มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก หน้าปกงานวิจัย
อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง

 

พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

(บ้านตาด) ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี

โดย

 

นายสิทธิพร ศิริอลังการ

นายคุณาวุฒิ สิงห์ทอง

นายอิสระพงศ์ สุธรรม

นางสาวสุรัสวดี พลพิทักษ์

 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์)

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พ.ศ. 2549

 

 

สารบัญ