ วัดร้อยไร่
434 นายมิตรชัย ขันแก้ว ประธานกรรมการ วัดร้อยไร่
435 นายจิรยุทธ์ พินแพทย์� � เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 086-1642794 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
436 นางเฉลียว� ยิ้มศิริ�� เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-1944610 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
437 นายบุรี อ่อนตา� เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-5701052 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
438 นายกนก�� พินแพทย์ ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 084-7141573 สระแก้ว ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
439 นางเล็ก ปุริสพันธ์ กรรมการ มือถือ : 084-7141573 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
440 นายสงกรานต์ ทองจันทร์ กรรมการ มือถือ : 085-4694558 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
441 นางสอาด ลิมปิสวัสดิ์�� กรรมการ มือถือ : 087-0739 6 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
442 พระชูชาติ��� ปัณฺฑิโต� กรรมการ มือถือ : 086-8172370 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
443 พระอนุวัตร ฐานวีโร ประธานกรรมการ มือถือ : 083-3632703 สระแก้ว ที่พักสงฆ์สันตินิมิต
444 นายชัยวัฒน์ โพธิ์พันธ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค บ้านดงกะเชา
445 คุณวัชรินทร์ เซ็งมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านดงกะเชา
446 นายบุญชัย วรกิจพรสิน เจ้าหน้าที่รายการ บ้านดงกะเชา
447 คุณอณิตตา เซ็งมณี ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 087-9005502 นนทบุรี บ้านดงกะเชา
448 นางอมรรัตน์ อำพาวัน กรรมการ บ้านดงกะเชา
449 นายสุเมธ โพธิ์พันธ์ กรรมการ บ้านดงกะเชา
450 นายชัยวัฒน์ โพธิ์พันธ์ กรรมการ บ้านดงกะเชา
451 นางยุพา ไทยศรี กรรมการ บ้านดงกะเชา
452 คุณสนั่น เซ็งมณี ประธานกรรมการ มือถือ : 081-407-7256 บ้านดงกะเชา
453 นายจีบ น้ำทิพย์ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 081-703-9776 วัดป่าน้ำตกเขมโก
454 นายไพโรจน์ อู่อรุณ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 083-545-5693 วัดป่าน้ำตกเขมโก
455 พระถวิลย์ ธีระญาโณ ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 081-705-9716 วัดป่าน้ำตกเขมโก
456 นายสายัณ ศรีสุวอ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 081-382-7057 วัดป่าน้ำตกเขมโก
457 นายสุรพล เกิดอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 082-787-5776 วัดป่าน้ำตกเขมโก
458 นายสายัณ ศรีสุวอ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 081-382-7057 วัดป่าน้ำตกเขมโก
459 นายประสงค์ เกิดศิริ ผู้อำนวยการสถานี สุพรรณบุรี วัดป่าน้ำตกเขมโก
460 นายประสงค์ เกิดศิริ กรรมการ วัดป่าน้ำตกเขมโก
461 พระธณิต ฐานวีโร กรรมการ มือถือ : 081-686-1414 วัดป่าน้ำตกเขมโก
462 พระเฮง อกิญจโน กรรมการ มือถือ : 081-193-3458 วัดป่าน้ำตกเขมโก
463 พระบรรจง อาจาโร กรรมการ วัดป่าน้ำตกเขมโก
464 พระสมชาย อรุโณ ประธานกรรมการ มือถือ : 081-981-2587 วัดป่าน้ำตกเขมโก
