ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
ศูนย์/สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ : จันทบุรี
ชื่อสถานี:สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้
ประเภทเครือข่าย:เครือข่ายมูลนิธิ
สถานะ:ให้บริการ
คลื่น F.M. 104.50 MHz ช่วงเวลาการออกอากาศ 04.00 - 23.00 น.
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (ปี 2549)
เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549(15-มี.ค.-49)
วันมอบถวายพระธรรมวิสุทธิมงคล : 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2550(14-ก.ค.-50)
วันแจ้งความประสงค์ในการประกอบกิจการ :
วันที่ได้รับสิทธิออกอากาศ :
วันขยายสิทธิออกอากาศ :
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประวัติความเป็นมา (พอสังเขป)ศรัทธาในคำสอนของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และ พ่อแม่ครูอาจารย์ สายหลวงปู่มั่น
ข้อบังคับและระเบียบสถานีตามระเบียบมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
สถานีที่ดำเนินการ สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ ม.1 หมู่บ้านบ้านทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22140
โทรศัพท์ 08-7127-5700, 08-5085-8757
E-mail : ติดต่อผ่าน ppgas@hotmail.com
พื้นที่การกระจายเสียงอำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอขลุงบางส่วน และอำเภอเมืองบางส่วนและพื้นที่ใกล้เคียง

แผนที่เดินทาง
แผนที่จาก GoogleMap
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กลับหน้าหลัก


ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการ
1พระอาจารย์ชวน อิสโรประธานกรรมการ
2นายประจวบ เทียมจิตกรรมการ
3นายพรชัย คำรอดกรรมการ
4นายธีรพล แซ่ลี้กรรมการ
5นางนภาวรรณ แซ่ลี้กรรมการ
ที่ปรึกษา
1นายวรานนท์ สามุงคูณที่ปรึกษาสถานี
เจ้าหน้าที่สถานี
1นายคุลี ยุจีนผู้อำนวยการสถานี
2นายสมบัติ ดวงเจริญเจ้าหน้าที่รายการ
3นายสวาท ขำจันทร์เจ้าหน้าที่ธุรการ
4นายทวีศักดิ์ ธรรมวุฒิเจ้าหน้าที่เทคนิค
5คุณไพรัช วิริยะลัพภะผู้ติดต่อ
6พระอาจารย์ชวน อิสสโรผู้ติดต่อเดิม