มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ความเป็นมา/นโยบาย

ความเป็นมา/นโยบาย/ภารกิจ/วิสัยทัศน์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

  

 

 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ในพระอุปถัมถ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

           สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน เริ่มก่อตั้งและส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุชุมชุนเสียงธรรมบ้านตาด โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคารเอนกประสงค์ (หลังเก่า) ของโรงเรียนบ้านตาด ส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุในระบบ เอฟเอ็ม ความถี่ 103.25 เมกเฮิรตซ์

          ต่อมาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อนุญาตให้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ เริ่มทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2547 โดยเป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญาณด้วยระบบอินเตอร์เน็ตไปยังสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 “สถานีวิทยุชุมชนเสียงธรรมบ้านตาด” ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 309/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 14 ไร่เศษ (เดิมเป็นที่ตั้งของวัดโพธิ์ศรีซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดโยธานิมิต จังหวัดอุดรธานี) โดยเพิ่มความสูงของเสาให้สูงขึ้นและขยายกำลังส่งให้แรงขึ้นเพื่อกระจายเสียงให้ทั่วจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยในระยะแรกรับในตอนกลางวันและส่งสัญญาณในเวลา ๒๒.๐๐ น. ระหว่างสถานีแม่ข่ายที่สวนแสงธรรมด้วยระบบ Leased Line และกระจายสัญญาณไปยังสถานีลูกข่ายทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมงด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระยะต่อมาจึงได้ย้ายสถานีแม่ข่ายมาที่ตำบลบ้านตาดเป็นการสมบูรณ์ และเปลี่ยนการส่งสัญญาณไปยังสถานีลูกข่ายทั่วประเทศด้วยระบบดาวเทียม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-กุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์อุปถัมภ์เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2548 และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้าย เมื่อวันที่   8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสถานีฯ)

ต่อมาได้เริ่มทดลองแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ด้วยดาวเทียมไทยคม 2 ในระบบ ซีแบนด์  เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้ชื่อว่า สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT. TV.)

 

  

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ส่งกระจายเสียง ในระบบ เอฟเอ็ม โดยสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานีแม่ข่าย และหากรวมสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 117 สถานี และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวน 2 สถานี ดังนี้

 

 

   ภาคเหนือ                      จำนวน     25   สถานี และอยู่ระหว่างก่อสร้าง     1     สถานี
  ภ
าคกลาง                      จำนวน     23   สถานี และอยู่ระหว่างก่อสร้าง     1     สถานี

 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        จำนวน     49   สถานี

   ภาคตะวันออก                         จำนวน     11   สถานี

   ภาคใต้                                    จำนวน       สถานี

   รวมทั้งสิ้น                                จำนวน   119   สถานี

 

สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด

แพร่ภาพผ่านดาวเทียม ไทยคม 2 ในระบบ ซีแบนด์ ย่านความถี่ 03801 เมกเฮิรต์ ค่าซิมโบล์เรต 01445 สามารถรับชม ได้โดยติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม และปรับตั้งตามค่าดังกล่าว

 

อินเตอร์เน็ต WWW.luangta.com

       สามารถติดตามรับทราบข่าวสาร รับฟังและรับชมธรรมะขององค์หลวงตาพร้อมทั้งครูบา-อาจารย์องค์อื่น ๆ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์หลวงตาและธรรมะทั่วไป รับฟังรายการวิทยุเสียงธรรม และชมรายการโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดได้โดยตรง

 

 

 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด

 309/1 หมู่ 1 ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี

 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

 เลขที่บัญชี 401-0-77610-2

              

 

คณะกรรมการอำนวยการ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

1. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)     ประธานอำนวยการ

2. พระอาจารย์อินทร์ถวาย  สันตุสสโก                                กรรมการ

3. พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม                                            กรรมการ

4. พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร                                           กรรมการ

5. พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตฺตรักฺโข                                      กรรมการ

6.  พระอาจารย์สุชิน  ปริปุณโณ                                         กรรมการ

7. พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน                                         กรรมการ

8. พระอาจารย์นพดล  นันทโน                                          กรรมการ

9. พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                                        กรรมการ

 

