มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก นิยามศัพท์เฉพาะ
อีเมล พิมพ์ PDF

5. นิยามศัพท์เฉพาะ

 

5.1 เพศ หมายถึง ประชาชนเพศชาย และประชาชนเพศหญิง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช 2549

5.2 อายุ หมายถึง ประชาชนชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

5.3 พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาต่างๆ ของสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งอาจจะรู้ได้โดยการ

สังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรม รวมไปถึงการตอบสนองทางกล้ามเนื้อและการทำงานของต่อมต่างๆ ในร่างกายอีกด้วย

5.4 สถานีวิทยุเสียงธรรม หมายถึง สถานีที่มีการเผยแผ่เสียงการแสดงพระธรรมเทศนา ไปยังผู้ฟัง โดยการออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือทางวิทยุเครือข่าย มุ่งไปที่การเผยแผ่เสียงด้วยการออกอากาศทางสถานีถ่ายทอดไปยังเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง

5.5 FM 103.25 MHz หมายถึง ระบบส่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีความถี่คลื่นสูง 103.25 เมกกะเฮิรตซ์

 

 


 

สารบัญ