465 นายสมศักดิ์ บุญมา เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดสระเมืองท้าว
466 นายทวีศักดิ์ ธรรมาวุฒิ เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 089-1212800 วัดสระเมืองท้าว
467 นางสมนึก บุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 086-8513466 วัดสระเมืองท้าว
468 แม่ชีระนอง ประทุมทอง เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 084-6357308 วัดสระเมืองท้าว
469 นางบังอร พ่วงพุก ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 085-0216679 นนทบุรี วัดสระเมืองท้าว
470 นายแว่ว สิงห์บุตร กรรมการ วัดสระเมืองท้าว
471 นางสว่าง ผลสัตย์ กรรมการ มือถือ : 086-7627990 วัดสระเมืองท้าว
472 นายสมศักดิ์ ผลสัตย์ กรรมการ มือถือ : 082-1638160 วัดสระเมืองท้าว
473 นายเจียร นุ่มจันทร์ กรรมการ มือถือ : 084-5700758 วัดสระเมืองท้าว
474 พระประสาร สังวโร ประธานกรรมการ มือถือ : 089-8360778 วัดสระเมืองท้าว
475 นายนิม ปานแสงเพชร เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 087-8110601 วัดสองเขต
476 นายทวีศักดิ์ ธรรมาวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 089-2564159 วัดสองเขต
477 นายฉัตรชัย เผือกพันธ์มุข เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 085-9839767 วัดสองเขต
478 นายสวาท เผือกพันธ์มุข ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 085-6797426 สุพรรณบุรี วัดสองเขต
479 นายสวาท เผือกพันธ์มุข กรรมการ มือถือ : 081-7429925 วัดสองเขต
480 นางประเทืองศรี สามทอง กรรมการ มือถือ : 089-0331715 วัดสองเขต
481 แม่ชีกัลยา จันทระครุธ กรรมการ มือถือ : 080-0742066 วัดสองเขต
482 นายประจวบ มาโสมพันธ์ กรรมการ มือถือ : 089-2564159 วัดสองเขต
483 พระอธิการวีระ ภัททโก ประธานกรรมการ มือถือ : 089-2584159 วัดสองเขต
484 นายนิมิตร อุ่นหลำ เจ้าหน้าที่เทคนิค วัดพระธาตุเจริญธรรม
485 นายโกศล จั่วกี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดพระธาตุเจริญธรรม
486 นางสาวิตรี บุญพัตน์ เจ้าหน้าที่รายการ มือถือ : 083-7190059 วัดพระธาตุเจริญธรรม
487 นายกฤษดานนท์ กาละมุล ผู้อำนวยการสถานี มือถือ : 084-5682946 สระบุรี วัดพระธาตุเจริญธรรม
488 นายนิมิตร อุ่นหลำ กรรมการ มือถือ : 084-5682946 วัดพระธาตุเจริญธรรม
489 นายโกศล จั่วกี่ กรรมการ วัดพระธาตุเจริญธรรม
490 นางสาวชญาภา วัชราภรณ์ กรรมการ วัดพระธาตุเจริญธรรม
491 นายประยูร มหาดไทย กรรมการ มือถือ : 084-5682946 วัดพระธาตุเจริญธรรม
492 พระสิริสมชัย ทีปกโร ประธานกรรมการ มือถือ : 086-1141441 วัดพระธาตุเจริญธรรม
493 นายราชบดี สุขรุ่งเรืองรอง ที่ปรึกษาสถานี วัดป่ามหาไชย
494 นายทวี เหล่าพล ที่ปรึกษาสถานี มือถือ : 089-520-2589 วัดป่ามหาไชย
495 ว่าที่ ร.อ.สัญญา กลัดงาม เจ้าหน้าที่เทคนิค มือถือ : 087-157-5838 วัดป่ามหาไชย
496 นายรัฐชัย สุขรุ่งเรืองรอง เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ : 081-644-6964 วัดป่ามหาไชย
497 นางโนรา คุณูปการ เจ้าหน้าที่รายการ โทร : 034-412-346 วัดป่ามหาไชย
498 นายรัฐชัย สุขรุ่งเรืองรอง ผู้อำนวยการสถานี สมุทรสาคร วัดป่ามหาไชย
499 นายโทน วัดแก้ว กรรมการ มือถือ : 081-830-2298 วัดป่ามหาไชย
500 นายชำนาญ งาชาวใต้ กรรมการ วัดป่ามหาไชย