ที่ปรึกษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

1.  ศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ศิริพานิช
2.น
ายศิริ คูสกุล
3.พ.ต.อ.กฤษฎา   บูรณพาณิชย์
4.นายวิโรจน์  จิระกรานนท์
5.นาย
เดวิทย์ โรเจอร์
6.อุบาสิกาอรุณ  วังคะฮาด
7.นาง
อรชร ธนพิทักษ์
8.ดร.วินัย ศิริกุล
9.ดร.วสันต์
10.นางจรรยา ศิริกุล
11.นางจรรยา ศิริกุล
12.แพทย์หญิงจิราภรณ์ โกรานา
13.อ.วิจิตรวรรณ ประกอบสันติสุข
14.นางศรีสกุล อุปการกุลผู้บริหารสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

1. นายทนันชัย ตรังคานุกูลกิจ        ผู้อำนวยการฯ

2. นายอนันต์ จันทศิลป์                  รองผู้อำนวยการฯ   

3. นายจักรพงษ์  ไชยพันธุ์              รองผู้อำนวยการฯ    

 

 

แผนผังงานด้านเทคนิคของระบบวิทยุกระจายเสียง

 

  แผนผังงานด้านเทคนิคของระบบโทรทัศน์


  การรับสัญญาณผ่านดาวเทียม

              วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด). เมือง จ. อุดรธานี ได้ทำการส่งสัญญาณภาพและเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน และของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตกว่า ๒๐ รูป ในรูปแบบสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม 2 (THAICOM 2) ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ชื่อ  ช่องว่า LUANGTABUA ท่านที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band (จานตะแกรงขนาด 5.5 ฟุตขึ้นไป) สามารถรับชมและรับฟังโดยปรับเครื่องรับสัญญาณ (Receiver)ระบบ Digital ของท่านดังนี้
 
ชื่อดาวเทียม THAICOM-2/3 (C Band)
     ตั้งค่า Symbol Rate ที่ 01445 (1.445 Mb/s)
     ตั้งค่า Frequency ที่ 03801 MHz

     ให้ Polarity เป็น HOR.
     ให้ FEC เป็น 7/8

 

 

จากพระธรรมเทศนาของหลวงตา เกี่ยวกับวิทยุเสียงธรรมฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

             ลูกศิษย์ : คณะสงฆ์โดยการนำของท่านอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้มอบปัจจัยเป็นกองทุน สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นปฐมฤกษ์จำนวนเงิน ๑ ล้านบาทถ้วน เปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ได้มีโอกาสร่วม บำเพ็ญมหากุศลโดยทั่วหน้ากัน และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสงฆ์จึงได้มี มติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกล่าว โดยมีหลวงปู่ลี วัดถ้ำผาแดง เป็นประธานกรรมการ

 

                      หลวงตา : นี่เราก็เห็นด้วยแล้วเมื่อวานนี้เขาประชุมกันเรียบร้อยก็มาหาเราเราไม่ได้ไปประชุมว่าได้มอบเงินให้เป็นกองทุน๑ล้านบาทเราก็ให้พร้อมในขณะเดียวกันเลยเมื่อวานนี้๑ล้านบาทเหมือนกันเป็นกองทุนเรียกว่าได้เงิน๒ล้านแล้วเราคิดทุกด้านทุกทางเพื่อพี่น้องชาวไทยลูกหลานไทยเราเราไม่หวังอะไรแหละเราพูดตรงๆ ถ้าพูดทางด้านจิตใจเราก็พอเต็มที่แล้วพูดถึงอย่างอื่นก็เหลือเฟือดังที่เห็นแต่ที่คิดไปภายนอกกระจายออกไปเพื่อลูกหลานของเรานั่นละบกพร่องเราจึงได้อุตส่าห์พยายามคิดไว้ทุกด้านทุกทางเมื่ออยู่ในฐานะพอเป็นไปได้อยู่เราก็พาตะเกียกตะกายอย่างนี้แหละ

 

 

และจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา

เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

 

  “ระยะนี้วิทยุกระจายออกดูเหมือนจะทั่วประเทศไทยแล้วมังออกอย่างรวดเร็วนะออกทางโน้นทางนี้
ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองหมด เรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดแห่งเดียว นอกจากนั้นท่านเหล่านั้นรับผิด
ชอบตัวเองๆ ทั้งหมด ทุกแห่งที่ตั้งสถานีวิทยุที่ไหนรับผิดชอบเองด้วยกันทั้งนั้น เราก็รับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเท่านั้น ถ้าให้เราไปรับผิดชอบด้วยเราไม่ไหว ตั้งแต่สถานีบ้านตาดนี้ก็ยังต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไป เพราะเวลานี้เราอยู่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาเราตายแล้วจะทำยังไง

            เลยทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้น เอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตาย ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ตอนเราตายนั่นซีลำบาก เลยต้องคิดไว้ไม่คิดไม่ได้ อันนี้เราเป็นคนจัดการเองหมด การจับการจ่ายเงินดงเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เราจัดหมด สถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลย ทีนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไป เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายใน
สถานีวิทยุต่อๆ ไปนี้ เราตายแล้วจะทำยังไงเลยทำให้คิด จึงว่าจะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น มีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายอันนี้ เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลัง เราว่างั้นนะ กำลังคิดอยู่ ถ้าธรรมได้เข้าสู่ใจโลกแล้วโลกจะมีความสงบร่มเย็น รู้บาปรู้บุญ ธรรมเป็นน้ำดับไฟ มันจะแสดงเปลวจรดเมฆก็ตาม น้ำสาดลงไปนี่ยุบเลย ไฟยุบด้วยน้ำดับ กิเลสก็ยุบด้วยธรรม ที่ว่าไฟนี่นะ

 

 

จากท้ายพระธรรมเทศนาของหลวงตา

เมื่อวันที่  มิถุนายน ๒๕๔๙

    ผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ๑,๑๑๑,๑๑๑ บาท ๑๑ สตางค์ (สาธุ)
ธรรมอินทร์เอามาจากแม่ชีแก้ว ๑ ล้านบาท เราก็สมทบเข้าไป ๑ ล้านบาท เป็น ๒ ล้านบาท แล้วนี่อีกเป็น ๓ ล้าน
บาทพวกกองทุนมูลนิธิ นี่มีเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งนั้นไม่ได้เพื่อเรา เราเพื่อโลกทั้งนั้น
   ณ วันนี้กองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ได้จัดตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความเมตตาของหลวง
ตาที่มอบเงินเข้ากองทุนฯ ๑ ล้านบาท ทั้งนี้ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาดนี้ โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ :-

                 

              ชื่อบัญชีกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาด

              ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

              บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 401-0-66484-3

              บัญชีฝากประจำ เลขที่ 401-2-15988-7 


(หากท่านผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะโอนเงินเข้ากองทุนฯหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ควรโอนเข้าในบัญชีฝากประจำ)และมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทย

สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-77610-2

 

หรือ โดยการส่งธนาณัติถึง หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (เพื่อเข้าในกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน วัดป่าบ้านตาด) วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

การรับสัญญาณผ่านดาวเทียมวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี้ขณะนี้ทางวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ทำการส่งสัญญาณภาพและเสียง การแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน และของครูบาอาจารย์พระกัมมัฏฐาน ในรูปแบบสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ่านดาวเทียม ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม 2 (THAICOM2) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ชื่อช่องว่า LUANGTABUA โดยท่านที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band (จานตะแกรง ขนาด 5.5 ฟุตขึ้นไป) สามารถรับชมและรับฟังโดยปรับเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) ระบบ Digital ของท่านดังนี้ เลือกชื่อดาวเทียม THAICOM-2/3 (C Band)

                  

ตั้งค่า Symbol Rate ที่ 01420 (1.42 MB / s)

ตั้งค่า Frequency ที่ 03807 (3806.52 MHz)

ให้ Polarity เป็น HOR. ให้ FEC เป็น  AUTO

                                   

          เมื่อท่านรับชมสัญญาณภาพได้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนไปรับฟังสัญญาณการส่งการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ให้ใช้ Remote Control ของเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) เพื่อเปลี่ยนเสียงที่ตรงกับภาพให้เป็นเสียงจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ผ่านปุ่มเลือกรับฟังภาษาในระบบเสียง 2 ภาษา หรือปุ่ม LANG (Language) ซึ่งโดยปกติทั่วไประบบการส่งสัญญาณ 2 ภาษา เราสามารถเลือกรับฟังเสียงจากภาษาเดิมที่ส่งจากจากประเทศต้นทาง และเสียงที่ผ่านการแปลจากภาษาเดิมให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อความเข้าใจในประเทศปลายทาง แต่ของช่อง LUANGTABUA ภาษาเดิมจะเป็นเสียงที่ตรงกับภาพที่แสดงทางหน้าจอโทรทัศน์ ภาษาที่สองจะเป็นการถ่ายทอดการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ (โดยเปลี่ยนเฉพาะสัญญาณเสียง ภาพยังคงแสดงอยู่เช่นเดิม)หากสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด โทร. 042-214114  ,  (แฟกซ์) 042-214115

