มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ข่าวสารมูลนิธิเสียงธรรมฯ กระทรวงการคลังประกาศให้ "มูลนิธิเสียงธรรมฯ" เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๒๙

กระทรวงการคลังประกาศให้ "มูลนิธิเสียงธรรมฯ" เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๒๙

อีเมล พิมพ์ PDF

 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ยื่นคำขอต่อกรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาจบแล้วเสร็จ จึงประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่  ๘๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๔๗)ฯ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