หรือที่สถานีวิทยุเสียงธรรมสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 02-4442812

หรือที่อีเมล  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน           อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ท่านสามารถหาข้อมูลเรื่องดาวเทียมไทยคมได้ที่เว็บไซต์

http://www2.thaicom.net/thai-thaicomsatellite/thaicom1-2-thai.html 

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนความเป็นมาโดยสังเขป

                   พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีเป็นศิษย์รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ผู้เป็นบูรพาจารย์ใหญ่แห่งสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในยุคสมัยปัจจุบัน นี้ ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม ทางโลก ได้แก่ การสงเคราะห์โรงพยาบาล และสถานที่ราชการอื่นๆ นอกจากนี้ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย ท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำพี่น้องประชาชนชาวไทยจัดตั้งโครงการ
ผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยการรับบริจาคทองคำ เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาทไทย ได้ทองคำ ๑๑ ตัน และเงินดอลลาร์ ๑๐ ล้านดอลลาร์ ต่อมาท่านนำไปมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลคลังหลวงและขณะนี้ ท่านยังรับบริจาคทองคำเรื่อยมา โดยมีทองคำในส่วนนี้หลายร้อยกิโลกรัมที่รอการรวบรวมและนำส่งเข้าคลังหลวงต่อไป

           ส่วนทางด้านธรรมนั้น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนามากที่สุด และพระธรรมเทศนาดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปมากที่สุด กว้างขวางที่สุด โดยในปัจจุบันทุกวันของตอนเช้าทั้งก่อนและหลังฉันภัตตาหาร ท่านจะเทศนาเผยแพร่ไปตามสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งมีเครือข่าย


วัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

 

        หากพิจารณาจากพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา และคำประกาศของผู้จัดรายการแล้ว สถานีวิทยุเสียงธรรมฯมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               ๑. เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

               ๒. เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นธรรมะปฏิบัติโดยการนำพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ผู้ทรงศีล ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รู้แจ้งเห็นจริงในการปฏิบัติมาเผยแพร่ออกอากาศ

               ๓. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการให้ทาน รักษาศีล และปฏิบัติภาวนา เป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยสรุปวัตถุประสงค์ดังกล่าว ก็เพื่อสาธารณะประโยชน์ระดับชาติ ในด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนานั่นเอง

 

ลักษณะของการประกอบการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

         ๑. ภาคประชาชนเป็นผู้ประกอบกิจการ สถานีวิทยุเสียงฯ และสถานีเครือข่าย ก่อตั้งขึ้น

 โดยศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส แล้วน้อมถวายแด่องค์หลวงตาเพื่อให้เป็น สมบัติของสงฆ์ ดังนั้นในการบริหารงานหรือการประกอบกิจการในระดับชาติหลวงตาได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ อำนวยการ” โดยมีองค์หลวงตาเป็นองค์ประธานและพระสงฆ์อีกจำนวน  รูป เป็นคณะกรรมการ เพื่อบริหาร งาน ส่วนสถานีเครือข่ายในบางสถานีที่มีคณะกรรมการเป็นผู้บริหาร เช่น สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สกลนคร เป็นต้น

                ๒. ขอบเขตของการส่งกระจายเสียงและภาพ มีสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาดเป็นสถานีหลักและเป็นผู้ผลิตรายการทั้งหมด แล้วส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีเครือข่ายและผู้รับทั่วประเทศ

                ๓. เนื้อหาของรายการ รายการวิทยุเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นพระธรรมเทศนาที่เป็นธรรมะปฏิบัติ ที่เรียกว่า การปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

                ๔. ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ และไม่มีการโฆษณาสินค้า

                ๕. ทุน ทั้งทุนในการก่อตั้งและในการบริหารงานภายหลังจากก่อตั้งแล้ว เช่น ค่าไฟฟ้า หรือค่าบำรุง รักษา เป็นต้น ล้วนได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ปัจจุบันองค์หลวงตาได้จัดตั้งกองทุนสถานีวิทยุเสียง ธรรมฯ แล้ว พัฒนาขึ้นตามลำดับ ในเบื้องต้นสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สวนแสงธรรม ทำหน้าที่ผลิต รายการส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาดและสถานีเครือข่าย ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ได้ ย้ายการผลิตรายการมาที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านตาด สำหรับการส่งสัญญาณถ่ายทอดรายการ จากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านตาดหรือสวนแสงธรรมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายตามจังหวัดต่าง  นั้น ในระยะแรก ส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วิธีดังกล่าวนี้ มีข้อบกพร่อง คือสัญญาณอินเตอร์ เน็ตจะหลุดบ่อย ต้องใช้บุคลากรดูแลตลอดเวลา

        ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ทำสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เพื่อรับสัญญาณวิทยุจากสถานีบ้านตาด แล้วส่งไปยังสถานีเครือข่ายทั่ว ประเทศจำนวน ๒๔ สถานี เหตุที่เข้าร่วมเพียง ๒๔ สถานีนั้น เนื่องจากขณะทำสัญญาจำนวนสถานีเครือข่ายยังไม่ มาก

         สำหรับผู้ฟังรายการนั้นนอกจากฆราวาสแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ พระกัมมัฏฐาน ที่อยู่ตามวัด ป่า ห่างไกลจากชุมชน บางพื้นที่ไม่สามารถรับฟังได้เนื่องจากคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปยังไม่ครอบคลุมทั่วทุก พื้นที่ ดังนั้น สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด จึงได้พยายามปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการส่งสัญญาณให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้สามารถก่อตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายเพิ่มขึ้นในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้อย่างครอบ คลุม โดยเมื่อ เดือนกันยายน ๒๕๔๙ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทคม   กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ฉบับใหม่ ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งสัญญาณเสียงวิทยุและภาพโทรทัศน์  และในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ ได้เริ่มส่งสัญญาณเสียงวิทยุและภาพโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน  จึงได้เรียกได้ว่า เป็นทั้งกิจการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา สถานวิทยุเครือข่ายและผู้รับฟัง วิทยุก็ไม่ถูกจำกัดในการส่งและรับสัญญาณอีกต่อไป กล่าวคอเมื่อสถานีเครือข่ายและ/หรือผู้รับวิทยุโทรทัศน์ ติดตั้งจานดาวเทียมขึ้น ก็สามารถรับสัญญาณเสียงและภาพได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยและในต่าง ประเทศยังสามารถรับสัญญาณได้ด้วย

 

             องค์อุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงรับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน และเครือข่ายไว้ใน พระอุปถัมภ์และเมื่อวันที่  กรกฎาคม ๒๕๔๙ ทรงเสด็จ เปิดแพรคลุมป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด กองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

    เมื่อท่านรับชมสัญญาณภาพได้แล้วหากต้องการเปลี่ยนไปรับฟังสัญญาณการส่งการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ-ประชาชนฯให้ใช้ RemoteControl ของเครื่องรับสัญญาณ(Receiver)เพื่อเปลี่ยนเสียงที่ตรงกับภาพให้เป็นเสียงจากวิทยุ เสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านปุ่มเลือกรับฟังภาษาในระบบเสียง     2 ภาษาหรือปุ่ม LANG (Language) โดยปกติทั่วไประบบการส่งสัญญาณ 2 ภาษาเราสามารถเลือกรับฟังเสียงจากภาษาเดิม         ที่ส่งมาจากประเทศต้นทาง และเสียงที่ผ่านการแปลเพื่อความเข้าใจในประเทศปลายทาง แต่ของช่อง LUANGTABUA  ภาษาเดิมจะเป็นเสียงที่ตรงกับภาพที่แสดงทางหน้าจอโทรทัศน์ ภาษาที่สองจะเป็นการถ่ายทอดการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ (โดยเปลี่ยนเฉพาะสัญญาณเสียงภาพยังคงแสดงอยู่เช่นเดิม)

 เว็บไซต์www.luangta.com